Публикация

БЛС: Предлагаме диференцирано увеличение на цените на КП, съобразено с ресурса по ЗБНЗОК за 2022 г.

БЛС: Предлагаме диференцирано увеличение на цените на КП, съобразено с ресурса по ЗБНЗОК за 2022 г.

Становище относно проект на ЗБНЗОК за 2022 г. и цени на медицинските дейности по НРД за 2022 Г.


ДО
ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ДО
ДОЦ. Д-Р АНТОН ТОНЕВ, Д.М.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


ДО
ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК


Относно: Проект ЗБНЗОК за 2022 г. и цени на медицинските дейности по НРД за 2022


УВАЖАЕМА ПРОФ. СЕРБЕЗОВА,
УВАЖАЕМИ ДОЦ. ТОНЕВ,
УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,


Във връзка със законопроекта за Закон за бюджета на НЗОК за 2022г. изразяваме своето положително становище по предложените параметри за здравноосигурителни плащания за медицински дейности със следните мотиви:

  1. Предложеното в законопроекта чувствително увеличение на параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания за медицински дейности в извънболнична помощ (ПИМП, СИМП и МДД) в сравнение с 2021 г., отговаря напълно на вижданията на БЛС за необходимостта от повишаване на средствата за финансиране на извънболничната медицинска помощ.
  2. Увеличаването на средствата по бюджетните редове за извънболнична помощ е стъпка в подкрепа на необходимата политика за повишаване ефективността на публичните здравни разходи, част от която са: гарантиране запазването и развитието на кадровия потенциал на структурите за извънболнична помощ;

осигуряване нуждите на населението от медицински грижи, които с адекватно финансиране биха могли да се покрият в голяма част от случаите от структурите за извънболнична помощ; подкрепа на политиката за осигуряване на профилактика, превенция и ранно откриване на социалнозначими заболявания.


За постигане на горепосочените цели с предвидените средства в проекта за ЗБНЗОК за 2022 г. за ПИМП, СИМП и МДД в ЗБНЗОК за 2022 г.,

Българският лекарски съюз предлага:

1. За Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП)

Българският лекарски съюз предлага увеличение на цените за дейности – профилактични прегледи (вкл. по програми детско и майчино здравеопазване) и за диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти и др. Предлага и не по-малко необходимото повишаване на цените за капитационни плащания, тъй като по този начин се финансират всички прегледи по повод остри заболявания на пациентите и други услуги, включени в пакета дейности на общопрактикуващите лекари.


2. За Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)

Българският лекарски съюз предлага значително да се увеличат цените за специализираните дейности, включващи първични и вторични прегледи, медицинска експертиза, профилактични прегледи, диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти, прегледи по майчино и детско здравеопазване. Обемите, които предлагаме, да залегнат в НРД са в рамките на средното изпълнение за последните 2 години.


3. За Медико-диагностична дейност (МДД)

Българският лекарски съюз предлага в НРД за медицински дейности да се увеличат чувствително обемите (броя изследвания) за таргетна група МДД, свързани с профилактика/превенция и ранна диагностика на социалнозначими заболявания, като диабет, сърдечносъдови, онкологични, ендрокринологични, възпалителни, инфекциозно-възпалителните заболявания, хематологични, метаболитни и др., а също и повишаване на обемите на останалите медико-диагностични дейности. За МДД следва да се има предвид, че през 2022 г. в пакета медико-диагностични дейности по Наредба № 9 се очаква въвеждане на нови изследвания, гарантирани от бюджета на НЗОК, като засега това са: Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4); D-димер и др.

Предлагаме да се договори евентуално намаляване на цената за Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR)

Увеличението на бюджета на НЗОК за медико-диагностични дейности ще покрие нуждите на пациентите и ще им даде възможност да се възползват от по-голям брой изследвания, ще допринесе за навременната диагностика, като едновременно с това ще намали случаите, при които поради липса на ресурс за осъществяване на изследвания в извънболничната помощ пациентите се насочват за диагностика в болнични условия.


4. За Болнична медицинска помощ

Смятаме, че в бъдеще е необходима съществена промяна на финансирането на болничната медицинска помощ чрез въвеждане на по-високи цени и прилагане на комплекс от мерки за ежегодно намаляване на броя на предвижданите хоспитализации, съобразено с доклада на Световната банка още от 2105 година, както и с докладите на ЕК от 2019 и 2021 година.


За НРД 2022 г. предлагаме:

  • Съществено увеличение на цените на процедурите за интензивно лечение с цел укрепване на кадровия и инфраструктурен потенциал на отделенията за интензивно лечение на територията на страната.
  • Значително увеличаване на цените на амбулаторните процедури, по които се извършват оперативни, диагностични и терапевтични процедури без болничен престой. С определянето на адекватни цени за еднодневните процедури се цели здравословни проблеми на пациентите да се решават бързо, без пролежаване в болница и в рамките на един ден те да бъдат обслужени и да се върнат към нормалния си ритъм на живот.
  • По отношение на останалите медицински дейности, извършвани в болнична помощ, сме приложили метод за определяне на „справедлива цена“ за КП – с коефициент, изчислен на база Британската система на определяне на цена на клиничните пътеки. Българският лекарски съюз възприе този метод като база за постепенно премахване на диспропорциите в цените на отделните клинични пътеки, натрупани с времето.

Поради огромният ресурс, необходим за постигане на горепосочените цели, предложеното повишение на цените на КП е изчислено като процент от необходимото увеличение за достигане на тази справедлива цена.


На база на това предлагаме диференцирано увеличение на цените на КП, съобразено с предложения ресурс по ЗБНЗОК за 2022 г. и реално очаквания обем дейности по КП. Предложеното средно увеличение на цените е минималното необходимо за съхраняване на болничната система. Трябва да се има предвид, че на ЛЗ за болнична помощ Надзорният съвет на НЗОК разпределя стойности за отчитаните към НЗОК дейности (бюджети), което е инструмент за регулация на разходите на НЗОК за БМП. Извън регулация са само дейности за раждане, грижи за здрави новородени и хемодиализа.


Подчертаваме, че

предложените от нас цени

са съобразени с параметрите, заложени в Проекта за ЗБНЗОК за 2022 г. и поставят началото на политика за преодоляване на кадровото обезкървяване на здравната ни система.


С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

Становището може да видите в прикачения файл

Прикачени файлове

Становище.pdf

Коментари