Публикация

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИДЧИЕВ, Водещ пулмолог и народен представител

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО  Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИДЧИЕВ ,                                                       

Водещ пулмолог и народен представител

 

Модератор на събитието „Националният план за контрол на рака - мисията възможна „


На Вниманието на  Зам.Председателя на  КРИБ

 

Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

 

Уважаеми Д-р Симидчиев ,

 

Благодаря за възможността да участвам като слушател, да задавам въпроси по Националния план за контрол на рака .Идеята и тази инициатива както писах е чудесна, заслужава адмирации за предложения , за мерки освен по точка №5. „ Управленски решения за борба с рака „

Ползвах   предоставеното ни  право да задаваме въпроси и да правим предложения по точка „Управленски решения за борба с рака „ За сега нямаме отговор. Осъзнавам,че отговорът  не е лесен. Би било добре и правилно това  да е предмет на мултидисциплинарно  обсъждане в комисията по здравеопазване в парламента в присъствието на автора им. Поради това сега ще дам свой анализ  и ще поставя някои от горещите въпроси и предложения.

 

Едно от възможните обяснения, че проблемите свързани с иновативното развитие на медицинската наука и практика у нас , е че се решават по правило от партийни позиции, а не винаги от националните  интереси .За това не присъстват и не участват по правило  специалисти с доказано иновативно мислене .Такова  в цивилизования свят единствено се доказва с  регистриран световен приоритет с патенти за изобретения..Тези специалисти  у нас с десетилетия са в  безизходен  лабиринт, в който са поставени и е поставена медицинската ни  наука . Поради това сме на последно място сред страните членки на  ЕС.Намираме се в този безизходен лабиринт и за сега без никаква надежда за промяна.

 

В обсъждането на кръглата маса се чуха някои плахи предложения за ”Управленски решения за борба с рака”. Голямата опасност ,от  която  следва да се пазим е казал поетът Стефан Цанев :                                                                     

 

"И С Т И Н А Т А МОЖЕ В ДУМИ ДА СЕ УДАВИ ! "

 

Преди месеци /около 1/2 година /сме публикували предложенията ни за „Национален антираков план в „ Credoweb  , входиран до Министъра на здравеопазването, д-р Стойчо Кацаров.Няма отговор.   Виж :Доц. Влади Василев Манев, дм създаде публикация, 21 юни 2021г ,Предложения за Националния антираков план.

 

https://www.credoweb.bg/publication/128391/predlozheniya-za-natsionalniya-antirakov-plan

 

 2.Виж " ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС  "? 

 

https://www.credoweb.bg/publication/127321/zashto-balgariya-e-na-posledno-myasto-po-meditsinski-nauki-i-inovatsii-sred-stranite-chlenki-na-es

 

 Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на рака .

 

Кои са нерешаваните у нас с десетилетия глобални за държавата  проблеми?  Неизвестно  още  докога ще са непреодолима преграда от десетилетия за да  има шанс  в  България да се създадат нормативни условия за прогрес на медицинската наука и практика? Това се отнася основно в областта на имунотерапията и имунопрофилактиката на рака и в частност Т-клетъчната имунотерапия на рака.  То е отдавна  приоритетно стратегическо направление в света  и не само за рака, но за Ковид-19 и др.

Нерешаваните у нас проблеми пречат за да има  нормативни условия адекватни за прогреса на медицинската наука и практика .Те са първостепенно условие  за внедряване на  регистриран световен приоритет с патенти за изобретения  в стратегически важните  за държавата направления .Такова именно  е "Т-клетъчната имунотерапия и имунопрофилактика на рака „.                                                                       Проблемите са следните  :

1.Държавата в лицето на Министерството на здравеопазването/МЗ/ следва незабавно  да признае и категоризира онкологичните заболявания като стратегическо важно направление  за страната и  социално най-значимото. Това не се признава от десетилетия въпреки ,че страдат не само пряко болните от „рак””.Така се блокира   социалната полезна   енергия и активност на техните най-близки ,а те са повече от          1 000 000 български граждани.

