Публикация

Данни от фаза III на изпитване ARASENS, представени на симпозиум на ASCO_ 2022

Данни от фаза III на изпитване ARASENS, представени на симпозиум на ASCO_ 2022

Даролутамид плюс андроген-депривационна терапия и доцетаксел значително увеличава общата преживяемост при пациенти с метастатичен хормоночувствителен рак на простатата.


  • Резултати от фаза III на изпитването ARASENS, оценяващо даролутамид плюс андрогенна депривационна терапия (ADT) и доцетаксел, показват статистически значимо намаляване на риска от смърт с 32,5 % в сравнение с ADT плюс доцетаксел (HR=0,68, 95 % CI 0,57-0,80; P<0,0001) при пациенти с метастатичен хормоночувствителен рак на простатата (mHSPC)
  • Последователни ползи се наблюдават и сред вторичните крайни точки, които са от ключово значение за пациентите, като забавяне на времето до поява на кастрационно-резистентен рак на простатата (CRPC), времето до прогресия на болката, времето до първо симптоматично скелетно събитие (SSE) и времето до започване на последваща системна антинеопластична терапия.
  • Общата честота на възникналите от лечението нежелани събития (TEAE), са сходни в различните рамена на лечение
  • Първи резултати от фаза III на основното изпитване ARASENS, представени като вербална презентация на симпозиума на ASCO относно карциномите на пикочно-половата система през 2022г. и едновременно публикувани в The New England Journal of Medicine

Резюме: 13

 

София, 25 февруари 2022 г. – Резултатите от фаза III на изпитване ARASENS показват, че използването на пероралния инхибитор на андрогенния рецептор (ARi) даролутамид плюс андрогенно депривационна терапия (ADT) и доцетаксел значително увеличава общата преживяемост (OS) при пациенти с метастатичен хормоночувствителен рак на простатата (mHSPC) в сравнение с ADT плюс доцетаксел. Даролутамид плюс ADT и доцетаксел значително намалява риска от смърт с 32,5 % в сравнение с ADT плюс доцетаксел (HR=0,68, 95 % CI 0,57-0,80; P<0,0001). Към крайната дата на данните за първичния анализ (25 октомври 2021 г.) средната продължителност на лечението е била по-дълга за даролутамид плюс ADT и доцетаксел (41,0 месеца) спрямо ADT плюс доцетаксел (16,7 месеца). Даролутамид плюс ADT в комбинация с доцетаксел също показва последователни ползи за вторичните крайни точки и предварително определените подгрупи. Честотата на нежеланите събития (НС) не нараства при добавянето на даролутамид. Тези данни са представени през 2022 г. на симпозиума на ASCO относно карциномите на пикочно-половата система и публикувани успоредно в The New England Journal of Medicine.


„Метастатичният рак на простатата е фатално заболяване и въпреки напредъка през последните години, само 30% от тези мъже ще оцелеят повече от пет години. ARASENS демонстрира, че добавянето на даролутамид - инхибитор на андрогенния рецептор, значително повишава общата преживяемост при пациенти, получаващи стандартна андроген депривационна терапия и доцетаксел като първоначално лечение на метастатичен хормоночувствителен рак на простатата. Даролутамид, също така подобри времето за прогресия на рака на простатата и други ключови вторични крайни точки“, каза Проф. д-р Матю Смит, директор на Програмата за злокачествени заболявания на пикочо-половата система в раковия център на Масачузетската болница. „Тези резултати са важна крачка напред за лечението на пациенти с метастатичен хормоночувствителен рак на простатата.“


„С резултатите от ARASENS при mHSPC, които се прибавят към съществуващите данни от фаза III на ARAMIS при неметастатичен, кастрационно-резистентен рак на простатата (nmCRPC), даролутамид вече показа в две основни клинични изпитвания значителна ефикасност и обещаващ профил на безопасност за пациентите сред тези ключови етапи на рака на простатата,“ заяви Робърт Лаказ, член на Изпълнителния комитет на Фармацевтични продукти в Байер и ръководител на направление Онкология в Байер. „Вярваме, че даролутамид има потенциала да се превърне в основно лекарство за подходящи пациенти с рак на простатата. Ангажираме се да направим тази потенциална нова възможност за лечение на метастатичен хормоночувствителен рак на простатата достъпна за пациентите и техните лекуващи лекари и затова се стремим към възможно най-бързите регулаторни срокове.”  


ARASENS е единственото рандомизирано, с проспективен дизайн, двойно-сляпо основно проучване, сравняващо употребата на ARi от второ поколение плюс ADT и доцетаксел с доцетаксел плюс ADT (препоръчания в ръководството стандарт на лечение) при mHSPC.

