Публикация

Писмо до НЗОК във връзка с неразплатени средства

Писмо до НЗОК във връзка с неразплатени средства

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК


ДО
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК


Относно: Изпълнение на Условия и ред в изпълнение на §1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г., определени съвместно между НЗОК и БЛС, № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г.


УВАЖАЕМИ Д-Р ЗЛАТАНОВ,
УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,


В Централата на БЛС постъпи сигнал от РЛК-Добрич

че до момента изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ от областта не са получили средствата за еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на ПИМП и СИМП, съгласно Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г. Моля незабавно да ни осведомите за причините на лекарите от област Добрич да не са преведени полагащите им се суми по горецитираните ред и условия.

 

В тази връзка моля да ни предоставите информация за разпределените суми по РЗОК:

  1. За извършване на еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на ПИМП;
    2. За извършване на еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на СИМП;
    3. За датите, на които са извършени преводите на тези средства от ЦУ към РЗОК.


С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

Писмото може да видите в прикачения файл

Прикачени файлове

писмо.pdf

Коментари