Публикация

133 болници разкриват изолирани структури за лечение на заразни заболявания

133 болници разкриват изолирани структури за лечение на заразни заболявания

Близо 100 млн. лв. ще бъдат осигурени за обособяване на изолирани структури за лечение на заразни заболявания и за закупуване на медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19 в 133 болници.


Това проектно предложение изпрати Министерството на здравеопазването на 29 октомври до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ е със срок за реализация 24 месеца.


Целта е подобряване на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19

 

- уточняват от ведомството.


Лечебните заведения за болнична помощ, които са изпратили проектите си в Министерството на здравеопазването, са разделени в три групи (виж списъка в прикачения файл).


Проектното предложение на МЗ е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. Процедурата е във връзка с въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU.

Коментари