Публикация

НЗОК ще заплаща още изследвания за бременни, деца и възрастни

НЗОК ще заплаща още изследвания за бременни, деца и възрастни

Нови задължителни изследвания за деца и възрастни предвиждат промени в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

Профилактиката на заболявания и тяхното ранно откриване е сред основните  приоритети,

залегнали в редица стратегически документи на Министерството на
здравеопазването. Това е предпоставка за тяхното навременно лечение, което в много случаи предотвратява възникването на последващи усложнения от съответното заболяване и съпътстващото ги влошаване в качеството на живот и инвалидизация на засегнатите лица. За това по-широк обхват дейности в рамките на профилактичните прегледи на различни групи от населението е една от предпоставките за по-добро качество на предоставяните здравни услуги на населението в извънболничната медицинска помощ, се казва в мотивите на документа.

 

В тази връзка с проекта се предлага допълване на пакета профилактични дейности с
нови видове изследвания, с които да бъде подобрено качеството на предлаганите услуги за профилактика на заболяванията в рамките на задължителното здравно осигуряване. 

 

Една от промените е децата на 7, на 10, на 13 и на 16 г. да бъде изследвана кръвна картина и урина, а за 16-годишните – допълнително и кръвна захар и холестерол. С включените в проекта изследвания на децата в училищна възраст се цели създаване на възможности за ранно откриване на евентуални заболявания, възникнали в тази възраст, което ще даде шанс и за навременното им лечение.

За бременните - ехографско изследване за фетална морфология

При бременните жени се предвижда провеждане на допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните им прегледи по Приложение № 6 от Наредбата. Предлага се за периода на бременността към провежданите до момента 2 акушерски ехографии да бъдат добавени още два такива прегледа, както и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология - с оглед осъществявания през време на бременността биохимичен скрининг. Добавя се и изследване за хепатит С за установяване на статуса на бременната.

 

За над 18-годишните се предлага изследване през 5 години на кръвна картина, АСАТ, АЛАТ, креатинин и урина. С въвеждането на тези изследвания в рамките на профилактичните прегледи се цели ранно установяване на евентуални здравословни проблеми, включително и такива на черния дроб и отделителната система.

Засилено проследяване на пациенти за онкозаболявания

За жените на възраст 30-50 г. се добавя задължително периодично ехографско изследване на млечните жлези за ранно диагностициране на евентуални злокачествени заболявания. 

 

За лицата с установени при профилактичния преглед рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област, с анамнеза за аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво, колоректален карцином, болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия се добавя възможност за провеждане на изследване на фекален калпротектин. Така се цели подобряване на диагностичните възможности при тази група и преценката за насочването им към съответен специалист и допълнителни изследвания.

 

В предложения проект се добавя и възможност за провеждане на допълнително изследване на пациентите с установена диагноза Синдром на Търнър. При лицата над 18 г. с това заболяване в рамките на диспансерното им наблюдение при специалист се включва провеждането на остеодензитометрия за подобряване диагностиката на костните изменения в резултат на заболяването.

Коментари