Публикация

Обявление за конкурс

На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Вита ЕООД и Заповед № 45/27.05.2021 г. на Управителя на МБАЛ Вита ЕООД се обявяват конкурси за следните длъжности:

1.      Началник на Отделение по хирургия;

2.      Началник на Отделение по урология;

3.      Началник на Отделение по ортопедия и травматология;

4.      Началник на Отделение по неонатология;

5.      Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение.

6.      Началник на Клинична лаборатория;

7.      Началник на Отделение по образна диагностика.

8.      Началник на Отделение по гастроентерология

9.      Началник на Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия

10.  Началник Отделение по обща и клинична патология;

11.  Началник Лаборатория по микробиология;

 

1. Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

 

Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
Да имат придобита специалност по профила на отделението/лабораторията, за която кандидатът кандидатства.
Трудов стаж – съгласно изискванията, заложени в съответния медицински стандарт;
Предишен управленски опит е предимство;
Членство в БЛС;
Компютърна грамотност;
Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.
 

2. Необходими документи за участие в конкурса:
 

2.1.Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;

 2.2.  Професионална автобиография;

 2.3. Копие от диплома за завършено висше образование „Медицина”;

 2.4. Копие от документ за придобита специалност;

 2.5. Копие от документ за дадено научно звание/ако има придобито такова/;

 2.6. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

 2.7. Медицинско свидетелство;

2.8. Копие от сертификат за придобита професионална квалификация по „Здравен мениджмънт”;

2.9. Удостоверение от РК на БЛС – оригинал;

2.10. Свидетелство за съдимост – оригинал;

2.11. Други документи,  доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.

2.12. Всеки кандидат представя писмена стратегия  на тема:

1. Стратегия за развитие на отделението/клиниката/лабораторията за срок от 3 г. Управление на медицинските дейности, финансовия и човешки капитал. /обем 5-10 стр./

 

Провеждане на конкурса:
 

Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД;
Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;
Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.
 

Подаване на документи:
 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плика се поставят необходимите документи за участие и писмената програма.


Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ Вита ЕООД – ул. „Филип Кутев” №10.


Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата.
 Срок на трудовия договор – до три години.

 

Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

 

Телефон за справки Отдел Човешки ресурси: 02 45 22 623 и 0887520117

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

 

Коментари