Публикация

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИДЧИЕВ, Водещ пулмолог и народен представител

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО  Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИДЧИЕВ ,                                                       

Водещ пулмолог и народен представител

 

Модератор на събитието „Националният план за контрол на рака - мисията възможна „


На Вниманието на  Зам.Председателя на  КРИБ

 

Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

 

Уважаеми Д-р Симидчиев ,

 

Благодаря за възможността да участвам като слушател, да задавам въпроси по Националния план за контрол на рака .Идеята и тази инициатива както писах е чудесна, заслужава адмирации за предложения , за мерки освен по точка №5. „ Управленски решения за борба с рака „

Ползвах   предоставеното ни  право да задаваме въпроси и да правим предложения по точка „Управленски решения за борба с рака „ За сега нямаме отговор. Осъзнавам,че отговорът  не е лесен. Би било добре и правилно това  да е предмет на мултидисциплинарно  обсъждане в комисията по здравеопазване в парламента в присъствието на автора им. Поради това сега ще дам свой анализ  и ще поставя някои от горещите въпроси и предложения.

 

Едно от възможните обяснения, че проблемите свързани с иновативното развитие на медицинската наука и практика у нас , е че се решават по правило от партийни позиции, а не винаги от националните  интереси .За това не присъстват и не участват по правило  специалисти с доказано иновативно мислене .Такова  в цивилизования свят единствено се доказва с  регистриран световен приоритет с патенти за изобретения..Тези специалисти  у нас с десетилетия са в  безизходен  лабиринт, в който са поставени и е поставена медицинската ни  наука . Поради това сме на последно място сред страните членки на  ЕС.Намираме се в този безизходен лабиринт и за сега без никаква надежда за промяна.

 

В обсъждането на кръглата маса се чуха някои плахи предложения за ”Управленски решения за борба с рака”. Голямата опасност ,от  която  следва да се пазим е казал поетът Стефан Цанев :                                                                     

 

"И С Т И Н А Т А МОЖЕ В ДУМИ ДА СЕ УДАВИ ! "

 

Преди месеци /около 1/2 година /сме публикували предложенията ни за „Национален антираков план в „ Credoweb  , входиран до Министъра на здравеопазването, д-р Стойчо Кацаров.Няма отговор.   Виж :Доц. Влади Василев Манев, дм създаде публикация, 21 юни 2021г ,Предложения за Националния антираков план.

 

https://www.credoweb.bg/publication/128391/predlozheniya-za-natsionalniya-antirakov-plan

 

 2.Виж " ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС  "? 

 

https://www.credoweb.bg/publication/127321/zashto-balgariya-e-na-posledno-myasto-po-meditsinski-nauki-i-inovatsii-sred-stranite-chlenki-na-es

 

 Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на рака .

 

Кои са нерешаваните у нас с десетилетия глобални за държавата  проблеми?  Неизвестно  още  докога ще са непреодолима преграда от десетилетия за да  има шанс  в  България да се създадат нормативни условия за прогрес на медицинската наука и практика? Това се отнася основно в областта на имунотерапията и имунопрофилактиката на рака и в частност Т-клетъчната имунотерапия на рака.  То е отдавна  приоритетно стратегическо направление в света  и не само за рака, но за Ковид-19 и др.

Нерешаваните у нас проблеми пречат за да има  нормативни условия адекватни за прогреса на медицинската наука и практика .Те са първостепенно условие  за внедряване на  регистриран световен приоритет с патенти за изобретения  в стратегически важните  за държавата направления .Такова именно  е "Т-клетъчната имунотерапия и имунопрофилактика на рака „.                                                                       Проблемите са следните  :

1.Държавата в лицето на Министерството на здравеопазването/МЗ/ следва незабавно  да признае и категоризира онкологичните заболявания като стратегическо важно направление  за страната и  социално най-значимото. Това не се признава от десетилетия въпреки ,че страдат не само пряко болните от „рак””.Така се блокира   социалната полезна   енергия и активност на техните най-близки ,а те са повече от          1 000 000 български граждани.

