Публикация

Актуализират фарма-ръководството по медицинска онкология

Актуализират фарма-ръководството по медицинска онкология

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология. Той е изготвен съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Причините за разработване на проекта на наредба са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на злокачествените солидни тумори при възрастни пациенти, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти. Лекарственото лечение на солидните злокачествени тумори е динамично променящо се, свързано е с бързо навлизане не само на нови лекарствени продукти, но и с промяна на индикации за приложение на вече съществуващи такива. Промяна е извършена в почти всеки раздел на фармако-терапевтичното ръководство по медицинска онкология, предвид актуализираните индикации и новите продукти. Всичко това налага предложения проект на фармако-терапевтичното ръководство по медицинска онкология да бъде разглеждан и обсъждан, а впоследствие и приет в цялост, изтъкват от здравното министерство.

Цели

С проекта се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на злокачествените солидни тумори, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основният стремеж е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

 

Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност, чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинска специалност „Медицинска онкология“, се посочва в мотивите към проекта.


Проектът е структуриран в 49 раздела.

Период на обществената консултация: 30.03.2022 - 28.04.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

ФТР_мед_онкология__промяна_2_2022.pdf
Motivi_za_izm_na_Nar_11_ot_2019_FT...

Коментари