 

Даролутамид е разрешен за употреба на повече от 60 пазара по света, включително в САЩ, Европейския съюз, Япония и Китай, под търговското наименование Nubeqa™ за лечение на пациенти с nmCRPC, които са изложени на висок риск от развитие на метастатично заболяване. Продуктът е разработен съвместно от Байер и Орион Корпорейшън, финландска фармацевтична компания, оперираща глобално. Съединението се изследва и в допълнителни проучвания при различни стадии на рак на простатата, включително друго изпитване фаза III при mHSPC (ARANOTE), както и в ръководено от международна ANZUP партньорска група изпитване фаза III, оценяващо даролутамид като адювантно лечение за локализиран рак на простатата с много висок риск от рецидив (DASL-HiCaP, ANZUP1801).

Детайлни резултати от ARASENS

Значителното подобрение на общата преживяемост се наблюдава въпреки значително по-високата употреба на последващи системни антинеопластични терапии (като абиратерон, ензалутамид, кабазитаксел, доцетаксел, радий-223 дихлорид, сипулеуцел-Т, лутеций-177 PSMA или апалутамид) сред пацианти, които са получавали АDT плюс доцетаксел и които са  били проследявани (75,6%) в сравнение с групата, получавала даролутамид плюс ADT и доцетаксел (56,8%).

Данните от ARASENS показват и последователно подобрение на ключови вторични крайни точки, включително забавяне на времето до CRPC в сравнение с плацебо рамото (HR=0,36, 95 % CI 0,30-0,42; P<0,001). Даролутамид плюс ADT и доцетаксел също така значително забавя времето до прогресия на болката в сравнение с АDT плюс доцетаксел (HR=0,79, 95 % CI 0,66-0,95; P=0,01), времето до първото симптоматично скелетно събитие (SSE) (HR=0,71, 95 % CI 0,54-0,94; P=0,02) и времето до започване на последваща системна антинеопластична терапия (HR=0,39, 95 % CI 0,33-0,46; P<0,001).

 

Нежеланите събития, свързани с лечението (TEAE), са сходни в различните рамена на лечение. Най-често срещаните TEAE (≥10 %) са най-високи по време на застъпването на периода на лечение с доцетаксел и за двете рамена и след това прогресивно намаляват. Най-често съобщаваните нежелани събития в раменете на лечение (даролутамид плюс ADT и доцетаксел спрямо ADT плюс доцетаксел) са алопеция (съответно 40,5 % и 40,6 %), неутропения (съответно 39,3 % и 38,8 %), умора (съответно 33,1 % и 32,9 %) и анемия (съответно 27,8 % и 25,1 %). НС от степен 3 или 4, съобщени при 66,1 % спрямо 63,5 % от пациентите, се дължат главно на неутропения (съответно 33,7 % спрямо 34,2 %), която е добре познат ефект от лечението с доцетаксел). Сериозни НС се наблюдават при 44,8 % спрямо 42,3 % от пациентите, а свързани с лечението нежелани събития, водещи до прекратяване на лечението, се наблюдават при 13,5 % спрямо 10,6 % от пациентите.

 

Нежеланите събития от особен интерес при пациентите, лекувани с инхибитори на пътя на AR за рак на простатата, като умора, падания, фрактури, психични увреждания и сърдечносъдови събития са близки между проучваните рамена.

За изпитването ARASENS

Изпитването ARASENS е рандомизирано, многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване във фаза III с проспективен дизайн за проучване на безопасността и ефикасността на перорален даролутамид, инхибитор на андрогенния рецептор (ARi), и химиотерапия с доцетаксел и андроген депривационна терапия (ADT) при пациенти с метастатичен хормоно чувствителен рак на простатата (mHSPC). Общо 1306 новодиагностицирани пациенти са рандомизирани в съотношение 1:1 да получават 600 mg даролутамид два пъти дневно или съответстващо плацебо с ADT и доцетаксел.

 

Първичната крайна точка на това проучване е общата преживяемост. Вторичните крайни точки включват време до резистентен на кастрация рак на простатата (CRPC), време до прогресия на болката, време до първо симптоматично скелетно събитие (SSE), време до започване на последваща противоракова терапия, всички измерени през 12‐седмични интервали, както и нежелани събития като мярка за безопасност и поносимост.