 

2. Целият свят призна  и  връчи преди 2 години „Нобелова награда”  за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет .Това е най-перспективното направление . У нас все още не се признава нормативно от държавата  за стратегически важно  иновативно направление   „ Т-клетъчната имунотерапия и имунопрофилактика на рака „ .За това няма   и  нито една специализирана структура за правене  на иновативна медицина в това стратегическо направление.

Това е липсващата и задължителна връзка между фундаменталната медицина в БАН и водещите клинични структури в страната.

 

3.Неизвестно защо държавата с десетилетия не създава  нормативни условия  за иновативен прогрес в медицинската наука .За това сме и на последно място сред станите членки на ЕС по медицински науки .Това е  преграда за внедряване на регистриран световен приоритет  дори  при признати у нас патенти за изобретения в областта „Имунотерапията и имунопрофилактиката на рака "                                                                               

Пояснение: 1.В цитираното  стратегическо важно  направление за медицината в частност за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет е работено у нас още през 80-те години на ХХ век .Има регистирани две открития и признати две авторски свидетелства за изобретения. През последните 10 години са регистрирани още три патента за изобретения за имунотерапия на рака за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет.Държавата, нито МЗ, нито бизнеса в лицето най-вече на фармакологичните фирми не се интересуват или не желаят да инвестират в иновативни направления на медицината, когато  са  изпреварващи практиката, структурите, нормативите с десетилетия . Съответно  носят някакъв  инвестиционен риск. 

Учените от САЩ и Япония са  започнали да работят в това направление през 90 години на ХХ век ,при създадени от държавата  клинични структури за Т-клетъчна имунотерапия на рака.В същия период повече от 30 години у нас се полагаха  много усилия за да може да се създаде специализирана структура за правене на иновативна медицина за  „Имунотерапия и имунопрофилактика на рака” Такава все още няма .Справка: www.immuno-bg.org  и Петиция подкрепена от 2751 български граждани у нас  и в чужбина :- https://www.peticiq.com/243314

"Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване "

 

2.Преди повече от 1 година и половина имаме разработен от нас и предложен научно аргументиран „Идеен проект” за намаляване смъртността от Ковид-19 .Същият е  представен и входиран в МЗ , както и в други държавни институции. Съдбата на проекта както може да се предположи  е същата като е описаното в т.1. Държавата  сякаш доброволно  сама се е блокирала нормативно така ,че каквото  и да се предложи иновативно в посочените направления да  не може да  се внедри .Отговорът на МЗ е в смисъла:”Няма гласуван бюджет за иновативни разработки и няма нормативно  право да възлага такива „ Това се случва у нас  дори във време на пандемия  !!! Няма кой до го промени , сякаш свикнахме  и не ни прави впечатление вече да умират ежедневно по 100-200 или повече българи от Ковид-19?!

 

3.Глобалните нерешавани  с десетилетия проблеми  у нас са решени отдавна в иновативно развитите държави .Ние  предлагаме  нормативни решения ,доказали  във времето необходимостта си , за да има държавата ни принос в  иновативния  прогрес в медицината . Тук е мястото за становището на Комисаря по здравеопазване на ЕС ,че „в борбата с рака всяка държава може и е длъжна да даде своя принос и ,че ако  нещата с борбата с рака не претърпят  коренен прелом,то болните в страните членки на ЕС ще станат толкова много ,че ще станат решаващ фактор за сриване  икономиките и на най-развитите държави.

 

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА ДЕФИНИРА:

 

1.Кои са стратегически важни за здравеопазването направления. Предлагаме това да са по дефиниция, медицински направления с най-голяма смъртност , застрашаващи националната сигурност  и онкологичните заболявания ,които  безусловно са с  най-голяма социална значимост.Това е така защото  страда не само болният , но  се изчерпва и блокира социалната енергия на  поне още  3-4 от най-близките му. За това е крайно важно без повече отлагане ,най-после да се признае болестта „РАК” за най-тежкото социално значимо заболяване!!! Като се има предвид ,че у нас онкоболните са над 300 000,то следва да е ясно и за "глухия и за слепия " , защо това е най-тежкото социално значимо заболяване и защо е блокирана социалната  активност на много повече от 1 000 000 български граждани. 

