Публикация

Библиография на акад. Григор Велев

Библиография на акад. Григор Велев

Акад. Григор Велев (1935-2020) е един от водещите патолози и професори в България през последните десетилетия. Той е човекът, който възстановява, закритата след 9 септември 1944 г. Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) и е дългогодишен неин председател. Инициатор и ръководител на екипа учени, които изготвят „Българска национална доктрина", внесена през 1998 г. за обсъждане в Народното събрание. Целият му живот е отдаден на науката, на историческата истина за Македония, на обичта към отечеството.

 

Организатор е на редица инициативи за единение на българите по целия свят. Автор на многотомното издание „История на българите от Македония" и на редица други научни и научно-популярни трудове, с които представи пред съвременната публика съдържанието на понятията национализъм, патриотизъм, шовинизъм, социализъм, национал-социализъм, тоталитаризъм, фашизъм.

 

Научните му интереси в областта на медицината са: стомашно-чревна, чернодробна, онко- и имунопатология

 

Биография:

 

1958 г. – завършва медицина във ВМИ – Пловдив.

 

1973 г. – доктор по медицина (канд. на мед. науки) – Дисертация „Стимулация на  

               чернодробната регенерация с хетероложен античернодробен серум“

 

1984 г. – доцент по патология; основател и ръководител на Катедра по обща и клинична

               патология при ВМИ – Стара Загора

 

1985 г. – доктор на медицинските науки – Дисертация „Биопсична диагностика на

               хроничния хепатит: диагностични възможности и граници“; професор

 

1989 г. – ректор на ВМИ – Стара Загора

 

2004 г. – възстановява Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);

               председател на БАНИ; академик.

 

Научноорганизационна и обществена активност

 

Партии, неправителствени организации

 

2004 г. – Комитет за защита на българите от Западните покрайнини (председател)

 

2018 г. – ПП „Български национален демократичен съюз „Целокупна България“ (поч. 

               председател)

 

Член на редакционни колегии

 

Списание „Българска медицина“ (основател и първи главен редактор)

 

I.         СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

  • Оригинални публикации на български език
  • Учебници, монографии

II.       ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИЦИСТИКА

 

Оригинални публикации на български език

 

1.            Браилски, Хр., Б. Димитров, П. Попов, Гр. Велев. – Във: Вътр. болести, 1979; 18 (1): 16–26.

 

2.            Цанева, М, Велев, Гр. Съвременни схващания за ролята и значението на APUD-системата на стомаха в морфогенезата на хроничните гастрити. – Съвр. мед. 1990; 41 (12): 3–7.

 

3.            Велев, Г.П., М. Цанева, М. Гълъбова. Морфологична характеристика на лигавицата на резецирания стомах и рискът за развитие на карцином (по материали на Катедрата по обща и клинична патология за периода 1985-1986 г.) – В: Годишник на ВМИ – Ст. Загора, 1988. С., изд. „Св. Кл. Охридски“. 1990/1991; 1: 120–125.

 

4.            Велев, Г.П., М. Цанева, М. Гълъбова. Честота на диспластичните процеси в стомашната лигавица при гастрит, язва на стомаха, резециран стомах и рак на стомаха. – В: Годишник на ВМИ – Ст. Загора, 1988. С., изд. „Св. Кл. Охридски”. 1991; 1: 126–131.

 

5.            Гълъбова, М, Г.П. Велев, М. Цанева, Ив. Василев. Хроничен неспецифичен реактивен хепатит (хистологично изследване). – В: Годишник на ВМИ – Ст. Загора, 1988. С., изд. „Св. Кл. Охридски“. 1990/1991; 1: 132–138.

 

6.            Велев, Г.П., М. Гълъбова, М. Цанева, Ив. Василев. Морфометрични проучвания на порталните пространства при хроничен неспецифичен реактивен хепатит. – В: Годишник на ВМИ – Ст. Загора, 1988. С., изд. „Св. Кл. Охридски“. 1990/1991; 1: 139–144.

 

7.            Гълъбова, М., Цанева, М., Велев, Гр. Хроничен неспецифичен реактивен хепатит (хистологично изследване). – IV Национален конгрес по патология с междунар. участие. Русе, 18-20 септ. 1987. Доклад, резюме: 41–42.

 

8.            Цанева, М., Гълъбова, М., Велев, Гр. Честота на диспластичните процеси в стомашната лигавица при гастрит, язва на стомаха, резециран стомах и рак на стомаха. – IV Национален конгрес по патология с междунар. участие. Русе, 18-20 септ. 1987. Доклад, резюме: 73.

