Публикация

Работна група ще прегледа действащия стандарт по Спешна медицина

Работна група ще прегледа действащия стандарт по Спешна медицина

Здравният министър проф. Асена Сербезова създаде работна група, която спешно ще извърши преглед на действащия към момента медицински стандарт по специалност „Спешна медицина“.

Целта

е ефективно изпълнение на дейностите по оказване на спешна медицинска помощ, съобщава Министерството на здравеопазването.

 

Проверяват спешните звена в страната след трагедията във Враца


Към настоящия момент изискванията за дейността и структурите, които оказват спешна медицинска помощ, са определени в Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ и са задължителни.


Съгласно стандарта, организацията на дейността на спешните отделения се определя с медицинския стандарт, с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на спешното отделение и с вътрешните правила за взаимодействие на останалите отделения в болницата (структурите от така наречения Спешен болничен комплекс) при обслужване на спешно болен пациент. Ръководителите на болниците, в които е разкрито спешно отделение, създават необходимата организация, ръководят, контролират и носят отговорност за осигуряването на диагностично-лечебната и консултативната дейност в отделението.


Съгласно изискванията на стандарта, спешното отделение трябва да има обща зона на регистрация/триаж. В тази зона се осигуряват обстановка и условия за кратка входяща триажна оценка на пациента. Триажната зона има директен достъп до зоната за ресусцитация (шокова зала) и да бъде подсигурена с апаратура и екипировка за начална оценка и базална поддръжка (BLS) и наблюдение на жизнените функции.

Стандартът съдържа алгоритъм за прием на спешен пациент

– в него е определено, че всички пациенти, попаднали на територията на спешно отделение, подлежат на медицински триаж и се категоризират по приетите триажни скали в зависимост от тяхното състояние като „критичен спешен пациент“, „нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент“ или „минимална спешност - стабилен пациент“. Триажната категория на спешния пациент се определя на базата на основно оплакване, въз основа на наличието, вида и степента на тежест на определени физиологични прояви (ниво на съзнание, хемодинамика, дишане, телесна температура, остра болка, кървене).


Съгласно стандарта, медицинският триаж в определената за тази дейност зона се извършва от минимум един член на спешния екип (лекар, специалист по здравни грижи, лекарски асистент или професионален специалист) със специална подготовка и обучение за тази дейност. Триажната оценка трябва да се извърши до 5 минути от посещението в спешното отделение и включва отчитане за определени витални белези (дишане, пулс, телесна температура, артериално налягане), и определяне на предварителна диагноза или основно оплакване, въз основа на които се определя триажната категория.


Съгласно триажната скала, определена в стандарта, критичен спешен пациент (Код Червено А1) е пациент с животозастрашаващи симптоми вследствие заболяване или увреждане с висока вероятност от летален изход, ако не се предприемат незабавни интервенции за предотвратяване на по-нататъшна нестабилност на дихателната функция, циркулацията и/или неврологичната функция. Тези пациенти се насочват незабавно (до 1 минута) към зала за ресусцитация (шокова зала).


Нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент (код Жълто В2) е пациент с потенциална опасност за живота, налице са признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане, които могат да прогресират по тежест и да доведат до усложнения с висока вероятност от настъпване на тежки последствия за жизненоважните функции, ако лечението не се приложи бързо. Тези пациенти трябва да бъдат настанени и обслужени от спешния екип в определената за целта зона за преглед/спешна терапия до 30 минути от момента на определяне на триажната категория.


Стабилен пациент (код Зелено С3) е пациент с признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане с нисък потенциал за прогрес към по-тежко състояние, тежки последствия или усложнения. Тези пациенти трябва да бъдат настанени и обслужени от спешния екип в определената за целта зона за консултации/пациенти с минимални увреди за бързо проследяване - fast track, до 120 минути от определяне на триажната категория.

Всяко спешно отделение трябва да поддържа и осигурява на видно място разписани алгоритми за поведение

при най-често срещаните критични спешни състояния.


Регистрацията на постъпващите в СО лица се организира на принципа на приемно-регистрационно гише, като с оглед на факта, че водещо е спешното състояние на пациента, стандартът определя, че регистрационното интервю се провежда единствено след извършване на медицински триаж, т.е. след като е оценено неговото състояние. Стандартът изрично определя, че след извършването на медицински триаж се пристъпва към запис на пациентните данни с регистрация за прием в спешното отделение. С оглед на това, данните за регистрация на пациента могат да се събират от пациентите или придружителите навсякъде на територията на спешното отделение, паралелно с неговото обслужване - на място в стандартните клинико-терапевтични зони или на регистрационното гише за оформяне на детайлите по приема на спешния пациент.


Компетентният орган за контрол върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ е Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Проверки за съответствие с изискванията на медицинските стандарти извършват и регионалните здравни инспекции.

 

Коментари