 

2. Целият свят призна  и  връчи преди 2 години „Нобелова награда”  за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет .Това е най-перспективното направление . У нас все още не се признава нормативно от държавата  за стратегически важно  иновативно направление   „ Т-клетъчната имунотерапия и имунопрофилактика на рака „ .За това няма   и  нито една специализирана структура за правене  на иновативна медицина в това стратегическо направление.

Това е липсващата и задължителна връзка между фундаменталната медицина в БАН и водещите клинични структури в страната.

 

3.Неизвестно защо държавата с десетилетия не създава  нормативни условия  за иновативен прогрес в медицинската наука .За това сме и на последно място сред станите членки на ЕС по медицински науки .Това е  преграда за внедряване на регистриран световен приоритет  дори  при признати у нас патенти за изобретения в областта „Имунотерапията и имунопрофилактиката на рака "                                                                               

Пояснение: 1.В цитираното  стратегическо важно  направление за медицината в частност за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет е работено у нас още през 80-те години на ХХ век .Има регистирани две открития и признати две авторски свидетелства за изобретения. През последните 10 години са регистрирани още три патента за изобретения за имунотерапия на рака за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет.Държавата, нито МЗ, нито бизнеса в лицето най-вече на фармакологичните фирми не се интересуват или не желаят да инвестират в иновативни направления на медицината, когато  са  изпреварващи практиката, структурите, нормативите с десетилетия . Съответно  носят някакъв  инвестиционен риск. 

Учените от САЩ и Япония са  започнали да работят в това направление през 90 години на ХХ век ,при създадени от държавата  клинични структури за Т-клетъчна имунотерапия на рака.В същия период повече от 30 години у нас се полагаха  много усилия за да може да се създаде специализирана структура за правене на иновативна медицина за  „Имунотерапия и имунопрофилактика на рака” Такава все още няма .Справка: www.immuno-bg.org  и Петиция подкрепена от 2751 български граждани у нас  и в чужбина :- https://www.peticiq.com/243314

"Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване "

 

2.Преди повече от 1 година и половина имаме разработен от нас и предложен научно аргументиран „Идеен проект” за намаляване смъртността от Ковид-19 .Същият е  представен и входиран в МЗ , както и в други държавни институции. Съдбата на проекта както може да се предположи  е същата като е описаното в т.1. Държавата  сякаш доброволно  сама се е блокирала нормативно така ,че каквото  и да се предложи иновативно в посочените направления да  не може да  се внедри .Отговорът на МЗ е в смисъла:”Няма гласуван бюджет за иновативни разработки и няма нормативно  право да възлага такива „ Това се случва у нас  дори във време на пандемия  !!! Няма кой до го промени , сякаш свикнахме  и не ни прави впечатление вече да умират ежедневно по 100-200 или повече българи от Ковид-19?!

 

3.Глобалните нерешавани  с десетилетия проблеми  у нас са решени отдавна в иновативно развитите държави .Ние  предлагаме  нормативни решения ,доказали  във времето необходимостта си , за да има държавата ни принос в  иновативния  прогрес в медицината . Тук е мястото за становището на Комисаря по здравеопазване на ЕС ,че „в борбата с рака всяка държава може и е длъжна да даде своя принос и ,че ако  нещата с борбата с рака не претърпят  коренен прелом,то болните в страните членки на ЕС ще станат толкова много ,че ще станат решаващ фактор за сриване  икономиките и на най-развитите държави.

 

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА ДЕФИНИРА:

 

1.Кои са стратегически важни за здравеопазването направления. Предлагаме това да са по дефиниция, медицински направления с най-голяма смъртност , застрашаващи националната сигурност  и онкологичните заболявания ,които  безусловно са с  най-голяма социална значимост.Това е така защото  страда не само болният , но  се изчерпва и блокира социалната енергия на  поне още  3-4 от най-близките му. За това е крайно важно без повече отлагане ,най-после да се признае болестта „РАК” за най-тежкото социално значимо заболяване!!! Като се има предвид ,че у нас онкоболните са над 300 000,то следва да е ясно и за "глухия и за слепия " , защо това е най-тежкото социално значимо заболяване и защо е блокирана социалната  активност на много повече от 1 000 000 български граждани. 

