Публикация

Кога ще се допуска избор на екип?

Не се допуска определянето на различни цени за избор на лекар или екип в болниците в зависимост от сложността или продължителността на манипулацията, която ще бъде извършена на пациента, както и от заеманата длъжност, трудовия стаж и научните степен и звание.


Това предвижда проект за промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, публикуван на сайта на здравното министерство.

В документа са заложени пределни цени, които трябва да плати пациентът, за избор на лекар или екип съобразно стойността на съответната клинична пътека.

За пътеки на стойност до 500 лева изборът на лекар ще е до 50% от цената й или не повече от 250 лева, а изборът на лекар – 75% от нея, не повече от 350 лева. За пътеки до 1000 лева изборът на лекар ще е не повече от 300 лева, а на екип – максимум  450 лева. При пътеки на стойност от 1000 до 2000 лева цената за избор на лекар ще е до 400 лева, а на екип – не повече от 700 лева. При пътеките над 2000 лева изборът на лекар ще е до 700 лева, а на екип – не повече от 950 лева.

Под „екип” се разбира лекарят, извършващ конкретната интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента, заедно с поне още един лекар с друга специалност и специалист по здравни грижи.

Според проекта избор на лекар и екип ще се допуска само за извършването на конкретна интервенция или специфична част от лечебния процес, а не и за осъществяване на лечение и наблюдение през целия болничен престой.

Избор на лекар или екип не може да бъде направен, ако лекарят/екипът на смяна в лечебното заведение е само един, както и след осъществяване на конкретната интервенция или специфичната част от диагностично-лечебния процес.

Лечебните заведения за болнична помощ ще водят електронен дневник на заявленията за избор на лекар или екип. В края на всяко тримесечие те ще изпращат в
районните центрове по здравеопазване информация за това колко пациенти са пожелали тази услуга.

„С въвеждането на горни граници като част от стойността на клиничните
пътеки не се извършва регулация на цени, формирани на свободния пазар, а се
постига реална закрила на нормативно въведеното право на свободен достъп до
медицински услуги” – се посочва в мотивите към проекта за изменение на наредбата.

Отбелязва се, че чрез въвеждането на пределни цени се търси съизмеримост
между цената на избора на различните пациенти, независимо от техния
медицински проблем, качествата на съответния специалист/екип и положения
от труд.

„Изборът е израз на доверието на пациента в личността на лекаря и затова следва да се оценява по еднакви критерии. Чрез предложените промени се цели въвеждането на яснота за пациентите, каквато често им липсва в отношенията им с лечебните
заведения. Предложенията са напълно в съответствие със стремежа на правителството да подобри достъпа на здравноосигурените лица до медицинска помощ”, се отбелязва още в мотивите.

Коментари