Публикация

Промени във фармако-терапевтичното ръководство по ревматология

Промени във фармако-терапевтичното ръководство по ревматология

Допълнения в лекарствената терапия на ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит и псориатичен артрит

 

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е публикуван за обществено обсъждане Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология. Той е изготвен съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи. Медицинската специалност „Ревматология“ обхваща съвкупност от компетенции и умения, които се реализират в лечебно-диагностична и профилактична, дейност по отношение на: мускуло-скелетните и съединителнотъканните заболявания, които включват системни заболявания на съединителната тъкан, възпалителни ставни заболявания, остеоартрит, гръбначни проблеми, ревматизъм на меките тъкани и регионални болкови синдроми, а също така и нетравматични костни нарушения.


Ревматичните болести имат огромно социално-икономическо значение. Те са най-честата причина за хронична болка и тежки физически увреждания. Остеоартрозата е четвъртата най-често срещана причина за инвалидизация в световен мащаб. Причините за разработване на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология са свързани с допълване на лекарствената терапия на ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит и псориатичен артрит.

Цели

С проектонаредба се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лекарствената терапия в областта на ревматологията, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти, се посочва в мотивите към проекта.

Очаквани резултати

Очакваният резултат от прилагането на проекта на нормативен акт е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите в областта на ревматологията. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Ревматология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата нова препоръка за терапия при пациенти с псориатичен артрит и анкилозиращ спондилоартрит с Upadacitinib, активното вещество в лекарствения продукт Rinvoq; допълване на антицитокинови лекарства (Guselkumab и Ixekizumab), регистрирани за лечение на псориатичен артрит (Guselkumab) и анкилозиращ спондилоартрит (Ixekizumab) в България.

Обществената консултация продължава до 26.04.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените по-долу файлове.

Прикачени файлове

Proekt_Nar_za_izm_i_dop_FTR_revmat...
Motivi_za_izm_i_dop_na_Naredba_14_...

Коментари