За метастатичния хормоно чувствителен рак на простатата

Ракът на простатата е второто най-често диагностицирано злокачествено заболяване при мъжете в света. През 2020 г. приблизително 1,4 милиона мъже са диагностицирани с рак на простатата и около 375 000 са починали от болестта в световен мащаб.(1)

По време на диагностицирането повечето мъже имат локализиран рак на простатата, което означава, че ракът им е ограничен до простатната жлеза и може да бъде лекуван чрез хирургична интервенция или лъчетерапия. При рецидив, когато болестта метастазира или се разпространи, андроген-депривационната терапия (ADT) е крайъгълният камък на лечението на това хормонално чувствително заболяване. Приблизително 5 % от мъжете страдат от рак на простатата с отдалечени метастази още при първоначалното им диагностициране. Настоящите възможности за лечение на мъже с метастатичен хормонално-чувствителен рак на простатата (mHSPC) включват хормонална терапия, например ADT, инхибитори на пътя на андрогенния рецептор плюс ADT или комбинация от химиотерапия с доцетаксел и ADT. Въпреки тези лечения повечето мъже с метастатичен HSPC в крайна сметка прогресират до метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата (mCRPC) — състояние с ограничена преживяемост.

За Nubeqa™ (даролутамид)

Nubeqa е перорален инхибитор на андрогенните рецептори (ARi) със специфична химична структура, която има висок рецепторен афинитет и демонстрира силна антагонистична активност,  потискаща рецепторната функция и растежа на клетките на рака на простатата. 

Ниският потенциал за проникване през бариерата кръв-мозък на даролутамид се подкрепя от предклинични модели и данни от невровизуално образно изследване при здрави хора. Проникването през бариерата кръв-мозък може да обясни общата ниска честота на свързани с централната нервна система (ЦНС) нежелани събития (НС) в сравнение с плацебо, както се наблюдава в изпитването фаза III ARAMIS и значителното подобряване на вербалната памет в изпитването фаза II ODENZA. Продуктът е одобрен с търговската марка Nubeqa™ на повече от 60 пазара в света, включително САЩ, ЕС, Япония и Китай за лечение на пациенти с неметастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата (nmCRPC), изложени на висок риск от развитие на метастатично заболяване. Съединението се изследва и в допълнителни проучвания при различни стадии на рак на простатата, включително друго изпитване фаза III при метастатичен, хормоно чувствителен рак на простатата (mHSPC) (ARANOTE), както и в ръководено от международна ANZUP партньорска група изпитване фаза III, оценяващо даролутамид като адювантно лечение за локализиран рак на простатата с много висок риск от рецидив (DASL-HiCaP, ANZUP1801). Информация за тези проучвания е на разположение на: www.clinicaltrials.gov.

За рака на простатата в Байер

Целта на Байер е да предоставя наука за по-добър живот, чрез разработване на портфолио от иновативни методи на лечение. Компанията притежава страстта и решимостта да разработва нови лекарствени продукти, които помагат за подобряване и удължаване на живота на хората, живеещи с рак. Ракът на простатата е вторият най-често диагностициран рак при мъжете (1) и ключова област на фокусиране от страна на Bayer. Франчайзът на компанията включва два продукта, пуснати на пазара (Nubeqa™ и Xofigo™), и няколко съединения в процес на разработка, включително уникален подход със съвремени таргетни  алфа терапии. Байер се фокусира върху удовлетворяването на сериозните нужди на пациенти с рак на простатата, чрез осигуряване на лечение, удължаващо живота на пациентите през различните етапи на заболяването, което им позволява да продължат ежедневните си дейности, за да могат да живеят по-дълго и пълноценно.1.     Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21660. Accessed February 2022.

NUBEQA 300 mg филмирани таблетки

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа даролутамид.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия

Дата на актуализация на текста: 10/2020

За контакти: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5;  тел.: +359 2 42 47 280; факс: +359 2 814 01 09

Xofigo 1100 kBq/ml инжекционен разтвор

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години.

Съдържа радиев [223Ra] дихлорид.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия

Дата на актуализация на текста: 04/2020

За контакти: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5;

тел.: +359 2 42 47 280; факс: +359 2 814 01 09

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и хранене. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората и планетата, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следствие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. Байер се ангажира да стимулира устойчиво развитие и да генерира положително въздействие с бизнесите си. В същото време Групата цели да създава стойност и да увеличава потенциала си за печалба, чрез иновации и растеж. Марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2020 г. в Групата работят около 100 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 41.4 млрд. евро. Разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 4.9 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com. 

PP-NUB-BG-0031-1

ИАЛ-8928/23.02.2022

 

 

 

 

Коментари