Публикация

Назначаване на работници и служители с трайни увреждания

Назначаване на работници и служители с трайни увреждания

ВАЖНО ЗА РАБОТОДАТЕЛИ!

 

31.03.2022 г. - Последен срок за подаване на уведомления до дирекциите „Бюро по труда“ от работодатели с 50 и над 50 наети лица, които не са изпълнили квотата за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.

 

Уведомлението трябва да се подаде в съответната дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) на чиято територия е седалището на фирмата, лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на електронния адрес на съответната ДБТ, подписано с Квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Образец на Уведомлението може да намерите в сайта на Агенцията по заетостта, раздел „Предлагащи работа“, рубрика „Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ“ или да изтеглите от приложения по-долу линк.

 

https://www.az.government.bg/pages/uvedomlenie-ot-rabotodatel-zhu/

Коментари