Публикация

ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И ВЪТРЕСЪДОВАТА КОАГУЛОПАТИЯ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ С КОВИД-19 И МЯСТОТО НА ДЪРЖАВАТА В БОРБАТА СРЕЩУ ВИСОКАТА СМЪРТНОСТ

ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И ВЪТРЕСЪДОВАТА КОАГУЛОПАТИЯ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ С КОВИД-19 И МЯСТОТО НА ДЪРЖАВАТА В БОРБАТА  СРЕЩУ  ВИСОКАТА СМЪРТНОСТ .

 

Доц.В.Манев-клиничен имунолог

 

Вместо предговор: Във връзка със свръхвисоката смъртност у нас при тежко болните с Ковид-19 в сравнение  с тази в страните членки на ЕС  и в света  се дават различни обяснения. Несъмнено необичайно високата обща смъртност у нас при болните с Ковид-19 се дължи на степента на ваксинация, редица социални фактори,като профилактика, ниво на общественото здраве, обществено самосъзнание ,че всеки  е част от цялото и др. В същото време леталният изход при всеки тежко болен с Ковид-19 е в пряка връзка от възможностите на здравната  система  да  ползва иновативния потенциал на медицинските кадри с доказано иновативно мислене при условие,че у нас няма разкрит нито един Национален Център за правене на иновативна медицина /НЦИМ / .Има обаче едно тясно място по този проблем в медицинската наука и практика, който би дал възможно решение, но сякаш от него се бяга от оттоворните фактори в здравеопазването близо 2 години. Разрешаването  му би  дал шанс за значимо намаляване на смъртността и вероятно да стане изключение.  Болестта Ковид-19 е с многолика патогенеза .Има отдавна доказана  общност с  принос на българската медицина в патогенезата на  инфекциозния шок и съдовата коагулопатия. Статията цитира в необходимата достатъчност научни факти с литература по проблема. Те изискват адекватна  реакция за  неотложна държавна политика за преформулиране стратегията и тактиката при воденето на терапията на болните от Ковид-19 във втората фаза на болестта, когато  водещи са  усложненията и пораженията от вируса , а не самия вирус. Нужна е неотложна държавна намеса за провеждане на клинично проучване за  спешна замяна на сега провежданата  неефективна интензивна терапия при тежко болните с Ковид-19 с апаратурна интензивна екстракорпорална депурация на организма  за  извеждане  факторите , които  убиват. Доказателство ,че интензивната екстракорпорална депурация би бил значимо по-успешния и незаменим иновативен подход е по-ниската  смъртност при апаратурната терапия на инфекциозния шок. В статията се предоставя  актуална  доказателствена  литература от 2021г от  последните месеци от  2022г от  авторитетни западноевропейски , американски и други източници за доказана връзка между инфекциозния шок и вътресъдовата коагулопатия водещи до смъртен изход при тежко болните с Ковид-19!

В науката няма големи  и малки народи . В зависимост от държавната  политика  по иновациите в медицинската наука и практика някои ще са  все на последно място по медицински  науки като напрмер България, а  народът ни  ще става все по-болен,  по-беден  и по-малък или  ще ставаме все по-здрави, все повече и по-богати.

Очакваме  още малко какво ще  направи държавата  по поставения от нас жизнено важен и неотложен проблем и конкретно предложение , входиран  на 04.09.2020г в МЗ „Идеен проект за ефективно намаляване смъртността при тежко болните с Ковид-19 с интензивни екстракорпорални апаратурни методи. В тези близо 2 години на  надежди и оЧакване някой  в държавата да ни чуе , умряха от Ковид-19 повече от  33,680 българи ! Ние подаваме ръка  за нова държавна политика  по иновациите, без която няма надежда да се възпрепятства и намали смъртта от Ковид--19 ! 

 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И ВЪТРЕСЪДОВАТА КОАГУЛОПАТИЯ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ С КОВИД-19 Е ТЯСНОТО МЯСТО В МЕДИЦИНСКАТА НАУКА И ПРАКТИКА, ОТ КОЕТО ЩЕ ЗАВИСИ НАМАЛЯВАНЕТО НА СМЪРТНОСТТА!!! ТАЗИ ВРЪЗКА НЕ Е СПЕЦИФИЧНА  САМО ЗА БОЛНИТЕ С КОВИД-19, А СЕ ДОКАЗВА ПРИ ВСЕКИ ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК ,ПРИ ПОЧТИ ВСИЧКИ ДРУГИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ .              

