Публикация

Избират нови началници на клиники и отделения в УМБАЛ „Александровска“

Избират нови началници на клиники и отделения в УМБАЛ „Александровска“

УМБАЛ „Александровска“ обявява конкурс за началници на клиники и отделения. От заповед на директора на лечебното заведение д-р Атанас Атанасов става ясно, че се търсят нови шефове на:

 • Клиниката по нефрология;
 • Клиниката по нефрология и трансплантация;
 • Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия;
 • Централната лаборатория по микробиология;
 • Клиниката по кардиология;
 • Отделението по кардиология за неинвазивна функционална диагностика в Клиниката по кардиология;
 • Отделението по инвазивна кардиология, диагностика и лечение в Клиниката по кардиология;
 • Отделението по електрофизиология и кардиостимулация в Клиниката по кардиология;
 • Отделението по респираторна алергия и атопия в Клиниката по клинична алергология;
 • Отделението по имунопатология в клиника по клинична алергология.


НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА/ЛАБОРАТОРИЯ


Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование: висше-магистър по медицина, лекар – хабилитирано лице (само за началник на клиника) с призната медицинска специалност, съответстваща на профила на клиниката;
 • членство в БЛС;
 • компютърна грамотност;
 • лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

 1. заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
 2. копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина - нотариално заверено;
 3. копие на диплома за призната специалност – нотариално заверено;
 4. копие от документ за придобито научно звание „доцент“ или „професор“ – нотариално заверено;
 5. копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС;
 6. свидетелство за съдимост – оригинал;
 7. копие от трудова книжка;
 8. копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.

Всеки от кандидатите представя писмен проект по тема:


„Опитимизиране на медицинската и икономическа ефективност на Клиника/лаборатория по .............“


Проектът следва да включва предложения за:


- подобряване на цялостния медицински и административен мениджмънт на структурата;
- оптимизиране управлението и контрола и качеството на лечение в клиниката/лабораторията;
- подобрен контрол върху разходите;
- въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството.


Ред за провеждане на конкурса


Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.
Втори етап – оценка на писмената разработка.
Трети етап – събеседване с кандидата.


Събеседването се провежда по обявената тема за проекта с кандидатите, получили оценка над Много добър (4.50) на писмената разработка, както и върху:

 • нормативната база за извършване на дейностите по оказване на болнична помощ;
 • критерии и показатели за анализ на дейността на клиниката в количествен, качествен и финансов аспект; задачи и отговорности на началника на клиниката за повишаване на качеството и ефективността на медицинските услуги;
 • задачи и отговорности за повишаване на ефективността при управлението на приходите и разходите на клиниката;
 • управленския екип в болничната дейност; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.


НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ


Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование: висше-магистър по медицина, лекар с призната медицинска специалност, съответстваща на профила на отделението;
 • членство в БЛС;
 • компютърна грамотност;
 • лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

 1. заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
 2. копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина – нотариално заверено;
 3. копие на диплома за призната специалност – нотариално заверено;
 4. копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
 5. свидетелство за съдимост – оригинал;
 6. копие от трудова книжка;
 7. копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;

Ред за провеждане на конкурса:


Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
Втори етап – събеседване с кандидата.


Събеседването се провежда върху:

 • нормативната база за извършване на дейностите по оказване на болнична помощ;
 • критерии и показатели за анализ на дейността на отделението в количествен, качествен и финансов аспект;
 • задачи и отговорности на началника на отделението за повишаване на качеството и ефективността на медицинските услуги;
 • задачи и отговорности за повишаване на ефективността при управлението на приходите и разходите на отделението;
 • управленския екип в болничната дейност; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.


Подаване на документи за участие в конкурса


Документите се приемат всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в Отдел „Обща канцелария“ на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. „Георги Софийски” №1, Административна сграда.

 

Подробности четете ТУК!

Коментари