Публикация

Човешка гранулоцитна анаплазмоза

Човешка гранулоцитна анаплазмоза

Човешка гранулоцитна анаплазмоза

 

Баймакова М, Пепович Р, Цачев И. Човешка гранулоцитна анаплазмоза. Обща медицина, 2020, No 5, 85–91.

 

Baymakova M, Pepovich R, Tsachev I. Human granulocytic anaplasmosis. General Medicine 2020; 22(5): 85-91.

 

Indexing: Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

22 февруари 2022

Прикачени файлове

General Medicine, 2020, 22(5), 85-...

Коментари