 

Доказателства  за това твърдение са следните факти  :

1.Български  лекари първи установяват и публикуват през 1983г проучване за ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И ВЪТРЕСЪДОВАТА КОАГУЛОПАТИЯ .Сензационен интерес би представлявал  факта ,че по същата  тема за връзка МЕЖДУ ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И ВЪТРЕСЪДОВА КОАГУЛОПАТИЯ  е публикуван научен доклад на ІV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ И ИМУНОЛОГИЯ /с международно участие / Проведен на 1-2 октомври ,1984г гр.Варна, България:  „КЛИНИКО-АНАТОМИЧНИ ПАРАЛЕЛИ ПРИ БОЛНИ С ДИСЕМИНИРАНА ВЪТРЕСЪДОВА  КОАГУЛОПАТИЯ В ИНФЕКЦИОЗНАТА ПАТОЛОГИЯ” с.136-137.Докладът е изнесен от  д-р Иван Диков  и д-р А.Георгиев –Катедра по инфекциозни болести и тропическа медицина –НЦЗПБ,МА,София и Катедра по патологична анатомия –НМБИ –МА ,МА София. Авторите установяват при 29 болни с диагноза „Инфекциозен шок „клинични и лабораторни данни за дисеминирана вътресъдова коагулопатия .При 19 от починалите е извършено насочено патохистологично изследване за установяване на фибринови микротромби  в малките съдове на вътрешните органи–„главно в белите дробове,мозък, бъбрек и др. При 14 от починалите е имало пълно съответствие между  патохистологичната находка и клиничната картина на дисеминираната вътресъдова коагулопатия в микросъдовете на белия дроб, мозък, бъбреци и др.
Резултатите от проведените преди повече от 40 години пионерски проучвания от български учени  при болни с инфекциозен шок , внушават по категоричен начин ,че в над 95% или  почти 100% има пълно покритие на патологоанатомичните,клиничните и лабораторни данни за дисеминирана вътресъдова коагулопатия  при болните  с „инфекциозен шок„ Сега  се доказа и  при тежко болните с Ковид-19  завършващи  често с фатален край.

 

2. Връзката на инфекциозния шок и вътресъдовата коагулопатия  при тежко болни с Ковид-19 се доказва в десетки публикации на западновропейски и други автори  от края на 2020, 2021г и началото на 2022г /  Док. 1   / 

 

3. Публикувахме още в началото на мес. април 2020   и  предложихме на държавното ръководство на Р.България  и   входирахме предложението  ни до  МЗ   да се проучи спешно , а  при успех и да се  въведе в лечението на тежко болните за намаляване смъртността от Ковид-19 , чрез интензивна екстракорпорална  апаратурна депурация , както в пъти по-успешно   се лекува септичния шок , ендогенния сепсис и др.  

 

Със цитираните по-горе факти и литература по проблема изисква и  налага  държавна политика за незабавно преформулиране стратегията и тактиката при воденето на терапията на болните от Ковид-19 във втората фаза на болестта  за  спешна   замяна   на сега  провежданата и  -по-малко успешна стандартна класическа интензивна терапия при тежко болните Ковид-19 ,  и добавяне на  интензивна апаратурна екстракорпорална депурация на организма  за  извеждане  факторите , които  го убиват .В протоколите на цитираните екстракорпорални интензивни апаратурни методи е разписано ,че се прилагат успешно при състояния на тежък сепсис , септичен шок и ендогенен сепсис .Доказателство за това е значимо  в пъти по-ниската смъртност при използване на интензивните апаратурни методи в сравнение  със стандартните интензивни методи за лечение на тежко болните със септичен шок .Този иновативен подход предлагаме да се проучи и внедри вече близо 2/две / години  на Министерството на  здравеопазването /МЗ/  .

.Поставеният от нас проблем за връзка на инфекциозния шок и вътресъдовата коагулопатия при тежко болни с Ковид-19  е от неотложно практическо  значение за терапията и намаляване смъртността при тежко болните с Ковид-19 . и особено  за България, страна  с една от най-високата смъртност и в света. Сега  битката вече не следва да е срещу вируса ,а  за преодоляване на смъртоносните последици от вирусното  увреждане на съдовете в органа мишена ,както и  в целия организъм.

 

Очевидно коаглуопатиите и вътресъдовите микротромбози  в белия дроб ,бърбеци  и др. не са характерни  и специфични  само за тежко болните с Ковид-19, а са общи  патофизиологични и патологоанотомични явления  за болните  със септичен шок! 

Септичният шок е крайната фаза на разгърнат тежък сепсис независимо какъв е причинителят: бактерии или вируси, гъбички или др.                    

 

В специализираната литература отдавна е известно ,че септичният  шок  се съчетава  със  цитокинова буря  и с ендогенен  сепсис.                                             

 

Ние предложихме на МЗ и държавата в началато на 2020г  интензивен терапевтичен патогенетичен подход в терапията на тежко болните с Ковид-19, когато все още няма ефективно етиологично лечение срещу вируса, нито срещу  последиците за организма с висок риск за живота .Стандартните рутинни интензивни методи за лечение показват ,че болните трудно се овладяват ,а лечението е с ниска ефективност  и за това е и високата смъртност.

