Публикация

МЗ: Целим справедливо заплащане на бонусите на спешните медици

МЗ: Целим справедливо заплащане на бонусите на спешните медици

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, в т. ч. ЦСМП, работещи при неблагоприятни условия на труд, се заплащат за месеците, през които в страната е обявено извънредно положение, съответно – извънредна епидемична обстановка. Допълнителните средства се изплащат в допълнение на основното трудово възнаграждение на съответния служител.


Това уточняват от Министерството на здравеопазването.


Право на допълнителни възнаграждения

 

имат служители на Центровете за спешна медицинска помощ, медицински и немедицински персонал, които през месеца са имали пряк досег до пациент с доказан COVID-19, т.е. за съответния месец попадат в обхвата на извършване на дейност при неблагоприятни условия.


Ако конкретен служител на ЦСМП - медицинско или немедицинско лице, през определен месец не е имал досег до доказан с COVID-19 пациент, то той не попада за съответния месец в разпределението на средства за допълнително възнаграждение.
След изтичане на календарен месец е видно кои екипи/лица – медицински или немедицински, са осъществявали дейности в пряк досег до пациент с COVID-19. Имайки поне едно дежурство през месеца, в което екипът/лицето е осъществявало дейности в пряк досег до пациент с доказан COVID-19, това автоматично му дава право на допълнително възнаграждение за работа при неблагоприятни условия за съответния месец, посочват от министерството.


Нетният размер на допълнителното възнаграждение е до 1000 лв. при пълен отработен месец

 

или сума - пропорционална на отработеното от служителя време през месеца.
При определяне размера на допълнителните средства, ръководителите на ЦСМП са длъжни при формирането на разходите за персонал да отчитат действително отработените дни в месеца, за който се получават средствата. Министерството на здравеопазването отчита не времето в пряк досег до пациент с доказан COVID-19 от съответен служител, а реално отработено за месеца време.


Примери за определяне размера на допълнителните средства за служители на ЦСМП:

  1. Ако приемем условно месец с 20 работни дни по 7-часово дежурство, то при 140 отработени часа – пълен месец, се дължат на служителя 1000 лв.
    Ако даден екип/лице – медицинско или немедицинско, пряко осъществявало дейности с пациент с доказан COVID-19 през месеца, е имал 4 дежурства по 7 часа, то за отработените 28 часа ще получи приспадащата се част от 1000 лв., което в случая е 20% или 200 лева, независимо от възможността само в едно от четирите си дежурства да е имало контакт с пациент с доказан COVID-19.
  2. Ако приемем условно месец с 12 дежурства по 12 часа, то при 144 отработени часа – пълен месец, се дължат на служителя 1000 лв.

Ако даден екип/лице – медицинско или немедицинско, пряко осъществявало дейности с пациент с доказан COVID-19 през месеца, е имал 6 дежурства по 12 часа, то за отработените 72 часа ще получи приспадащата се част от 1000 лв., което в случая е 50% или 500 лева, независимо от възможността само в едно от шестте си дежурства да е имало контакт с пациент с доказан COVID-19.


Т.е. размерът на допълнителните средства се определя на базата на всички реално отработени от служителя часове през съответния месец, а не само на часовете в пряк досег до пациент с доказан COVID-19.


Размерът на възнаграждението не зависи от часовете, през които служителят е осъществявал спешна помощ на пациент с COVID-19, а от всички отработени часове през месеца.


„Минутната ставка на допълнителното възнаграждение, активно тиражирана в медиите, не намира място в утвърдените със Заповед № РД-01-620/23.07.2021 г. Правила. Тя е производна на 1000 лв. месечно и е непроменена спрямо изплащаните до момента допълнителни средства. Целта на въвеждането на този механизъм на заплащане е осигуряване на справедливо заплащане на допълнителното възнаграждение на служителите спрямо общото реално отработено от тях време в рамките на съответния месец“, посочват от МЗ.


По отношение на установяване на извършени дейности по оказване на спешна медицинска помощ на пациенти с доказан COVID-19, ведомството прави следните уточнения:

  1. Министерството на здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции, предоставя на ЦСМП висококачествени антигенни тестове, чрез които, по преценка на екипа, на място може да се извърши тестване на съмнителен пациент за доказване на COVID-19. В този случай в реално време се установява доказване на положителен резултат за COVID-19.
  2. Изплащането на допълнителните възнаграждения се извършва в месеца, следващ отчетния. При съмнения за оказване на спешна помощ на пациент, за когото няма информация за положителен тест към момента на оказаната спешна помощ, може да се извърши справка в Националния регистър за борба с COVID-19 за всички обслужени от ЦСМП пациенти през предходния месец.

снимка: БНР

Коментари