Публикация

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна успешно премина през предизвикателството на кризата Ковид-19

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна успешно премина през предизвикателството на кризата Ковид-19

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна приключи 2020 г. с положителен финансов резултат и без просрочени задължения, става ясно от отчета на най-голямото лечебно заведение в Източна България. Университетската болница премина през голямо предизвикателство, като пое най-голямата тежест на COVID-19 кризата в региона, поради необходимостта от достъпно, своевременно и качествено лечение на инфекциозни заболявания.


От началото на пандемията на първа линия работи мултидисциплинарен екип, който води ежедневната борба с коварното заболяване.

 

В периода 01.01.2020 г. - 10.06.2021 г. са лекувани 67 617 пациенти, от които 6 717 с COVID-19

 

В зависимост от актуалните здравни потребности на населението, в лечебното заведение бяха обособени 423 болнични легла за пациенти с Covid-19, от които 59 легла за интензивно лечение. Бяха трансформирани 19 структури, а в пиковете на инфекцията се диагностицираха и лекуваха над 500 болни на ден. От месец август 2020 г. на територията на Клиники по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е разположен и Координационен център, обслужващ населението от региона и страната. За обезпечаване на лечебно-диагностичната дейност през пиковете на пандемията над 300 лекари, медицински сестри и санитари от други структурни звена се включиха в борбата с инфекцията.


Създадената перфектна организация позволи успоредно с лечението на пациенти с COVID-19, болницата да продължи да оказва спешна медицинска помощ и на нуждаещи се със заболявания по профилите на разкритите клинични структури. Преминалите пациенти през спешните отделения за този период са 54 311. Признание на обществото към достойния труд на медиците от УМБАЛ „Св. Марина“ бе колективната награда „Варна“, която бе връчена за изключителен професионализъм при организацията, координацията, диагностиката и лечението на пациенти с COVID-19 от Варна и Североизточна България.


Варненската университетска болница е втората по големина в България

 

В нея работят 2 003 служители - 32 професори, 56 доценти, 36 главни асистенти, 153 асистенти, 693 специалисти по здравни грижи и 652 друг персонал, като непрекъснато се инвестира в кариерното им развитие. Благодарение на стриктно спазваните противоепидемични мерки се ограничи разпространението на инфекцията сред персонала.


Успоредно с предизвикателствата на кризата продължи изпълнението на мащабната инвестиционна програма, като основно се реконструираха и оборудваха клиниките по анестезиология и интензивно лечение, неврохирургия, ревматология, кардиология, клинична лаборатория, референтна вирусологична лаборатория, кислородна инсталация, инсталирани бяха най-модерните компютърен томограф, ПЕТ-скенер и СПЕКТ-скенер в България.


През 2020 г. стойността на изплатените трудовите възнаграждения е 44 734 000 лв., а платените осигуровки, данъци и такси към бюджета възлизат на 17 712 882,83 лв., става ясно още от отчета. Средната брутна заплата към 30.04.2021 г. е 2 473,64 лв., като заплатите се изплащат регулярно. Болницата е основна база на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Паралелно с лечението на пациенти по време на пандемията, успешно се провеждаше учебният процес на студентите както в електронна среда, така и присъствено, благодарение на напълно изградената дигитална инфраструктура. Отличните възможности за лечение и обучение, които лечебното заведение предлага, увеличиха потенциала на МУ-Варна. Вследствие на това над 6 000 студенти, от които над 1 500 чужденци от 49 държави в света, избират да учат медицински специалности във Варна. В болницата се обучават и 179 специализанти от всички специалности.


Основана с капитал 19 491 000 лв.,

 

днес собственият капитал на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е над 59 000 000 лева

 

Към настоящия момент болницата няма непокрити загуби от минали години. Коефициентът на абсолютна ликвидност е 1,49, което означава, че наличните парични средства са напълно достатъчни да покрият всички задължения, което е критерий за изключително успешния мениджмънт в условията на криза.


Болницата е призната от пациентите и международните партньори за европейско лице на болничното здравеопазване.

 

УМБАЛ „Св. Марина“ е най-високо технологичната болница в страната

 

Разполага с два ядрено магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните ПЕТ-скенер и СПЕКТ-скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, модерна болнична информационна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия и др. До момента са проведени 153 костномозъчни трансплантации, от които 102 автоложни и 51 алогенни. Внедрени са уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. Болни от цялата страна търсят диагностика и лечение в университетска болница „Св. Марина“, като лекуваните пациенти от други населени места извън Варна са 20 966 за периода.


УМБАЛ „Св. Марина“ е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално значимите заболявания, здравния мениджмънт, университетското образование и наука и оказва методично ръководство на лечебните заведения в региона и страната.


През 2020 г. в болницата са извършени общо 81 проверки от страна на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, НЗОК и РЗОК – Варна.


Ръководството на лечебното заведение благодари на всички свои служители за професионализма, отговорността и безрезервната отдаденост на пациентите.

 

Коментари