Публикация

От 1 юли НЗОК заплаща съшиватели при операции

От 1 юли НЗОК заплаща съшиватели при операции

От 1 юли Националната здравноосигурителна каса заплаща медицински изделия при оперативни интервенции – съшиватели, съобщиха от фонд.


От същата дата

 

влиза в сила заплащането на следните групи/ подгрупи медицински изделия по технически изисквания:- Група 24. „Медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност“:

  • Подгрупа 24.1 – „Механичен съшивател – независимо от вида и размера“;
  • Подгрупа 24.2 – „Пълнител за механичен съшивател – независимо от вида и размера“;
  • Подгрупа 24.3 – „Ендоскопски съшивател – независимо от вида и размера“;
  • Подгрупа 24.4 – „Пълнител за ендоскопски съшивател – независимо от вида и размера“.


На портала на НЗОК в рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“/“Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“, на следния линк: https://www.nhif.bg/page/1467, e публикуван „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2020 г.) в сила от 1 юли 2021 г. (РД-НС-04-67/31.05.2021 г.)“.

В Списъка са посочени медицинските изделия от Група 24, които НЗОК заплаща от 01.07.2021 г. и стойността, до която НЗОК заплаща.

Медицинските изделия от новата група (Група 24) се отчитат от ЛЗБМП по реда на НРД и в системата на НЗОК.

Коментари