Публикация

11 общински болници ще получат евросредства за нова апаратура

11 общински болници трябва да се финансират със средства от Европейския съюз по оперативна програма „Регионално развитие” за развиването на услуги за продължително лечение.


Това се предвижда в проект на МЗ за изменение на допълнение на Концепцията за болнично преструктуриране. Промените в него ще станат факт след обществена дискусия и одобряването им от Министерския съвет. Те се наложиха, тъй като много малко лечебни заведения изявиха желание за преструктуриране в болници за долекуване, уточнява здравното министерство.

С промените се дава възможност на клиниките да получат финансиране за развиване на дейности както за активно, така и за продължително лечение.

11-те общински болници, които отговарят на критериите и ще могат да получат средства за развиване на грижи за активно и продължително лечение, са клиники в малки населени места - Белоградчик, Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Елхово, Свиленград, Крумовград, Девин, Разлог и Етрополе.

Те са избрани на базата на следните обективни критерии:
•  Да се намират в община извън градските агломерационни ареали (тоест малки населени места);
•  Брой преминали болни (над 2800 за големи отдалечени лечебни заведения и над 1200 за медицински центрове);
•  Наличие на квалифицирани медицински специалисти (повече от 20 специалисти за отдалечени болници, повече от 10 за медицински центрове);
•  Липса на финансиране по други програми и проекти.

За финансиране на 11-те общински болници се предвиждат 47 млн. лв. Лечебните заведения ще могат да изразходват средствата за развиване на услуги за активно и продължително лечение. Целта e да се осигури достъп на населението и в по-отдалечените и труднодостъпни места до адекватно медицинско обслужване.

Болниците ще могат да кандидатстват за средствата след одобряването на Наблюдателния комитет към оперативна програма „Регионално развитие”.

Още 100 млн. лв. се предвиждат за финансиране на общински болници в градските агломерационни ареали по ОП „Регионално развитие”. Те ще се изразходват за лъчетерапевтична апаратура в 10 общински онкологични диспансера и за подобряването на ефективността на 9 общински болници. Всички болници ще могат да кандидатстват за финансиране чрез общините си в началото на следващата година.

Зелена светлина вече получи средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за развитие и подобряване на достъпа на национално ниво до онкологична помощ, както и за преструктуриране на домовете за деца до 3 години (ДМСГД). По нея са предвидени други 147 млн. лв. Основната част от тях ще се използва за развиването на онкологичното лечение в 13 държавни болници в страната. Три от тях ще обслужват населението на национално ниво, а останалите 10 на областно. Лечебните заведения са подбрани според географското положение, наличието на медицински кадри, сграден фонд, хоспитализации и др.

За лечебните заведения с национална значимост са предвидени 63 500 000 лв., а за десетте областни центъра - 73 500 000 лв. С тези средства ще се осигури нужната апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. 

За националните центрове е предвиден пакет от 10 типа апарати като линейни ускорители, планиращи системи, дозиметрична апаратура и други. Планирано е да се произвеждат и изотопи за онкологична диагностика.

За регионалните центрове е предвиден пакет от 13 апарата, между които са дигитални мамографи, компютърни томографи, магнитни резонанси, рентгени, интегрирани лабораторни системи и други.

Регионалните и националните центрове ще бъдат свързани с мрежа за обмен на медицински данни, за да се улесни достъпът на диагностицираните пациенти до лъчелечението на регионално ниво. 
Апаратурата за всяка болница е подбрана според наличността в съответното лечебно заведение и потребностите в региона.

Проектите на 6 от болниците вече са готови и ще бъдат разгледани от оценителната комисия. Предстои да се подадат и проектите на останалите 7 болници. След разглеждането им ще започне и усвояването на средствата. Очаква се това да стане до края на 2012 г.

Коментари