Публикация

Одит: Проф. Костадин Ангелов е поставил УМБАЛ „Александровска“ в тежко финансово състояние

Одит: Проф. Костадин Ангелов е поставил УМБАЛ „Александровска“ в тежко финансово състояние

Министерството на здравеопазването публикува извадка от одитен доклад за финансовото състояние на УМБАЛ „Александровска“ след управлението ѝ от бившия здравен министър проф. Костадин Ангелов в периода 2013-2020 г.


Александровска болница завършва 2012 г. с положителен финансов резултат и няма просрочени задължения

 

През 2013 г. проф. Костадин Ангелов е назначен от правителството на ГЕРБ за директор на болницата.


„Само за последната 1,5 година от управлението на Костадин Ангелов (периода 01.01.2019 – 30.06.2020 г.) болницата натрупва загуби в размер на 10 621 000 лв.

 

Натрупаната загуба до юни 2021 г. достига до 69.8 млн. лв.

 

В резултат на трайната тенденция на реализирани от лечебното заведение нетни загуби, собственият капитал се понижава съществено, като от 22.8 млн. лв. към края на 2016 г. спада на 3.9 млн. лв. към края на 2020 г.“, отчитат от МЗ.


Повече от половината от дълговете са към доставчици

 

Задължения - УМБАЛ "Александровска"

 

 

В съобщението на Министерството на здравеопазването (публикуваме го без редакторска намеса) се посочва още:


Нарастването на задълженията към доставчици за лихви и такси с близо с 20 мил. лв. се дължи на това, че Ангелов е удължавал просрочията, чрез подписване на споразумения за разсрочване на задълженията с фирмите доставчици.


Обратно на търговската логика, при договарянето на разсрочване на дълга, болницата не само не го е намалила, но е поела нови задължения във вид на лихви в изключително големи размери. Защо едно дружество, което има да плаща наказателна лихва, заради неизпълнение на договора си, се съгласява да разсрочи това задължение и да плаща допълнителна лихва?


Открояват се следните договори и споразумения за разсрочване на задълженията, с поети от Александровска болница утежняващи ангажименти за неустойки при забава:

  • Фирма П..... Ф... ДЗЗД – освен лихва за забава са договорени допълнително 12.5% наказателна лихва върху нея, годишно върху неплатената част на задължението;
  • Фирма С....... ЕООД - отделно от просрочените задължения, болницата трябва да заплаща по 30 000 лв. месечно по всяко просрочено плащане;
  • Фирма С.... Т...... АД - 10% лихви за забава и допълнително 10% върху непогасената част на разсрочените задължения;
  • Фирма Г... К... СД – Основният лихвен процент плюс 15 пункта на годишна база за всеки ден на просрочие. (По същия договор обаче, доставчикът дължи само 5% неустойка при неизпълнение на поетия ангажимент.);
  • Фирма М..... С..... Б.... ЕООД – лихвите възлизат на 17- 23% на годишна база.

Анализът показва трайна тенденция на затруднения за текущо погасяване на задълженията. В продължение на години директорът Костадин Ангелов е сключвал неизгодни споразумения за разсрочване, с които е увеличил дълга на болницата.
Вместо това, на фона на отрицателните лихви в банковия сектор и възможността за договаряне на банкови кредити с лихви от 2-3 процента, той е можел значително да редуцира дълга към доставчици.


Ангелов не само е поставил болницата в тежко финансово състояние, но сега съдбата ѝ зависи от благоволението на кредиторите ѝ.

Коментари