 

Септичният шок и ендогенния сепсис биха могли в пъти по-успешно да се лекуват със съвременните апаратурни методи на екстракорпорална депурация на организма Следва без отлагане спешно да се проучи и се смени стратегията и тактиката по същество с по-успешното лечение  при  болни със „септичен шок” , където смъртността е значимо по-малка . Лечението на септичният  шок, цитокиновата буря , ендогенен  сепсис  при тежко болните с Ковид-19, както и при  тежката екзогенна и ендогенна интоксикация  се лекуват от десетилетия несравнимо по-успешно с методите на интензивната терапия с водещо участие на интензивните апаратурни екстракорпорални методи за депурация, използвани десетилетия в хематологията , токсикологията , хемодиализата  и др. Това  основно са следните апаратурни интензивни методи 1.Плазмафереза с плазмаобмен 2. Екстракорпорална карбоперфузия . 3. Селективна хемабсорбция на цитокини

 

Ние  публикувахме и   предложихме   в началото на пандемията през мес . март и от 23.04.2020 г и до  Министъра на здравепазването /МЗ/ и  държавното ръководство на Република България /МС/ да се проучи спешно възможността с предлагания от нас  апаратурен комплекс от екстракорпорални интензивни  методи дали не би могло  да се намали смъртността  при тежко болните от  Ковид -19 ? Отговорът на МЗ  бе ,че експертният съвет по  клинична имунология към МЗ дава становище  в смисъла, ,че за предлаганите от нас апаратурни методи няма още литература за статистическа достоверност?! Не е ли странен този отговор при условие,че  предлагаме  нов етапен тристепенен апаратурен терапевтичен  подход за първи път в света ? С предложението ни до МЗ очаквахме съдействие от държавата да възложи спешно на подчинените й подделения да извършат проучването и да има и статистическа достоверност?!

 

На 04.09.2020 г предложихме и „Идеен проект за проучване  на етапен тристепенен апаратурен поход .....”  МЗ / Вх.№94-1923 /04.09.2020г /Получихме  отговор от  МЗ ,че няма гласуван бюджет за иновативни проучвания и  няма гласувани нормативни правомощия да  възлага иновативни проекти  на своите подразделения?!

Повече от 5 години са загубени в безплодна  кореспонденция с МЗ  .Многократно   сме предлагали и в Народното събрание да се гласува целеви бюджет на МЗ именно за иновативни разработки при регистриран  световен приоритет с признати патенти за изобретения и други предложения за иновативен прогрес в здравеопазването в областта на стратегически важни за държавата направления /клетъчна имунонотерапия на рака ,деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет ,.намаляване смъртността при  тежко болни с Ковид-19 и др./. По какви причини  години  не се ползва законадателната инициатива за иновативен прогрес в  медицинската наука и практика, каквито правомощия има  Министъра на здравеопазването ?  

 

Израз на бюрократично бездушие е отъствието  на отговор по  депозирана от нас до  Министъра на здравеопазването ОФЕРТА: ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  СТАРТИРАНЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ/ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ/Полезен модел/” ПОЛИВАЛЕНТЕН ИМУНЕН КОМПЛЕКС / ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИМУННАТА СИСТЕМА ПРИ ОНКОБОЛНИ,  ПРОФИЛАКТИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ  ЗДРАВНИЯ РИСК В  УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19.  /МЗ Вх.номер 94-5068 / 12.10.2020  Още няма отговор?! Колко  време още е нужно за да се получи отговор от МЗ или това е мълчалив отказ ? Това е основен проблем у нас  за внедряване на иновации в медицината с признати с патенти , когато  те са частна собственотст на частно физическо или частно юридическо лице.Тогава няма  закон, който да задължава  държавата да изкупува интелектуална собственост и да инвестира във внедряване на регистриран световен приоритет признати  патенти за изобретения в стратегически важни  за държавата направления.Така както е в Германия-страна членка на ЕС !

 

Пояснение: У нас  на пръв поглед не липсват закони и нормативни документи като:

1.Закон за здравето .2.Закон за насърчаване на научните изследвания .3.Национална стратегия за научни изследвания за насърчаване и развитие на научноизследователската дейност. 4. Фонд „Научни изследвания“ към  МОН . 5.Закон за патентите и регистрацията на полезните модели .6.Има нормативни документи и  по задължителните процедури  за провеждане на предклинични  и клинични проучвания  при  създаване на лекарствен продукт и неговото  внедряване .7. Други документи .

 

Нито един от тези документи обаче , не  дава отговор при регистриран световен приоритет с признат патент за изобретение от частно физическо лице, частна собственост на частно физическо или частно юридическо лице, няма закон , който да урежда   финансиране  внедряването на патента. Такъв закон  у нас няма ! Такъв закон има в Германия като страна членка на ЕС ! Ние многократно предлагаме приравняване на законите с тези в Германия като  при признат патент за изобретение в стратегически важна за държавата област , държавата изкупува патента и като собственик ,инвестира в неговото внедряване. У нас няма такъв закон , който да задължава държавата да изкупува интелектуалната собственост,както е в конкретния  случай - патент за изобретение предназначен за деблокиране на Т-клетъчния  противотуморен имунитет или за ваксина за стимулация на Т-клетъчния противотуморен имунитет. Те биха биха били  в помощ на онкоболните за намаляване риска от рецидиви . Същата ваксина би могла да се използва и профилактира възрастовите  рискови групи  в условията на пандемията от Ковид-19 ,ако имаше кой да ни чуе и разбере преди  2 или повече от 5 години ! Държавата е оставила  бизнеса да прецени има ли изгода да финансира внедряване на патент за изобретение, дори когато е в стратегически важно за държавата направление  и в условията на извънредно положение на ПАНДЕМИЯ ?! Защо няма закон,който да задължава държавата да изкупува интелектуална  собственост , когато патентът е в стратегически важно за държавата направление и се отнася и до  националната ни сигурност?!  .

