Публикация

Над 2 000 проверки в болниците е извършила НЗОК за шест месеца

Над 2 000 проверки в болниците е извършила НЗОК за шест месеца

В периода 1 януари - 30 юни 2021 г. контролните органи на Националната здравноосигурителна каса са извършили 2 169 проверки на изпълнители на болнична помощ, сключили договор с НЗОК.


Проверено е:

  • изпълнението на алгоритмите при 9 021 клинични пътеки (КП), отразени в 103 480 съпътстваща пациента документация „История на заболяването“ (ИЗ), като при 3 409 са установени нарушения;
  • изпълнението на 9 021 Клинични процедури (КПр.), като при 354 са установени нарушения;
  • изпълнението на 19 518 Амбулаторни процедури (АПр.), като при 161 са установени нарушения.

Това показва справка на контролната дейност, публикувана на интернет страницата на НЗОК.


През първото шестмесечие на годината са прекратени договори със 17 лечебни заведения

 

по конкретни клинични пътеки и амбулаторни процедури територията на 8 РЗОК. Основни причини са липса на необходими специалисти за изпълнение на съответните клинични пътеки, липса на необходима апаратура за изпълнение на КП/АПр., отчетена, но неизвършена медицинска дейност и неизпълнение на изискванията за осигуряване на 24-часово обслужване.


През периода са направени

 

6 514 проверки на изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ


Най-често констатирани нарушения при извършените проверки на ИМП: неспазване на условията и реда за оказване на медицинска помощ по диспансерно наблюдение на ЗОЛ; нарушение на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане; нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация; неспазване на обявения график в амбулаторията за обслужване на ЗОЛ.


Най-често констатирани нарушения при извършените проверки на ИДП: нарушения на вида и обема на оказаната дентална помощ; нарушения в критериите за качество в ИДП при установено несъответствие в орален статус на ЗОЛ и отчетени дейности; нарушения, свързани с посочване на неверни данни в отчетите, изискуеми по договора; налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане.


Подробности четете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

Контролна дейност НЗОК първо шестм...

Коментари