Публикация

Промени във фармако-терапевтичното ръководство по клинична хематология

Промени във фармако-терапевтичното ръководство по клинична хематология

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е качен за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология.

Той е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


Причини, налагащи приемането на нормативния акт


Причините за разработване на проектонаредбата са свързани с необходимостта от използване на нови лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания, както и поради разширяване на терапевтичните индикации на съществуващите лекарствени продукти, се посочва в мотивите на здравното министерство.


Цели


С проекта на Наредбата се цели да се представят осъвременени алгоритми за клинично поведение при хематологични заболявания, адаптирани за медицинската практика в България, включително да се актуализира регламентацията на терапевтичния подход при лечение на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.


Основният стремеж е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност, чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.


Очаквани резултати 


Очакваният резултат от прилагането на проекта на нормативен акт е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на заболявания на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на хематологията и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия, изтъкват от МЗ.


Обществената консултация продължава до 2 декември 2021 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Нар_за_изм_и_доп_на_ФТР_по_хематол...
МОТИВИ_за_изм_и_доп_на_ФТР_по_кл_х...

Коментари