 

Ако примерно  лекар или екип от други специалисти  в областта на медикобиологичните науки след  години , дори десетилетия /както в  случая екипът  ни  работи повече от 30 години по тази тема / успее да регистрира световен приоритет и придобие патент за изобретение в стратегически важно за държавата  направление, но  не е в  академична медицинска структура , не е в БАН , а е  в частния сектор, например на доболнична помощ или неправителствения сектор или е частно физическо лица , тогава няма у нас  никакви законови права за финансиране на научен проект.Още по-трудно и отчайващо става ако целия  живот и професионален път и още няколко специалисти са посветили десетилетия на имунотерапията на рака, получили са признание с регистрация на световен приоритет с патенти за изобретения ,но  някои от тях са вече и в пенсионна възраст. Така се попада в  унизителен лабиринт сякаш  без надежда.  Публична тайна са символичните суми, за които се борят ежегодно учените от БАН за  провеждане на научни изследвания. За това всички цитирани документи и закони остават  на хартия, защото  са приложими  при строго определени условия, че държавата  финансира  само научни проекти ,които са заявени от академични структури и БАН. Така у нас патентопритежатели в медицината и медикобиологичните науки, когато патентите са в иновативни области  , изпреварват с години практиката и нуждите на пазара, тогава да си патентопритежател на патент за изобретение в България ,се превръща в нещо  обидно и унизително, като се губят години в безполезна кореспонденция с държавните институции. Проблемът се решава просто ,но   трябва да се гласува  един закон и се приравнят нормативите с тези в Германия ,когато патентите са в стратегически важни за държавата направления. Само тогава държавата е длъжна  да ги изкупи  и да инвестира за внедряването им!

 

Преди около 1/един / месец бе проявен за първи път интерес от доц.д-р Антон Тонев--Председател на парламентарната комисия по здравеопазване при Народното  събрание.   Поискано ни бе  да представим литературна справка по предложението ни за проучване и ползване на интензивните екстракорпорани  апаратурни  подходи за депурация  при тежко болни с Ковид 19 . Намерихме и изпратихме 26 актуални статии по темата./Док.2 / Представяме   литературна  справка от 2021г и януари 2022г  /Док 1 /  с  доказателства за „ВРЪЗКАТА  МЕЖДУ ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И ВЪТРЕСЪДОВАТА КОАГУЛОПАТИЯ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ С КОВИД-19 „/ Научните факти  определят необходимостта и сега  доказват правилността  и приоритетно публикувано и заявено от нас преди близо 2 години предложение  и депозиран „Идеен проект ...   „за проучване и въвеждане на предлагания   апаратурен комплекс от екстракорпорални интензивни  методи  за  намаляване смъртността  при тежко болните  Ковид -19 „ .България  е една от най-засегнатите страни от смъртността. Нямаме право и не можем да очакваме все  някой друг по- умен по света да  ни спасява. 

 

Във тази връзка възникват няколко неотложни въпроса :

 

1.Защо  не стигнаха  две години и кога в държавата  ще се  създадат  нужните нормативи за да  е  подговена за адекватна реакция в условията на пандемия ? Това означава,  когато има представен в МЗ аргументиран „Идеен проект за намаляване смъртността от Ковид-19...,то    без загуба на време да се знае  кой , къде и с какво да се направи до  няколко месеца експертиза  и се реши  предложения метод от доц.В.Манев работи ли и в какъв процент  намалява смъртността  при тежко болните от  Ковид.-19 или не  ?

 

2. Защо с години се бави и не се гласува целеви бюджет за МЗ за инвестиране в интелекуална собственост за  внедряване  от държавата на  иновативни разработки при  извънредни условия на пандемия, както при регистриран световен приоритет с признат патент за изобретение в стратегически  важни за държавата направления /Т-клетъчна имунотерапия на рака и др./както е в Германия, страна членка на ЕС ?.         

/Примерът   е цитиран в текста,че ако беше  внедрен предложеия  от нас пред повече от 1 година  до МЗ при  патентован „Поливалентен  имунен комплекс /ваксина/ за стимулиране на Т-клетъчния имунитет  при онкоболни „ за намаляване риска от рецидиви, сега в условията на пандемия от Ковид-19 би могло да се профилактират успешно  в домашни условия не само онкоболни , но и  рисковите  възрастови групи.

