Публикация

Затягат мерките срещу COVID-19 в София

Затягат мерките срещу COVID-19 в София

От четвъртък, 14 октомври, със заповед на директора на столичната Регионална здравна инспекция се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки на територията на София.

 

Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда

 

както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.

 

На ръководствата на училищата се възлага, при увеличаване на заболеваемостта, да предприемат мерки за преминаване на ротационен принцип на обучение.


Преустановя се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

 

Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

 

Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.

 

Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.


Преустановяват се посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

 

Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.

 

Малолетни и непълнолетни могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

 

Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия в трудови колективи.

 

Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, и не повече от 30 участници, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.


Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали)

 

Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7:00 до 23:00 часа при спазване на отстояние от 1.5 м между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.

 

Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и други) се допуска с участието на не повече от 15 души на закрито и 25 души на открито.

Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитна маска за лице от персонала.

 

Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.

 

Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

 

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. 20.


Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да организират работния процес на работниците /служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно.

 

Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1.5 м, както и когато се изолират един от друг с плексигласова преграда.

 

Преустановяват се свижданията в лечебни заведения

 

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица.


Въведените противоепидемични мерки по т. 4, 5, 13, 15 и 16, ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения и часовия интервал от 7:00 до 23:00 часа, може да не се прилагат при следните условия:

 

а) 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID-19, или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които: аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ.

 

Ръководителите на тези обекти, съответно организаторите на мероприятията в тях предварително уведомяват за взетото решение Столичната РЗИ.

Коментари