 

1.1.Парламентът да гласува бюджет на Министерството на здравеопазването за иновативно развитие на медицинската наука и практика в частта :” Т-клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака „

 

1.2.Държавата по закон следва да има правото и задължението при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление в медицината да придобива интелектуална собственост, не само като изкупува признатия патент за изобретение,но и да  инвестира за неговото внедряване. Следва да се осигури прилагане на нормативната практика на една от водещата в иновациите страна /Германия / в страните членки на ЕС , а именно :

 

1.3.При придобиване от държавата на интелектуална собственост върху признат патент за изобретение в стратегически важни за държавата направления и успешно внедряване, държавата като законов собственик ,възвръща многократно вложените средства за придобиване и внедряване , като продава лицензии от патента./Германия /

 

2.Разкриване в МЗ на сектор или отдел за „Иновативно развитие на медицината и внедряване на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления на медицината .” В състав : специалист по патентно право и лекар изобретател , патентопритежател с минимум два признати патента за изобретения,като всеки следващ е предимство.    

 

2.1. Нормативно да се гласуват правомощия на МЗ да възлага и финансира иновативни проекти предложени не само от академични структури, от  частни лечебни заведения, от нестопански здравни организации ,както и от частни физически лица, хабилитирани с висше медицинско образование, когато предложените проекти са тематично по изброените стратегически важни за държавата стратегически направления 

 

2.2.Разкриване на специализирана иновативна медицинска структура за правене на иновативна медицина/ „Национален Център за Т-клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака „. Това е фатално отсъстващото и  винаги липсващото у нас свързващо звено между фундаменталните науки в БАН и  клиничните медицински  структури .Как тогава може изобщо да се очаква у нас  да имаме  иновативен прогрес на медицината, след като готовата  интелектуална собственост се купува  прескъпо от чужбина?        

 

2.3.Провеждане на държавна политика за създаване, мотивиране,протектиране и опазване на иновативно мислещи лекари, молекулярни и клетъчни биолози, доказали рецидивиращо иновативно мислене, изпреварващо времето, практиката, структурите и нормативите при признати най-малко три патента за изобретения в стратегически важни за държавата направления .

 

3.За период от 4-ри години до внедряване на патента за изобретение в стратегически важно за държавата направление в този период държавата осигурява по закон на патентопритежателя законов статут на „Комисар по темата или направлението”. Този статут  дава правомощия на патентопритежателя за пълна и безусловна подкрепа от държавата за реализиране работата по етапите на внедряване.                            

 

3.1. Министерството на здравеопазването /МЗ/ следва да получи нормативно права и  му се гласува целеви бюджет да възлага и осигурява необходимите условия за извършване спешни проучвания по предложен и внесен научно аргументиран проект за намаляване смъртността при карциномно  болни, както и  с Ковид-19 и др.,социално значими болести ,  профилактиране страничните явления и късните усложнения. Проектът изисква осигуряване  интензивно специализирано апаратурно отстраняване факторите, които доказано убиват тези болни или водят до късни усложнения 

 

3.2.Създаване у нас на поне 3/три /Центъра за интензивна апаратурна пурификация/подобно на хемодиализните центрове/ за тежко онкоболните и тези  с Ковид-19 за профилактиране и намаляване страничните усложнения и смъртността .

 

Очакваме Вашата покана за личен делови разговор .

 

С Уважение

 

Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на рака. /v_manev@gbg.bg /

Коментари


Уважаеми Д-р Симидчиев ,
Благодаря за вниманието и отделенето време.Вашият отговор по нашето предложение получихме странен отговор , където се казва: "задължителното участие на държавата за ускорено внедряване на иновации" - иновациите подобно на други дейности могат да се оценят и да се финансират не само от държавата. Дори това би било проблем, защото държавата е добре да осигурява основните социални процеси, а с търговска дейност да се занимават предприемачите”
Предложението ни се оказа за съжаление тотално не разбрано .За това искам да поясня ,че нашето предложение не се отнася за каквито и да е иновации , които действително както пишете могат да са предмет „само за търгуване респ.на такава търговска дейност се занимават предприемачите” , а става дума само когато има :
1.Регистриран световен приорите с патент за изобретение в стратегически важна за държавата област или направление./ Онкология,Клетъчна имунотерапия на рака или други касещи националната сигурност/
2. Когото има регистриран и дори входиран до държавна институция иновативен „Идеен проект по стратегически важни проблеми и направления касаещи национаната сигурност в условията на бедстивя ,пандемия,епидемия,военни конфликти и др.- /