 

3.Защо няма у нас разкрит нито един Национален Център за правене на иновативна медицина /НЦИМ/ за разработване и внедряване на  иновативни методи признати с патенти , нужното свързващо звено между фундаментарните  науки в БАН и болничния академичен сектор за  развитие и на някои нови аспекти Т-клетъчната имунотерапия на рака, /за проучване и внедряване на патентовани разработки / и за преодоляване на  Т-клетъчния имунен дефицит,както е и при болни  с Ковид-19  и др. ?  

 

4.Кога  ще се приравни законодателството ни по внедряване на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления , както е в Германия ,водещата страна в ЕС  по иновациите .Нужно е вече  не само  на думи и призиви да е ясно със закон , дали искаме или не искаме да се развиваме като държава по пътя на иновациите , страна с приличен  стандарт на живот ,където хората и държавата уважават себе си и живота ?

   

Добре е ако цялата  медицинска общественост вземе отношение  по темата за смъртността у нас от Ковид-19  и за  отсъствието на реално действие на отговорните институции в здравеопазването при предложена  аргументирана  възможност от преди близо 2 години как би могло да  се намали смъртността от Ковид-19 .. Предоставената литературна справка доказва в последната 1 г и няколко месеца,че предложеният от нас  идеен проект  би бил успешен ако имахме държава, която да се интересува и иска да прави иновативен прогрес в медицината .Сега се касае  за  правото на живот  на тежко болните с Ковид-19 ! 

 

Нужна е  незабавна  промяна в държавната политика по иновациите в медицината за да  има  шанс не само за тежко болните с Ковид-19  срещу  високата смъртност , но  и  повече шанс за онкоболните и други социално значими болести в  стратегически важни за държавата  направления .Те касаят  националния ни престиж ,самочувствие като нация и националната ни сигурност. Дълги години  очаквахме промяна. Все още очакваме  знак за  нова  държавна политика по  иновациите в медицината и за по-голям шанс за живот на болните !

 

П.С. 1.От приложената литературна справка е видно,че научни проучвания се провеждат в почти целия цивилизован свят за  приложение на интензивните екстракорпорални апаратурни методи за депурация при тежко болни с Ковид-19. Те датират  предимно от края на 2020г , 2021г и месец януари на 2022г.За всеки запознат с проблема не би останало и съмнение ,че в най-скоро време ще се окаже ,че  терапевтичният  подход предлаган от нас още от началото на 2020 г ще е  решаващ за преодоляване на септичния шок и вътресъдовата коагулация   ,че това  е  пътят за спасяване  живота и  намаляване смъртността при тежко болните с Ковид-19 ! Тогава за нас като държава и като автори , вносители на това предложение ще остане  удовлетворението ,че сме били първи или едни от първите в света  и едновременно с това  огорчението и болката ,че е загубено ценно време от близо 2 години  в безплодна кореспонденция.Така  в този период от Ковид-19 умряха над 34 000 българи !

 

2.Остава се   с впечатление от кореспонденцията  за вероятно  непреодолимо за  2 години   недоразумение . Бъркат  се или  се смесват по  странен  начин предложението ни ,което  е  "Идеен проект ... "  , а   към нас  има  претенции  едва ли не  предлагаме готов продукт за консумация , готов за ползване ,само някой да го внедри и да се пише "иноватор"?
 

Ние го  предлагаме на  държавата  ,именно  тя да го разработи ,тя да го  проучи със целия си кадрови потенциал и финансии  пряко субординирани  научни и клинични структури към МЗ и МОН. Ние    не сме нито  БАН нито МУ София, нито МБАЛ .      

 

Защо  държавата ни  още няма нормативна готовност в условията на извънредна ситуация на  пандемия да реагира адекватно  с активна проучвателна дейност при подаване на аргументиран идеен проект  за  намаляване високата  смъртност?

 

Приложение: Док.1.Литературна справка за „ВРЪЗКАТА  МЕЖДУ ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И ВЪТРЕСЪДОВАТА КОАГУЛОПАТИЯ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ С КОВИД-19  / 27 заглавия  /

 

2. Литературна справка за приложение на екстракорпорални апаратурни интензивни  методи за лечение на тежко болни с Ковид-19 /Док.2  / от   26 заглавия

 

 ДОЦ.Д-Р ВЛАДИ  МАНЕВ /Клиничен имунолог/ /v_manev@gbg.bg  Председател на Програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака/www.immuno-bg.org ,Носител на приза «Изобретател на 2016г «с три патента за клетъчна имунотерапия на рака

 

08.02.2022 г                                                                                                                       

 

Гр.София

 

Приложения :Док.1 Литературна справка за  ВРЪЗКАТА  НА  ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И

 

ВЪТРЕСЪДОВАТА КОАГУЛОПАТИЯ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ С КОВИД-19 : 

 

1.The link between coronavirus (COVID-19) and sepsis | Queensland Health

 

https://www.health.qld.gov.au/news-events/news/coronavirus-covid-19-sepsis-side-effects-symptoms

 

