Публикация

Готвят промени в Наредбата за помощните средства

Готвят промени в Наредбата за помощните средства

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат е публикуван на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане до 26 септември 2021 г. 

 

В мотивите към документа се изтъква, че хората с увреждания са една от най-уязвимите социални групи в обществото и повишаване тяхното качество на живот е основен приоритет, както за социалната, така и за здравната система. А една от причините за изработването на проекта на наредба е необходимостта от по-добро планиране на средствата, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разходва за заплащане от бюджета на институцията на нови групи медицински изделия.

 

Ще се обезпечат нуждите от нови, качествени и ефективни изделия

 

Очакваният резултат от промяната от една страна е да се постигне по-висока
разходна ефективност за бюджета на НЗОК при заплащането от институцията на нови
групи медицински изделия. 

 

От друга страна промените ще предоставят възможност на производителите и търговците на едро с нови медицински изделия да участват в процедурата по определяне стойността на заплащане. По този начин хората с увреждания ще имат по-широк достъп до необходимите им помощни средства и ще се обезпечат нуждите на тези лица от нови, качествени и ефективни изделия. Това се очаква да доведе до повишаване качеството на живот на тези лица, както и създаването на по-добри условия и възможности на хората с увреждания да упражняват правата си и да участват в различните сфери на обществения живот, равноправно с останалите български граждани.

 

Промените са благоприятни за бюджета на НЗОК

 

Предложеният проект ще окаже благоприятно финансово въздействие върху бюджета на НЗОК, без да засяга финансово пациентите, тъй като помощните средства се осигуряват с публични средства.

Коментари