 

9.            Гълъбова, М., Цанева, М., Василев, Ив., Велев, Гр., Шомов, Г. Морфометрия на порталните пространства при хроничен неспецифичен реактивен хепатит. – IV юбил. научна сесия „100 години Първостепенна общинска болница „Д-р П. Тагаров“. Хасково, 28-29 окт. 1988. Доклад, резюме: 299–230.

 

10.          Гълъбова, М., М. Цанева, Г. Велев, Е. Проскуриева, В. Варшавский, Д. Раев. Рядък случай на кардиопатична форма на наследствена амилоидоза. – Научна сесия. Мед. ун-т Плевен, 17–18 апр. 1992. доклад, резюме: 24.

 

11.          Цанева, М., Ст. Стратиев, Гр. Велев, М. Рачкова. Морфологично проучване на стомашната лигавица при дуодено-гастрален рефлукс. – Научна сесия. Мед. ун-т Плевен, 17–18 апр. 1992. доклад, резюме: 70.

 

Учебници, монографии

 

1.            Велев, Гр. и кол. Имуноморфология [Монография]. С., Мед. и физк. 1981.

 

2.            Агопян, К.Б, А. Атанасов, Т. Георгиев, Кр. Берчев, Ц. Бошнакова, Ив. Василев, Гр. Велев и кол. Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия: [За студенти-медици]. Под ред. на Хр. Миленков, М. Златева. С., Мед. и физк. 1982. Второ стер. изд. 1983.

 

3.            Велев, Гр. и кол. Патоморфологична диагностика в клиниката [Монография]. Под ред. на М. Златева. С., Мед. и физк. 1986.

 

4.            Бакърджиев, Т., Гр. Велев, Ив. Наков. Обща и специална патологична анатомия. С., Мед. и физк. 1988.

 

5.            Анави, Б., А. Атанасов, Т. Бакърджиев, Ив. Атанасов, Гр. Велев и кол. Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия: [За студенти-медици]. Под ред. на Хр. Миленков, М. Златева. С., Мед. и физк. 1988

 

6.            Велев, Гр. Repetitorium pathologoanatomicum: [Уч. помагало за студентите по медицина]. Под ред. на М. Златева. С., Мед и физк. 1989.

 

7.            Златева, М., Гр. Велев, М. Гърдевски. [Репетиториум] Repetitorium pathologo-anatomicum. Учебник за студенти медици и стоматолози. С., Мед. и физк. 1994.

 

8.            Патология. Обща патология, том 1. Под ред. на Гр. Велев.

             Първо изд.: Ст. Загора, “Знание” ООД. 1995; 375 с.

             Второ изд. Ст. Загора, “Знание”. 1997; 377 с.

             Трето прераб. изд. С., „Знание“. 2007, 201 с.

 

9.            Патология. Том 2: Клинична патология. Под ред. на Гр. Велев.

             Първо изд.: Ст. Загора, „Знание“. 1996; 719 с.

             Второ изд.: Ст. Загора, „Знание“. 1997.

 

10.          Синтетична патология, Обща патология. (Преговорник).  Том 1. Адаптация към трето прераб. изд. Под редакцията на Гр. Велев. Ст. Загора, „Знание“, 1999.

 

11.          Николов, Н., Г. Ненов, Гр. Велев и кол. Болести на дебелото черво. Ст. Загора, „Знание“. 1999.

 

12.          Учебник по клинична патология. Том 2. Под ред. на Гр. Велев и Ив. Михайлов. С., „Знание“. 2002.

 

13.          Патология, клинична патология, под редакцията на проф. д-р Гр. Велев, доц. М. Каменова. С., “Знание”. 2004.

 

14.          Патология. Том 1. Обща патология. Под ред. на Гр. Велев и М. Каменова. 4 прераб. изд. С., „Знание“. 2010.

 

15.          Учебник по клинична патология. Т. II. Трето издание. Под ред. на. Гр. Велев и М. Каменова. С., „Знание“. 2012; 366 с.

 

16.          Патология. Обща патология. I том. Учебник за медицинските университети. Под ред. на акад. проф. Гр. Велев и акад. доц. М. Каменова. Пето доп. и прер. изд. Варна, ИК „Стено“. 2016; 374 с.

 

 

 

Коментари