2.The Relationship Between Sepsis and COVID-19: What We Know - bioMérieux Connection

 

https://www.biomerieuxconnection.com/2020/06/25/the-relationship-between-sepsis-and-covid-19-what-we-know/

 

3.WHO 2019 coronavirus guidance: Managing septic shock | MDedge Infectious Disease

 

https://www.mdedge.com/infectiousdisease/quiz/9117/coronavirus-updates/who-2019-coronavirus-guidance-managing-septic-shock

 

4.Endotoxemia in Critically Ill Patients with COVID-19 - FullText - Blood

 

https://www.karger.com/Article/FullText/518230

 

5.Purification - Karger Publishers

Pragmatic Recommendations for the Management of COVID-19 Patients with Shock in Low- and Middle-Income Countries in: The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Volume 104 Issue 3_Suppl (2021)

 

https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/104/3_Suppl/article-p72.xml

 

 6.Acute Respiratory Distress Syndrome and septic shock in pregnant woman with COVID-19 | Kristanti | Majalah Obstetri dan Ginekologi

https://e-journal.unair.ac.id/MOG/article/view/26573

 

 7.Hospitalized COVID-19 patients more likely to acquire, die from sepsis than flu patients, data suggests

 

https://www.beckershospitalreview.com/infection-control/hospitalized-covid-19-patients-more-likely-to-acquire-die-from-sepsis-than-flu-patients-data-suggests.html

 

 8.COVID-19 sepsis | VHRM

 

https://www.dovepress.com/covid-19-sepsis-pathogenesis-and-endothelial-molecular-mechanisms-base-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM

 

9.The Evolution of Sepsis Care During COVID-19 and Other Key Lessons for Sepsis Awareness Month - Penn Medicine

 

https://www.pennmedicine.org/news/news-blog/2021/september/the-evolution-of-sepsis-care-uring-covid19-and-other-key-lessons-for-sepsis-awareness-month

 

10. Sepsis Opportunities: Lessons from the COVID-19 Pandemic | Blogs | CDC

https://blogs.cdc.gov/safehealthcare/sepsis-opportunities-lessons-from-covid-19-pandemic/

 

11.Sepsis - common complication in connection with Covid-19 infection – BioStock

 

https://www.biostock.se/en/2021/07/sepsis-common-complication-in-connection-with-covid-19-infection/

 

12.Sepsis is an overlooked killer in COVID-19 patients. A new tool may help - Scienceline sepsis

 

.https://scienceline.org/2022/01/sepsis-is-an-overlooked-killer-in-covid-19-patients-a-new-tool-may-help/

 

13.Device Used in Severe COVID-19 Patients Enters Study for Septic Shock | mddionline.com

 

https://www.mddionline.com/rd/device-used-treat-severe-covid-19-patients-now-being-tested-septic-shock

 

14.COVID-19: Cytokine storm or viral sepsis?

 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=100959

 

15.Dantrolene repurposed to treat sepsis or septic shock and COVID-19 patients

 

https://www.europeanreview.org/article/25569

 

16.Septic shock - Illnesses & conditions | NHS inform

 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/blood-and-lymph/septic-shock

 

 

 17.Immunometabolic signatures predict risk of progression to sepsis in COVID-19 

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256784unometabolic signatures predict risk of progression to sepsis in COVID-19

 

18.Possible Cause of Inflammatory Storm and Septic Shock in Patients Diagnosed with (COVID-19) – ScienceDirect

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188440920304094

 

19.Frontiers | Inflammation-Induced Coagulopathy Substantially Differs Between COVID-19 and Septic Shock: A Prospective Observational Study | Medicine

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.780750/full

 

20.Treating Sepsis in COVID-19 Patients | Wolters Kluwer

 

https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/treating-sepsis-in-covid-19-patients

 

21.Fatal septic shock due to Capnocytophaga canimorsus bacteremia masquerading as COVID-19 pneumonia - a case report | BMC Infectious Diseases | Full Text

 

https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06422-y

 

22. Sepsis and COVID-19 - End Sepsis

 

https://www.endsepsis.org/what-is-sepsis/covid/

 

23. The Connection Between COVID-19, Sepsis, and Sepsis Survivors - Sepsis Alliance

 

https://www.sepsis.org/news/the-connection-between-covid-19-sepsis-and-sepsis-survivors/

 

24. The Link Between COVID-19 and Sepsis - BioFire Diagnostics

 

https://www.biofiredx.com/blog/link-between-covid-19-sepsis/

 

25. Fatal septic shock due to Capnocytophaga canimorsus bacteremia masquerading as COVID-19 pneumonia - a case report | BMC Infectious Diseases | Full Text

 

https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06422-y

 

26. Frontiers | Parallels in Sepsis and COVID-19 Conditions: Implications for Managing Severe COVID-19 | Immunology

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.602848/full

 

27. Sepsis in severe COVID-19 is rarely septic shock: a retrospective single-centre cohort study

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8367735/

 

Док.2 Литература:Екстракорпорални интензивни методи за  депурация на кръвта при тежко болни с Ковид-19 

