Публикация

Актуализират стандарта по спешна медицина

Актуализират стандарта по спешна медицина

На сайта на Министерството на здравеопазването е качен за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“


С проекта на цитираната наредба се предлага по-широка възможност за лечебните заведения да разкриват в структурата си Спешно отделение, като се предвижда създаване на структура от първо ниво на компетентност и намаляване на броя на лекарите, необходими за нейното функциониране.


Причините за разработване на наредбата

 

са свързани с реализация на политиката за повишаване на качеството в системата на здравеопазването, което има решаващо значение за подобряване на медицинското обслужване, както и с необходимостта от актуализиране на утвърдените до момента изисквания за изпълнение на дейностите в обхвата на специалността „Спешна медицина“.


„Основната причина за приемане на новата наредба е необходимостта от актуализиране на стандарта в съответствие с настоящата ситуация, като в същото време се дава възможностите на лечебните заведения да създават Спешно отделение (СО) с първо ниво на компетентност. Възможността за разкриване на структура по спешна медицина от първо ниво на компетентност е съобразно възможностите на лечебното заведение и наличието на структури по: анестезиология и интензивно лечение, обща хирургия, вътрешни болести, кардиология, неврология, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология или сключен договор за непрекъсната консултативна помощ с друго лечебно заведение“, се посочва в мотивите към проекта.

 

Промените целят балансиране на потока от пациенти в спешно състояние

 

като се предостави възможност стабилните спешни пациенти да посетят сами близко лечебно заведение със Спешно отделение. По този начин екипите на центровете за спешна медицинска помощ ще могат да поемат потока на нестабилни/потенциално нестабилни и критични спешни пациенти, като същото ще облекчи работата на ЦСМП, от една страна, и ще даде на стабилните пациенти възможност за по-бърз достъп до спешна медицинска помощ.


С проекта се предвижда възможност за разкриване на СО с по-малък брой налични структури.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

proekt_na_naredba_za_izm_i_dop_na_...
motivi_naredba_za_utvrzhdavane_sta...

Коментари