Публикация

Предложения и мотиви на БЛС за анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022

Предложения и мотиви на БЛС за анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022

В следващите редове може да видите мотивите за направените предложения от Българския лекарски съюз за ПИМП, СИМП, МДД и БП по ЗБНЗОК за 2022 г.


Приетото чувствително увеличение на параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания за медицински дейности в извънболнична помощ (ПИМП, СИМП и МДД) в сравнение с 2021 г., отговаря напълно на вижданията на БЛС за необходимостта от повишаване на средствата за финансиране на извънболничната медицинска помощ.


Увеличаването на средствата по бюджетните редове за извънболнична помощ е стъпка в подкрепа на необходимата политика за повишаване ефективността на публичните здравни разходи, част от която са: гарантиране запазването и развитието на кадровия потенциал на структурите за извънболнична помощ; осигуряване нуждите на населението от медицински грижи, които с адекватно финансиране биха могли да се покрият в голяма част от случаите от извънболничната помощ; подкрепа на политиката за осигуряване на профилактика, превенция и ранно откриване на социалнозначими заболявания.


За постигане на горепосочените цели с предвидените средства в ЗБНЗОК за 2022 г. за ПИМП, СИМП, МДД и БП в ЗБНЗОК за 2022 г., Българският лекарски съюз предлага:

За Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП):

Българският лекарски съюз предлага увеличението на бюджета за ПИМП да се използва за повишаване на цените за дейности с около 30%. Ръстът е абсолютно належащ, за да бъде направена извънболничната помощ привлекателна за кариерно развитие. По данни на Българския лекарски съюз в момента 63% от лекарите са над 50-годишна възраст, а средната възраст на медиците у нас - 53 години. При общопрактикуващите лекари данните са още по-тревожни: над 88% от тях са над 50-годишна възраст, а средната възраст при тях е 58 години. Достигнали пенсионна възраст пък са близо 30% от всички общопрактикуващи лекари.


Българският лекарски съюз настоява за съществено увеличение на цените за дейности – профилактични прегледи (вкл. по програми детско и майчино здравеопазване) и за диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти и др. Целта е, от една страна, да се запазят съществуващите практики, а, от друга, първичната изънболнична медицинска помощ да стане по-привлекателна за младите лекари. Затова се предлага сериозен ръст на цените на профилактичните прегледи при малките пациенти или: при деца от 7 до 18 цената на профилактичния преглед да стане 18 лв.( до сега тя беше 11 лв.) ; а при възрастните от 18 лв. на 25 лв. Диспансеризация: 34% увеличение.
Българският лекарски съюз настоява и за значително повишаване на цените за капитационни плащания, тъй като по този начин се финансират всички прегледи по повод остри заболявания на пациентите и други услуги, включени в пакета дейности на общопрактикуващите лекари. При деца за капитационни плащания предлагаме увеличението да бъде от 2,20 лв. на 2,90 лв. За възрастни от 18 до 65 години да станат от 1,40 лв. на 1,75 лв., а за възрастни над 65 години от 2,20 лв. да се увеличат на 2,70 лв.

За Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП):

Българският лекарски съюз предлага средно 31% увеличение на цените за специализирани дейности, включващи първични и вторични прегледи, медицинска експертиза, профилактични прегледи, диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти, прегледи по майчино и детско здравеопазване. Мярката има за цел насърчаване на профилактиката, диспансерното наблюдение и проследяване както при децата, така и при хронично болните пациенти. Не на последно място подобна мярка ще задържи интереса на колегите от специализираната извънболнична помощ, трудът, на които през годините беше силно подценен и натоварен с големи обществени очаквания.


Сред конкретните предложение са: първичният преглед при специалист от 24 лв. да се увеличи на 35 лв., а при педиатър да стане 37 лв. При вторичен преглед предложението е за възрастни той да се заплаща от НЗОК на 13 лв., а за деца - на 15 лв.

За Медико-диагностична дейност (МДД)

Българският лекарски съюз предлага в НРД за медицински дейности да се увеличат чувствително броя на изследванията (обемите) за таргетна група МДД, свързани с профилактика/превенция и ранна диагностика на социалнозначими заболявания, като диабет, сърдечносъдови, онкологични, ендокринологични, възпалителни, инфекциозно-възпалителните заболявания, хематологични, метаболитни и др., а също и повишаване на обемите на останалите медико-диагностични дейности. Целта е да се покрият нуждите на пациентите и да им се даде възможност да се възползват от по-голям брой изследвания, което ще допринесе за навременната диагностика, като едновременно с това ще намали случаите, при които поради липса на ресурс за осъществяване на изследвания в извънболничната помощ пациентите се насочват за диагностика в болнични условия.


Българският лекарски съюз предлага намаляване на цената за Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR), както и отпадане на заплащането от НЗОК на теста за Ковид антитела. Предлагаме още повишение на цените за цитологични , хистобиопсични изследвания, мамография и ехография на млечна жлеза.
За МДД следва да се има предвид, че през 2022 г. в пакета медико-диагностични дейности по Наредба № 9 се въвеждат нови изследвания, гарантирани от бюджета на НЗОК, като засега това са: Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4); D-димер, Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 типа на човешки папиломен вирус (HPV), включващ типове с висок онкогенен риск 16 и 18 и др.

За Болнична медицинска помощ:

Смятаме, че в бъдеще е необходима съществена промяна на финансирането на болничната медицинска помощ чрез въвеждане на по-високи цени и прилагане на комплекс от мерки за ежегодно намаляване на броя на предвижданите хоспитализации, съобразено с доклада на Световната банка още от 2015 година, както и с докладите на ЕК от 2019 и 2021 година. В бюджета на НЗОК са заложени 2.2 млн. хоспитализации. Българският лекарски съюз предлага те да са около 1.8 млн., които реално са със 100 000 повече спрямо миналата година, когато са отчетени 1.7 млн. хоспитализации.


Увеличението, което предлагаме в цените на клиничните пътеки, е средно 25%, но варира силно в зависимост от това дали дадена дейност досега е била силно подценена или надценена. Така за някои КП не се предвижда увеличение, за други обаче то достига и до 50%. Сред тях са педиатричните, пулмологичните и неврологичните пътеки.


Предложеното средно увеличение на цените е минималното необходимо за съхраняване на болничната система. Трябва да се има предвид, че на ЛЗ за болнична помощ Надзорният съвет на НЗОК разпределя стойности за отчитаните към НЗОК дейности (бюджети), което е инструмент за регулация на разходите на НЗОК за БМП. Извън регулация са само дейности за раждане, грижи за здрави новородени и хемодиализа.


В предложенията си Българският лекарски съюз е заложил съществено увеличение на цените на процедурите за интензивно лечение с цел укрепване на кадровия и инфраструктурен потенциал на отделенията за интензивно лечение на територията на страната. За интензивните грижи предложеното увеличение е с близо 30%.


Сред ключовите предложения е значително увеличаване на цените на амбулаторните процедури, по които се извършват оперативни, диагностични и терапевтични процедури без болничен престой. С определянето на адекватни цени за еднодневните процедури се цели здравословните проблеми на пациентите да се решават бързо, без пролежаване в болница и в рамките на един ден те да бъдат обслужени и да се върнат към нормалния си ритъм на живот.


Подчертаваме, че предложените от нас цени са съобразени с параметрите на ЗБНЗОК за 2022 г. и поставят началото на политика за преодоляване на кадровото обезкървяване на здравната ни система.

 

С конкретните предложения може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

 

Прикачени файлове

мотиви - последнен вариант.pdf
Приложение_ проект БЛС анекс НРД -...
и49.pdf

Коментари