 

1.Extracorporeal Blood Purification and Organ Support in the Critically Ill Patient during COVID-19 Pandemic: Expert Review and Recommendation - FullText - Blood Purification 2021, Vol. 50, No. 1 - Karger Publishers

https://www.karger.com/Article/FullText/508125

 

2. Covid-19 - CytoSorbents Europe GmbH

https://cytosorb-therapy.com/en/covid-19/

 

3. Extracorporeal haemoadsorption: does the evidence support its routine use in critical care? - The Lancet Respiratory Medicine

 

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00451-3/fulltext?dgcid=hubspot_email_newsletter_lancetcovid21&utm_campaign=lancetcovid21&utm_medium=email&_hsmi=197065089&_hsenc=p2ANqtz-8aWDPAeaKm18zJOhdmLQxfUCL5qjQFPuzMQJdm92yl3IrKWDbvThcWudXESfEq9qyqfw0B_sY7r5JonhD9jieDMzLdkA&utm_content=196590409&utm_source=hs_email

 

4. Extracorporeal Blood Purification and Organ Support in the Critically Ill Patient during COVID-19 Pandemic: Expert Review and Recommendation - FullText - Blood Purification 2021, Vol. 50, No. 1 - Karger Publishers

 

https://www.karger.com/Article/FullText/508125

 

5. US Patent for Carbon block/filtration bed/conical reactor with fluidized bed system allowing small sorbent particles to regenerate fluid during extracorporeal blood treatment Patent (Patent # 10,702,797 issued July 7, 2020) - Justia Patents Search

 

https://patents.justia.com/patent/10702797

 

6. Applicability of modified carbon sorbent for removing potentially toxic biologically active molecules of aromatic structure from blood plasma - Maria Getsina, Lidia P’yanova, Natalia Kornienko, Alexander Lavrenov, Anton Ershov, Natalia Beloborodova, 2021

 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03913988211018478

 

7. Cytokine adsorption in patients with severe COVID-19 pneumonia requiring extracorporeal membrane oxygenation: protocol for a randomised, controlled, open-label intervention, multicentre trial | BMJ Open

 

https://bmjopen.bmj.com/content/11/1/e043345

 

8. Cytokine adsorbers for the treatment of cytokine
storm in people with severe coronavirus infection

 

file:///C:/Users/A4/AppData/Local/Temp/TER201-Jafron-cytokine-adsorber.pdf

 

9. TechFlash: Extracorporeal blood filtration devices for cytokine removal
in COVID-19 patients

 

file:///C:/Users/A4/AppData/Local/Temp/techflash_blood_purification_sep2020

.pdf

 

10. The Use of CytoSorb Therapy in Critically Ill COVID-19 Patients: Review of the Rationale and Current Clinical Experiences

 

https://www.hindawi.com/journals/ccrp/2021/7769516/

 

11. Managing patients on extracorporeal membrane oxygenation support during the COVID-19 pandemic – a proposal for a nursing standard operating procedure | BMC Nursing | Full Text

 

https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00736-7

 

12. Extracorporeal membrane oxygenation for COVID-19: evolving outcomes from the international Extracorporeal Life Support Organization Registry – PubMed

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599878/

 

13. Therapeutic Plasma Exchange Using Convalescent Plasma Replacement Therapy in Severe COVID-19 Infections: A Potential Therapeutic Option - European Medical Journal

 

https://www.emjreviews.com/innovations/article/therapeutic-plasma-exchange-using-convalescent-plasma-replacement-therapy-in-severe-covid-19-infections-a-potential-therapeutic-option/

 

14. Therapeutic plasma exchange in patients with COVID-19 pneumonia in intensive care unit: a retrospective study
Bulent Gucyetmez1,2* , Hakan Korkut Atalan3, Ibrahim Sertdemir4, Ulkem Cakir5, Lutfi Telci2,6,7 and COVID-19 Study Group Gucyetmez et al. Critical Care (2020) 24:492 https://doi.org/10.1186/s13054-020-03215-8

 

15. Plasma Exchange: An Effective Rescue Therapy in Critically I... : Critical Care Medicine

 

https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2020/12000/Plasma_Exchange__An_Effective_Rescue_Therapy_in.70.aspx

 

16. Archives of Clinical Microbiology ISSN 1989-8436
2021
Vol. 12 No. S2:148
1iMedPub Journals
http://www.imedpub.com
Commentary Commentary on Therapeutic Plasma Exchange to Treat COVID-19

 

17. Efficacy of Plasmapheresis and Immunoglobulin Replacement Therapy (IVIG) on Patients with COVID-19 | SpringerLink

© Copyright iMedPub | This article is available from: https://www.acmicrob.com/
Wen Lu*Department of Pathology, Brigham and Women’s
Hospital, Boston, United States Citation: Lu W (2021) Commentary on
Therapeutic Plasma Exchange to Treat COVID-19.,Arch Clin Microbio Vol.12 S2: 148
file:///C:/Users/A4/AppData/Local/Temp/commentary-on-therapeutic-plasma-exchange-to-treat-covid19.pdf