Само в е изброените случаи следва да има адекватна  нормативна   база, а такава изобщо няма .За това държавата не е длъжна да инвестира в създаването и внедряването им.
 
Докато нямаме адекватна нормативна база за иновации все ще сме на последно място сред страните членки на ЕС :

1. На последно място от няколко десетилетния по медицински науки ,                                       2..На последно място по внедряване .                                                                                                                  3.На последно място по стандарт на живот.                                                                                                      4. Последни по Иновации .                                                                                                                                       5.Първи и по смъртност и не само от Ковид-19 .

Адекватната нормативна база е задължителна не само за мотивиране създаването и регистрацията на световен научен приоритет с патент за изобретение, но и за нормативи ,мотивиращи внедряването на иновативения интелектуален продукт.В този смисъл иновацията включва нов интелектуален продукт ,конкурентноспособен да дава принадена стаойност ,да разкрива нови работни места и т.н.социални ползи,но  за  области в интерес  на националната сигурност.

По темата повече от 5 години внасяхме предложения до МЗ и парламентарната комисия по здравопазване на Народното събрание.Без резултат.

Няма ли ги мотивиращите нормативни условия за изпреварващо внедряване на регистрниран световен приоритет с признат патент за изобретенияв стратегически важни за държавата направления и области  ,вкл и такива в условията на военни конфликти, бедствия ,авариии   катасторфи .За сега всички партийни обещания са само хубави пожелания  ,остават сладките приказки за по-висок стандат на живот .Тове не е ли  популизъм?

Разочарованието и умората от безрезултатната кореспонденция с държавните институции и непобедимата българска бюрокрация, ни задължават да прецезираме има ли смисъл повече да се пише ,но би могло при уловие, че някой може ни убеди как ще направи това, което държавата не направи близо 30 и повече години. Моля да намерите време да се запознаете с приложените линкове на 3/три / мои публикации по темата за ролята на държавата за иновативно развитие на медицината у нас в областта на клетъчната имунотерапия на рака като стратегическо направление ! За него работим повече от 30 години. Получи признание преди близо 3 години с връчване "Нобелова награда" на американски и японски учени / . В цитираните публикации ще можете да прочетете какви са "нормативите" у нас за ролята на държавата по внедряването на иновации в медицинската наука при регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления когато авторите не са в Медицинска Академична структура или БАН ! Няма такива нормативи, които да задължават участието на държавата, когато носителите на иновациите с регистриран световен приоритет с патенти за изобретения са частни физически или частни юридически лица. Ще можете да прочетете какви са действащите нормативите в някои от водещите страни в света по иновациите /САЩ и Германия / , защо у нас няма такива нормативи или ако има те са дискриминационни не само спрямо частния сектор. Моля да ни уверите и ни предоставите Вашето виждане и с какъв подход би могло да се преодолее нормативния вакуум, когато от държавните институции близо 10 години ,ако имаме някакъв отговор ,то е формален или практически е мълчалив отказ !
Успех !
Поздрави Доц.В.Манев
01.10.2022г
София

Здравейте Доц. Манев, с удоволствие ще дискутиерам с Вас повдигнатите в писмото Ви въпроси и ще съдействам в рамките на правомощията си като народен представител обществено-значимите теми свързани със здравето и здравеопазването да намерят полагащото им се представителство за нормативно уреждане в комисията по здравеопазване веднага след конституирането и.

Уважаеми д-р Симидчиев,

Най-сърдечно Ви  благодара за отговора с надеждата,че у нас най-после може да се случи нещо добро и значимо за днешните  и идните поколения.