 

1.1.Парламентът да гласува бюджет на Министерството на здравеопазването за иновативно развитие на медицинската наука и практика в частта :” Т-клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака „

 

1.2.Държавата по закон следва да има правото и задължението при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление в медицината да придобива интелектуална собственост, не само като изкупува признатия патент за изобретение,но и да  инвестира за неговото внедряване. Следва да се осигури прилагане на нормативната практика на една от водещата в иновациите страна /Германия / в страните членки на ЕС , а именно :

 

1.3.При придобиване от държавата на интелектуална собственост върху признат патент за изобретение в стратегически важни за държавата направления и успешно внедряване, държавата като законов собственик ,възвръща многократно вложените средства за придобиване и внедряване , като продава лицензии от патента./Германия /

 

2.Разкриване в МЗ на сектор или отдел за „Иновативно развитие на медицината и внедряване на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления на медицината .” В състав : специалист по патентно право и лекар изобретател , патентопритежател с минимум два признати патента за изобретения,като всеки следващ е предимство.    

 

2.1. Нормативно да се гласуват правомощия на МЗ да възлага и финансира иновативни проекти предложени не само от академични структури, от  частни лечебни заведения, от нестопански здравни организации ,както и от частни физически лица, хабилитирани с висше медицинско образование, когато предложените проекти са тематично по изброените стратегически важни за държавата стратегически направления 

 

2.2.Разкриване на специализирана иновативна медицинска структура за правене на иновативна медицина/ „Национален Център за Т-клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака „. Това е фатално отсъстващото и  винаги липсващото у нас свързващо звено между фундаменталните науки в БАН и  клиничните медицински  структури .Как тогава може изобщо да се очаква у нас  да имаме  иновативен прогрес на медицината, след като готовата  интелектуална собственост се купува  прескъпо от чужбина?        

 

2.3.Провеждане на държавна политика за създаване, мотивиране,протектиране и опазване на иновативно мислещи лекари, молекулярни и клетъчни биолози, доказали рецидивиращо иновативно мислене, изпреварващо времето, практиката, структурите и нормативите при признати най-малко три патента за изобретения в стратегически важни за държавата направления .

 

3.За период от 4-ри години до внедряване на патента за изобретение в стратегически важно за държавата направление в този период държавата осигурява по закон на патентопритежателя законов статут на „Комисар по темата или направлението”. Този статут  дава правомощия на патентопритежателя за пълна и безусловна подкрепа от държавата за реализиране работата по етапите на внедряване.                            

 

3.1. Министерството на здравеопазването /МЗ/ следва да получи нормативно права и  му се гласува целеви бюджет да възлага и осигурява необходимите условия за извършване спешни проучвания по предложен и внесен научно аргументиран проект за намаляване смъртността при карциномно  болни, както и  с Ковид-19 и др.,социално значими болести ,  профилактиране страничните явления и късните усложнения. Проектът изисква осигуряване  интензивно специализирано апаратурно отстраняване факторите, които доказано убиват тези болни или водят до късни усложнения 

 

3.2.Създаване у нас на поне 3/три /Центъра за интензивна апаратурна пурификация/подобно на хемодиализните центрове/ за тежко онкоболните и тези  с Ковид-19 за профилактиране и намаляване страничните усложнения и смъртността .

 

Очакваме Вашата покана за личен делови разговор .

 

С Уважение

 

Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на рака. /v_manev@gbg.bg /

Коментари

Здравейте Доц. Манев, с удоволствие ще дискутиерам с Вас повдигнатите в писмото Ви въпроси и ще съдействам в рамките на правомощията си като народен представител обществено-значимите теми свързани със здравето и здравеопазването да намерят полагащото им се представителство за нормативно уреждане в комисията по здравеопазване веднага след конституирането и.

Уважаеми д-р Симидчиев,

Най-сърдечно Ви  благодара за отговора с надеждата,че у нас най-после може да се случи нещо добро и значимо за днешните  и идните поколения.