Публикация

Онколозите започват активна работа по Национален противораков план

Онколозите започват активна работа по Национален противораков план

Българското онкологично научно дружество и асоциираните към него членове обявиха официално, че започват активна работа по изготвяне на предложение за Национален противораков план със съдействието на Националния онкологичен алианс. Това се случва символично на 4 февруари Световния ден за борба с рака. Основната цел е да се подкрепи въвеждането в страната на Европейския план за борба с рака, в неговата цялост и начин на разписване, приет от Европейската комисия и адаптиран за нашата страна.


Точно преди една година Европейската комисия представи Европейски план за борба с рака. Той отразява политически ангажимент за полагане на максимални усилия в борбата с рака и цели да се подходи към целият цикъл на заболяването.

 

Европейският план е структуриран около четири основни области на действие, в които ЕС може да добави най-голяма стойност:

  • 1) профилактика;
  • 2) ранно откриване;
  • 3) диагностика и лечение;
  • 4) качество на живот за болните от рак пациенти и преживелите лица.

 

През следващите години планът за борба с рака ще акцентира върху научните изследвания и иновациите, ще използва потенциала, който предлагат дигитализацията и новите технологии, и ще мобилизира финансови инструменти с цел подпомагане на държавите членки.

 

Изминалата година у нас беше използвана от институциите, научните, съсловни и други неправителствени организации за структуриране на работа по Националния противораков план. През м. юни 2021 г. със заповед на Министъра на здравеопазването беше създадена работна група към МЗ, която да изготви Национален противораков план. Освен това в Националния план за възстановяване и устойчивост в частта „Здравеопазване“ бяха заложени конкретни реформи и инвестиции.

 

Така например в „Реформа 1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“ се включва „Разработване на Национален план за борба с рака в Република България 2021-2027 г.“, а в Инвестиция 5: Изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика, която да се въведе пилотно в онкологията.


Българското онкологично научно дружество (БОНД) беше и продължава да бъде активен участник в тези процеси. През м. октомври БОНД подписа меморандум за асоцииране на останалите сдружения в областта на научната и клинична онкология в страната в името на единството и общите действия на онколозите в България. Съвместно беше създаден и експертен съвет, който да работи за постигане на конкретни цели като подобряване на диагностиката и лечението, социалната рехабилитация и качеството на живот на раково болните, на базата на въвеждането на Европейски план за борба с рака.

 

Българското онкологично научно дружество инициира и създаването на Национален онкологичен алианс, който да подкрепи въвеждането в страната на Европейския план за борба с рака, приет от Европейската комисия и подпомогне адаптирането му за нашата страна. Алиансът включва 22 научни, съсловни, пациентски и други неправителствени организации.


Всички тези събития и нуждата от реални действия наложиха експертният съвет към Българското онкологично научно дружество, включващ асоциираните към него членове да започне активна работа по изготвяне на предложение за Национален противораков план с подкрепата на Националния онкологичен алианс. Целта е изготвения документ да подпомогне работната група към Министерството на здравеопазването, която е ангажирана с Националния противораков план и да обедини наличните активности в отделните направления, описани в Европейския план за борба с рака. Срокът за представяне на първото работно предложение е м. март 2022 г.


Практиката показва, че само с активното сътрудничество между институциите, онкологичната научна общност, съсловните организации и неправителствения сектор може да се гарантира постигането на реални резултати за гражданите на Република България по отношение на ефективната борба с рака.

Коментари