 

file:///C:/Users/A4/AppData/Local/Temp/commentary-on-therapeutic-plasma-exchange-to-treat-covid19.pdf

 

18. Efficacy of Plasmapheresis and Immunoglobulin Replacement Therapy (IVIG) on Patients with COVID-19 | SpringerLink

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42399-020-00438-2

 

19. Therapeutic plasma exchange for coronavirus disease-2019 triggered cytokine release syndrome; a retrospective propensity matched control study

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244853

 

20. (PDF) Therapeutic Plasma Exchange And COVID-19: A Rapid Review

 

https://www.researchgate.net/publication/344411770_Therapeutic_Plasma_Exchange_And_COVID-19_A_Rapid_Review

 

21. Prospects of plasmapheresis for patients with severe COVID-19 | European Journal of Translational Myology

:
 
https://www.pagepressjournals.org/index.php/bam/article/view/9165

 

22. Plasma exchange in critically ill COVID-19 patients | Critical Care | Full Text

 

https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-020-03171-3

 

23. Investigation of plasma exchange and hemoperfusion effects and complications for the treatment of patients with severe COVID‐19 (SARS‐CoV‐2) disease: A systematic scoping review - Mousavi‐Roknabadi - 2021 - Journal of Medical Virology - Wiley Online Library

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.27182

 

24. Therapeutic plasma exchange in adults with severe COVID-19
infection Faryal Khamisa,*, Ibrahim Al-Zakwanib, Sabria Al Hashmic, Samata Al Dowaikia,Maher Al Bahranid, Nenad Pandaka, Huda Al Khalilid, Ziad Memishe

 

file:///C:/Users/A4/AppData/Local/Temp/Therapeutic%20plasma%20exchange%20in%20adults%20with%20severe%20COVID-19%20infection.pdf

 

25. Plasmapheresis reduces cytokine and immune cell levels in COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS) | Pulmonology

 

https://www.journalpulmonology.org/en-plasmapheresis-reduces-cytokine-immune-cell-articulo-S2531043720302543

 

26. Potential of therapeutic plasmapheresis in treatment of COVID-19 patients: Immunopathogenesis and coagulopathy

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7605792/

 

Коментари

Поздравления доц. Манев за написаното по-горе. Не знам какво трябва да се случи в държавата ,за да обърнат внимание отговорните институции на  вашите предложения.Жалко,много жалко,че Вашите знания и опит трупани с дестки години, не могат да се реализират,независимо от това ,че са в интерес на хората.

Уважаема Д-р Стоева,


Благодаря Ви  за професионалната и морална подкрепа.Убедени сме ,че няма  и не може да има не само лекар ,но и който и да е нормален човек, който  не би подкрепил  предложение дори само като идеен проект, срещу високата смъртност при тежко болните с Ковид-19  . Проблемите обаче  на управленско ниво са токова много ,че блокират и  правят  почти  безсмислена добрата ни  инициатива. Ние сме предложили на държавата "Идеен проект... за намаляване смъртността   при тежко болните с Ковид-19.   Остава се   с впечатление от кореспонденцията,че вероятно да не е  преднамерено ,но се оказва непреодолимо за  2 години  креспонденция недоразумение . Бъркат  се или  смесват се  странен  начин сякаш предложението ,което  е  "Идеен проект ... "  ,а   към нас  има претенции  едва ли не  предлагаме готов продукт за консумация ,сякаш е готов за ползване само някой да го внедри и да се пише "иноватор"?
 Ние го  предлагаме на  държавата  ,именно  тя да го разработи ,тя да го  проучи със целия си кадрови потенциал и финансии  пряко субординирани  научни и клинични структури към МЗ и МОН. Ние не сме  физически лица ,  не сме нито  БАН нито МУ София, нито МБАЛ .      
От приложената литературна справка е видино,че сега вече научни проучвания за започнали и се провеждат в почти целия цивилизования свят именно върху възможното приложение на интензивните екстракорпорални апаратурни методи за депурация при тежко болни с Ковид-19. Публикациите  датират предимно от края на 2020г , 2021г и месец януари на 2022г.За всеки запознат с литературата и проблема не би останало и съмнение ,че в най-скоро време ще се окаже ,че терапетичният подход предлаган от нас още от началото на 2020 г ще е решаващ за преодоляване на септичния шок и вътресъдовата коагулация ,че точно това е пътят за спасяване живота и за намаляване смъртността при тежко болните с Ковид-19 . Тогава за нас като държава и като автори , вносители на това предложение ще остане удовлеворението ,че сме били първи или едни от първите в света ,но  едновременно с това и огорчението и болката ,че е загубено ценно време от близо 2 години в безплодна кореспонденция.Така в този период от Ковид-19 умряха над 34 000 българи !
На Вашия въпрос защо е така у нас, отговорът  сме дали в текста в частта  : "Пояснение ".  С Уважение Доц.д-р В.Манев