Публикация

Fever of Unknown Origin (FUO): Towards a Uniform Definitions and Classification System

Fever of Unknown Origin (FUO): Towards a Uniform Definitions and Classification System

Fever of Unknown Origin (FUO): Towards a Uniform Definitions and Classification System

 

Bosilkovski M, Baymakova M, Dimzova M. Fever of Unknown Origin (FUO): Towards a uniform definitions and classification system. Erciyes Med J. 2020; 42(2): 121-126.

 

DOI: 10.14744/etd.2020.56667

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

18 април 2022

Прикачени файлове

Erciyes Med J, 2020, 42(2), 121-12...

Коментари