Публикация

Над 2000 души от спешната помощ преминаха обучение по проект ПУЛСС

Над 2000 души от спешната помощ преминаха обучение по проект ПУЛСС

2006 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната преминаха обучения по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), информира Министерството на здравеопазването.


През седмицата 26 – 30 юли нови знания усвоиха 60 души

 

от екипи на ЦСМП в Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Плевен, Разград, Смолян и Шумен.


Обученията по ПУЛСС се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са водещи лекари с богат професионален опит.


В изпълнение на проекта надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти ще придобият близо 7000 души, работещи в системата на спешната медицинска помощ у нас (лекари и медицински сестри, фелдшери и лекарски асистенти, парамедици и шофьори на линейки). Веднага след екипите на центровете за спешна помощ

 

курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала


По линия на проект ПУЛСС за Националния център за обучение и квалификация са закупени специализирани медицински манекени /симулатори/, както и необходимото за провеждането на обученията офис оборудване и обзавеждане, а всички 170 филиала на спешните центрове са оборудвани с нови компютърни конфигурации.


Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение е 31.12.2022 г.

 

Коментари