Публикация

От 1 юли 2021 г. се използва само електронна рецептурна книжка

От 1 юли 2021 г. се използва само електронна рецептурна книжка

От днес, 1 юли, Националната здравноосигурителна каса въвежда електронна рецептурна книжка (ЕРК), а хартиеният й еквивалент излиза от употреба.

Договорните партньори на НЗОК - лекари от ПИМП, СИМП и аптеки, имат техническа възможност да използват предоставените от НЗОК електронни услуги:

  • регистриране на нова ЕРК в Интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК;
  • промяна на диагнози в ЕРК в ИИС;
  • извеждане на информация за издадени и изпълнени рецепти на ЗОЛ.

 

В случай, че възникнат затруднения от техническо естество с медицинския или аптечен софтуер, до 15 юли те трябва да бъдат отстранени, посочват от осигурителния фонд.

 

При издаване на електронно предписание в него трябва да се вписват ЕРК номерата

 

На здравноосигурен пациент, страдащ от хронично заболяване, включено в „Списък на заболяванията по реда на Наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, се регистрира само една електронна рецептурна книжка и нейният номер не се променя.

 

Процесът на работа с ЕРК включва издаване от ОПЛ (негов заместник или нает лекар) на здравноосигурения пациент на нова ЕРК и регистриране на нови диагнози и/или деактивиране на съществуващи диагнози в ЕРК.

 

Регистрацията на нова ЕРК и регистриране на нови диагнози и/или деактивиране на съществуващи диагнози в ЕРК се осъществява чрез предоставени от НЗОК електронни услуги, реализирани в медицинския софтуер.

Отпада необходимостта от вписването в ЕРК и хартиената рецептурна книжка на издадени и изпълнени електронни предписания от договорните партньори на НЗОК – лекари от ПИМП/СИМП и аптеки.

 

Чрез предоставена от НЗОК електронна услуга, реализирана в медицинския и аптечния софтуер, лекарите от ПИМП/СИМП и магистър-фармацевтите получават информация за издадените и изпълнени рецепти на пациента.

 

В случай на издаване на хартиена рецепта за медицински изделия и храни за специални медицински цели е необходимо вписването от лекаря на предписанието в хартиената рецептурна книжка.

 

Електронната услуга за аптеките (проверка към дадена дата на активна РК и диагнози в нея) в Персонализираната информационна система на НЗОК е активна и аптеките - договорни партньори на НЗОК могат да я използват чрез аптечните софтуери. Услугата е настроена да работи с ЕРК.


Преустановяване на изпълнение на хартиени рецепти и вписване на данни в хартиена рецептурна книжка

 

Хартиена РК трябва да се представя от пациента в аптека в следните случаи:

  • за всички хартиени рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, издадени преди 01.06.2021 г.; в този случай, в срока на валидност на тези хартиени рецепти в аптеката се представя хартиената рецептурна книжка, в която се отразява информацията за отпуснатите ЛП, МИ и диетични храни за специални медицински цели;
  • на всички издадени е-рецепти преди да бъде въведена ЕРК.

От 1 юли се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК

 

НЗОК е изпратила писма до директорите на РЗОК, за да бъдат уведомени договорните партньори, изпълнители на ПИМП, СИМП и аптеки за въвеждането в експлоатация на ЕРК и извеждането от употреба на хартиената рецептурна книжка.

 

Указанията за работа с ЕРК от страна на договорните партньори на НЗОК са публикувани на портала на НЗОК в рубрики „За договорните партньори“/ „Указания“ за ОПЛ и лекари специалисти и в рубрика „Лекарства“/ „Търговци на дребно с лекарства – аптеки“, както и да се публикува новина на портала на НЗОК.

 

Коментари