Публикация

Учредена бе Съвместна онкологична национална мрежа

Учредена бе Съвместна онкологична национална мрежа

Национална ракова мрежа в Република България, наречена Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) бе учредена на 26 март 2022 г. Абревиатурата СОНМ e стара българска дума, означаваща и човешко множество, и събор на богове (пантеон).

СОНМ е неправителствено сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза. В социален аспект е замислена като модерна екосистема от медицински и немедицински дружества, включваща широк спектър от мултидисциплинарни връзки в областта на онкологията.

Учредители са авторитетни български медицински сдружения

Официални учредители на СОНМ са престижни български медицински сдружения: Българско дружество по генетика и геномика на човека, Българско медицинско сдружение по хематология, Българска асоциация по психоонкология, Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина,  Българско дружество по кардиоторакална рентгенология, Българска група по бронхология и интервенционална пулмология, Българско дружество по трансплантология, Сдружение Жените в онкологията, фондация Победи рака, фондация МОРЕ-Дарзалас и Национална пациентска организация и др. В процес на включване са: Българско дружество по патология, Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология, Българско дружество по детска хирургия, Джуниър Ачийвмънт България и Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия.

Участие в изграждане на Национален раков план

Като физически лица учредители участват 50 авторитетни български експерти в областта на онкологията, между които 3 академици, 24 професори и 9 доценти.  

Главни цели на СОНМ са синергия в експертните функции на отделните медицински сдружения в България, занимаващи се с фундаментална и/или клинична онкология; оптимизиране на сътрудничеството между браншовите дружества и „триъгълника“ на социалното знание (университети, индустрия, правителство); иницииране и разработване на иновации за онкологични грижи в България, включващи скрининг и превенция, диагноза и лечение, психосоциална подкрепа и качество на живот и дигитализация.

 

Стратегическа цел на СОНМ е да партнира на политическите институции в концептуалното и практическото изграждане на Национален раков план съгласно Европейския план за борба с рака от 03.02.2021 г.

 

В учредяването на СОНМ е вграден устойчивият модел и 12-годишната традиция на неправителствения национален проект МОРЕ (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти). Той е първата и единствена засега инициатива за неформален синергизъм и мултидисциплинарния подход в българската онкология. Чрез МОРЕ са съставени и публикувани 19 клинични ръководства, основани на доказателства, и 12 учебни книги за продължаващо медицинско обучение; за първи път в българската наука е въведен подхода GRADE за оценка на доказателства и формулиране на препоръки; проведени са 12 годишни национални конференции МОРЕ.

 

Проектирани са и в ход е реализацията на дигитални платформи за онлайн съставяне и обновяване на клинични ръководства и за кредитиране на продължаващо медицинско обучение (е-Guidelines & CME-O) в партньорство с Български лекарски съюз. В партньорство с българска стартъп компания иниициира неинтервенционално проспективно проучване за скрининг на карцином на гърда.  

 

В качеството си на автори на горепосочените документи и събития досега са взели участие 194 авторитетни български експерти (медицински специалисти и психолози) от 34 браншови сдружения, от които 4 академици, 79 професори и 54 доценти. От тях четирима са ректори на медицински университети и осем са изпълнителни директори на университетски болници.

Коментари