Публикация

Има ли план за справяне с грипа у нас тази зима?

Има ли план за справяне с грипа у нас тази зима?

Проф. д-р Йорданка Стоилова, дм е водещ специалист, дългогодишен ръководител на катедра Епидемиология и МБС към ФОЗ на МУ – Пловдив.

 

Тя е главен координатор на Експертния съвет по Епидемиология и член на експертния съвет по ваксинопрофилактика на Министерството на здравеопазването.

Председател е на Научното медицинско дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести. Проф. Стоилова е експерт по превенция и контрол на инфекции, свързани с медицинско обслужване (вътреболнични/нозокомиални инфекции).

 

Разговаряме с нея по повод надигащата се вълна от грип в световен мащаб и у нас. В първата част на интервюто тя посочи кои грипни щамове се очакват тази година, как се разпространява заразата и кои групи от българското общество са най-застрашени. Вижте още какво каза проф. Стоилова:

 

- Проф. Стоилова, тази година се очаква да има грипна вълна. Има ли план у нас какво да се прави, ако случаите са повече?

-Отговорът ми се базира и включва дословно  в най-съкратен вид основните акценти от институционални рекомендации, предствени от МЗ и РЗИ.  Надзорът на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в света се осъществява от СЗО чрез програма за грип, която събира и анализира вирусологични и епидемиологични данни от целия свят. Периодичният обмен на  данни за грип между държавите позволява на СЗО да осигурява информация за начина и механизма на предаване на грипните вируси, за клиничното протичане, включително при групи в риск; да мониторира световните тенденции в развитието на грипа; да подпомага подбора на грипни щамове за производството на грипни ваксини. В национален мащаб надзорът на грип и ОРЗ се осъществява от Министерство на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести и лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.

 

Методическото указание за борба с грипа и ОРЗ е предназначено за всички институции и структури, които участват в Националната система за надзор на грип и ОРЗ в България. Основните му цели са подпомагане дейностите по ефективен надзор и контрол на грип и ОРЗ и осигуряване на високо качество на събираните и анализирани данни. В указанието е представена информация за организацията и провеждането на надзора на грип и ОРЗ, структурата на системата и потока на информацията участниците в нея и конкретните им задачи и отговорности. Разгледана е интернет-базираната информационна система за надзор на грип и ОРЗ, състояща се от две части - модул за епидемиологичен и вирусологичен надзор на грип и ОРЗ и модул за надзор на тежките остри респираторни заболявания (ТОРЗ).

 

В България се провежда сентинелеи надзор на грип и ОРЗ, при който данните, получени от проследяване динамиката на  разпространение на тези инфекции (промените в заболяемостта)- сред определена, предварително избрана представителна група от населението се използват за характеризиране на заболяемостта сред цялото население.

 

Създадена е интернет-базирана система за надзор на грип и ОРЗ (Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България), в която са интегрирани епидемиологичен и вирусологичен надзор. Основна задача на системата е събиране, анализиране и обмен на епидемиологична информация, успоредно с текущо проследяване циркулацията на грипните вируси с цел планиране и провеждане на профилактични и противоепидемични мерки и последващо оценяване на тяхната адекватност и ефективност.

 

- Как да се предпазим – с противовирусните препарати или като ползваме билки и се храним по определен начин?

-Крайъгълният камък на превенцията  са ваксините - налични са ефикасни ваксини, както и антивирусни невраминидазни инхибитори/средства. Това са специфичните противоепидемични мерки. Антигенното  разнообразие, поради изменчивост на грипния РНК геном изисква съставът на ваксината да се адаптира ежегодно, за да се гарантира нейната ефективност. Въпреки това, ваксиналният подтип не винаги съвпада с доминиращия подтип по време на следващия грипен сезон. От 2012 г. СЗО препоръчва двете генетични линии на тип B (Yamagata или Victoria) да се включват в четиривалентни ваксини.

 

Ваксинирането срещу грип  у нас се подценява, доказано от ниския ваксинационен обхват. Преди въвеждането на безплатно ваксиниране, дори и за здравно неосигурените лица над 65 г., процентът от 3-4 се увеличи до 10. Причините по мое мнение са: няма ефективна организация за провеждане на рутинна предсезонна ваксинопрофилактиката на грипа. Значимостта на ваксинирането се подценява от обществото, а подкрепата от медицинската общност е все още недостатъчна. Няма стимулиране на лекарите за активно отношение и участие. Императивна е необходимостта от значително повишаване на ваксиналното покритие.

 

Справедливостта изисква да се каже, че всяка година противогрипни ваксини за най-възрастните се осигуряват по линия на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. Ваксиниранто е ангажимент на общопрактикуващите лекари. Ваксината предпазва от грип, но тъй като няма ваксина с 100% имуногенност, то ако се случи заразяване, болестта ще протече леко и без усложнения, особено важно  за по-възрастните.

 

Периодът между поставянето на ваксината срещу грип и COVID-19 се препоръчва  да е поне 2 седмици.

Препоръчва се четиривалентна  противогрипна ваксина на:

1. Всички лица, навършили 65 години.

 

2. Всички възрастни и деца над 6-месечна възраст, страдащи от следните заболявания:

2.1. хронични белодробни заболявания, вкл. астма;

2.2. хронични заболявания на сърдечно-съдовата система;

2.3. метаболитни заболявания, особено диабет;

2.4. хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа;

2.5. вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна; носители на НIV и болни с клинично проявена НIV инфекция;

2.6. хемоглобинопатии;

2.7. органна трансплантация.

 

3. Лица, живеещи в организирани колективи (домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития и др.). 

 

4. Лица с повишен риск във връзка с професията им  (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.).

 

5. Всички, които са в контакт с лица с повишен риск от усложнения (членове на семейството, вкл. деца; персонал на лечебни, здравни и социални заведения).

 

Независимо, че противогрипната ваксина е първата стъпка за контрол на грипа, ефикасни срещу грипните вируси са и антивирусните средства.

 

Невраминидазните инхибитори са с:

 

1.клиничен ефект:

Бърз антитоксоинфекциозен ефект, намалява силата на температурата, хремата, мускулните болки за 24 - 36 часа, температурата спада на 24-я час при 44%, а на 36-ч час при 89%, бързината на оздравяване се удвоява – до 3 дни , намален риск (до 70%) от бактериални усложнения, За максимална полза трябва да се приеме колкото е възможно по-бързо след появата на симптомите.

 

2.  епидемиологичен ефект:

Намалява концентрацията на  вируса в пръските при кихане и кашляне на 24-ти час -100 пъти, на 36-ти час от лечението -1000 пъти,намалява заразния период от 6 дни на 2,5 дни при лечение , предотвратява предаването на грипен вирус от човек на човек при целенасочена профилактика на контактните.

 

Коментари

Може би ще е интересно за медицинската общност, особено доболничната помощ от практически  интерес,  да им се препоръча една обновена схема, медицински препарати, които  е желателно да бъдат ползвани при лечението на очакваните гипни щамове.