Публикация

НЗОК регламентира облекчени условия за сключване на договор за диагностика, лечение и проследяване на Covid-19 в извънболничната помощ

НЗОК регламентира облекчени условия за сключване на договор за диагностика, лечение и проследяване на Covid-19 в извънболничната помощ

На районните здравноосигурителни каси (РЗОК) е дадено указание, при заявено желание от страна на изпълнителите на СИМП, отговарящи на условията по сега действащата Методика, да организират сключването на анекси към договорите им по всяко време, когато са подадени заявителните документи.

Според сега действащата Методика изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ: медицински център, разполагащ с образна диагностика и лаборатория или диагностично-консултативен център, могат да сключват договор за работа и да получават ежемесечно заплащане за работа при неблагоприятни условия, ако отговарят на следните изисквания:

 

а) лечебното заведение е сформирало екип или екипи за преглед и изследване на пациенти със съмнение за КОВИД-19;

 

б) лечебното заведение осигурява обслужване на пациенти със съмнение за КОВИД-19 в рамките на предварително обявено работно време, което не може да бъде по-малко от 8 часа дневно;

 

в) в екипа за обслужване на пациенти задължително участва лекар и специалист по здравни грижи;

 

г) екипът в лечебното заведение обслужва пациенти, както насочени от ОПЛ, така и самонасочили се пациенти;

 

д) прегледът и резултатите от извършените изследвания се отразяват в амбулаторен лист и се включват в ежемесечния електронен отчет на съответния лекар, осъществил дейността;

 

е) лечебното заведение е предоставило в РЗОК списък на екипите и работен график – предварителен и окончателен, след приключване на отчетния месец;

 

ж) данните от извършения преглед и резултатите от изследванията се предоставят на ОПЛ на съответния пациент.

Във връзка с обявената от Министерския съвет на Република България извънредна епидемична обстановка и за да осигури качествено и достъпно лечение на пациентите с COVID-19, със свое Решение № РД - НС -04-92/26.08.2021 г., Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие промяна на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.Промяната има за цел да облекчи изискванията към изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)

 

на които трябва да отговарят, за да сключат договори с НЗОК, за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с COVID-19 в извънболничната медицинска помощ и да осигури възможност повече изпълнители на СИМП да осъществяват тази дейност.

Промяната определя следните условия към СИМП за сключване на договор с НЗОК:


„На изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ - медицински център, диагностично-консултативен център или медико-дентален център се заплаща за работа при неблагоприятни условия за лечение на здравноосигурени лица (ЗОЛ) с потвърден КОВИД-19, съответно поставена основна диагноза с код U07.1, верифициран в Националната информационно система за борба с КОВИД 19, с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, при наличие на следните условия:


а) лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ обслужва, както ЗОЛ, насочени с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3), така и на самонасочили се ЗОЛ;


б) извършен/и до 2 (два) преглед/а от лекаря - специалист, работещ по договора с НЗОК, на един ЗОЛ в рамките на 10 календарни дни, от датата на доказване на заболяването, който/които включва/т и измерване на кислородна сатурация и ЕКГ;


в) при необходимост и по преценка на лекуващия лекар при преглед на пациента, се назначават с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) следните изследвания: ПКК, CRP, ALAT, креатинин, фибриноген; рентгенография на гръден кош и бял дроб; микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка;


г) прегледът и назначените изследвания се отразяват в амбулаторен лист като посещение за консултация с основна диагноза с код U07.1 и се включват в ежемесечния електронен отчет на съответния лекар, осъществил дейността, по реда на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.


За прегледите по буква „б“ не се прилага разпоредбата на чл. 192 от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г., а за изследванията по буква „в“ не се прилага разпоредбата на чл. 202 от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.


При липса на структура за образна диагностика и/или клинична и/или микробиологична лаборатория в медицинския или медико-денталния център, същият насочва пациента към най-близкото лечебно заведение на територията на населеното място за осъществяване на дейността с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4).


При необходимост лекуващият лекар може да назначи лекарствени продукти за домашно лечение, показани за състоянието на пациента, при условие че същите са посочени в позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ.


Сумата за неблагоприятни условия на работа, заплащана на изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ по реда на т. 8а е в размер на 30 000 лв. месечно за срока на обявена с решение на Министерския съвет , след подписване на Анекс към договора със съответното лечебно заведение.


За извършен и отчетен преглед се заплаща на изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ по реда на т. 8а.1 от Методиката, сума в размер на 25,00 лв., след подписване на анекс към договора със съответното лечебно заведение“.

Ако Управителният съвет на Българския лекарски съюз (УС на БЛС) съгласува приетите от НС на НЗОК предложения за промяна в Методиката, ще бъде осигурена възможност повече изпълнители на СИМП да работят по този ред в полза на здравноосигурените граждани.

Коментари