Публикация

БЛС с предложения във връзка с отпадането на хартиената рецепта

БЛС с предложения във връзка с отпадането на хартиената рецепта

До


Проф. Асена Сербезова, в качеството й на министър на здравеопазването на Република България


Копие


Д-р Антон Тонев, в качеството му на председател на Комисията по здравеопазването към 47-ото Народно събрание на Република България


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти


УВАЖАЕМА МИНИСТЪР СЕРБЕЗОВА,
Във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, с период на обществената консултация: 12.04.2022 г. - 26.04.2022 г. (наричана по-долу за краткост „Проекта(ът)“), Български лекарски съюз е предоставил писмено своето Становище с изх. № 107 от 19.04.2022г.


С Проекта се предлага от 01.05.2022 г. предписването на лекарствени продукти, което се извършва на рецептурна бланка с бял цвят, да се извършва само в електронна форма съобразно функционалностите на Националната здравноинформационна система (наричана по-долу за краткост „НЗИС“).


С оглед на факта, че Български лекарски съюз винаги е защитавал идеята за изграждането и внедряването на НЗИС в Република България, включително и в степен на пълна електронизация, но в същото време е отчитал необходимостта това да се извършва с голяма прецизност откъм всички детайли на обществените отношения в българското здравеопазване, с настоящото Ви отправяме следните предложения:

I. Предписването на лекарствен продукт с рецептурна бланка на хартиен носител или с електронно предписание

Към настоящия момент съгласно чл. 70 от Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти предписването на лекарствен продукт, с изключение на лекарствените продукти по глава трета, раздели II, III и V от същата наредба, се извършва с електронно предписание. Предписването на лекарствен продукт по реда на чл. 6 от същата наредба се извършва с рецептурна бланка на хартиен носител или с електронно предписание.


Български лекарски съюз настоява настоящият нормативно установен процес относно предписването на лекарствени продукти да не бъде променян - с рецептурна бланка на хартиен носител или с електронно предписание, като мотивите на БЛС за това са изложени с гореописаното Становище с изх. № 107 от 19.04.2022г.


С оглед развитието на здравеопазването в електронна среда и в случай на запазване на хибридната система на предписване на лекарствени продукти – на хартия и електронно, предлагаме при получаване на хартиена рецепта от магистър-фармацевт в съответната аптека, като част от процеса по изпълнение на рецептата да бъде нейното архивиране в аптеката и след това въвеждане на отпусканите предписани лекарствени продукти в досието на пациента в НЗИС.


От една страна, по този начин се гарантира пълнота на НЗИС, а от друга – ще се гарантира проследимост и лекарят ще знае какви лекарства са отпускани на пациента в миналото.

II. Предписването на лекарствен продукт само с електронно предписание

В случай че бъдат пренебрегнати съображенията, посочени в становищата на Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, организации и асоциации, отделни членове на съсловните организации, против въвеждането на електронното предписание като единствен начин за предписване на лекарствени продукти, настояваме да бъде въведен следният механизъм, гарантиращ сигурността на правата и здравословното състояние на пациента и спазването на нормативните разпоредби, а именно:


Механизъм, който да гарантира, че при извършена проверка срещу всеки един от отпуснатите лекарствени продукти по складовата наличност на съответната аптека съответстват електронни предписания, предвиждащи отпускането именно на същите по вид и количество лекарствени продукти.

 

Становището относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, както и предложенията на БЛС може да видите в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Предложение.pdf
Становище.pdf

Коментари

Д-р Веселин Секулов, психиатър

Лекарската професия е древна професия! Неотменна част от нейното практикуване е предписването на лечение! Лекарят е лекар докато е жив, независимо от това дали още работи по трувод договор, или е на свободна практика, или е пенсионер. Никой няма право да отнема тази възможност на лекарите с административни актове! Точно това са решили да направят сега чиновниците от МЗ, които никога не са били до леглото на болния човек!
Като лекар-психиатър, с повече от 50 годишна практика, мога да изредя множество случаи, когато рецептурната бланка /хартиен носител/ е единствения начин да се предпише лечение на пациента: спиране на тока, липса на компютър или блокаж на системата /често се случва!-последен пример Български пощи и пенсиите на пенсионерите/, липса на обхват за интернет /в отдалечени населени места-зная много такива/, домашно посещение на тежко болен, или лежащ пациент, който не може да дойде до лекарския кабинет, преглед при спешна, или специална ситуация, преглед на чужденец без ЕГН /сега има хиляди такива в България, а те също боледуват/. Не на последно място, като съдебен експерт, ще кажа, че рецептурната бланка има важна правна стойност като доказателство в съдебния процес при различни видове дела.

Да напишеш и връчиш  рецепта е изконно задължение и право на лекаря ! То увенчава усилията му в борбата за добиване на диагноза и лечението. То е основна част от връзката лекар-пациент. Моля, не дигитализирайте този свещен акт !