Публикация

КАКВА Е РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ИНОВАТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ОНКОЛОГИЯТА ЗА Т-КЛЕТЪЧНА ИМУНОТЕРАПИЯ НА РАКА ? 29.АПРИЛ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА И ИМУНОЛОГА

КАКВА Е РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ИНОВАТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА  ОНКОЛОГИЯТА ЗА
Т-КЛЕТЪЧНА ИМУНОТЕРАПИЯ  НА РАКА ?   29.АПРИЛ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА
ИМУНОЛОГИЯТА И ИМУНОЛОГА

 

ДОЦ.В.МАНЕВ-КЛИНИЧЕН ИМУНОЛОГ
 

КРАТКА ПРЕДИСТОРИЯ  ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Преди около 51 години по предложение на работната група по „Клинична имунология” при  СЗО от 15.Х.1971г  беше   призната специалността„ „Клинична имунология” за самостоятелна специалност, равноправна на всички други клинични медицински специалности.

 

На 29.април 1986 г тогавашният министър на здравеопазването Академик Радой Попиванов, три дни след аварията в Чернобил, подписа заповед за сформиране държавна комисия за провеждане на първия у нас държавен изпит по „Имунология”, „ по изключение и персонално разрешение” на д-р В.Манев, на основание осъществения от него първия у нас индивидуален план за специализация по клинична имунология за периода 1974-1977г .                      

 

 Съгласно  Министерската заповед в изпитната комисия участваха:                       

1.Проф.В.Вълчанов д.м.н. от „Института по имунология на репродукцията при БАН „ 2. Проф Б.Божков /Катедра по алергология МА/ 3.Проф.Б.Петрунов-Директор на ИЗПБ. 4.Проф.Г.Костурков-републикански консултант по алергология.

 

Подписването на министерската  заповед макар и със закъснение бе резултат от още някои събития и  обстоятелства : 

 

1.В края на 60-те години /1967-1969г / като студент участвах в научно-изследователски теми в Катедрата по патофизиология с ръководител проф.Атанас Райнов. Някои от темите разработвани по моя идея бяха публикувани в студентското списание „ПРЕМЕДИКУС„ :                              

 

1.„Антигенно обогатяване на сарком 180 на Крокер с ваксинален вариолен вирус.                                  

2.,Влияние на елемента йод като „полухаптен” върху  антигенността на тумора и имунния отговор  към тумора „  и др. 

 

Преди завършване на висшето си образование по медицина бях предопределил професионалния си път в имунологията  в частност „Имунология на туморите „ и „Имунотерапия на рака

 

Проблемът бе ясен ,че без призната специалност по „Имунология” е невъзможно да има развитие в стратегическото направление  „Имунотерапия на рака „ .Беше професионален и личен шанс  решението на СЗО от 15.Х.1971г, че  бе призната специалността „Клинична имунология”. Това решение ме завари ВРИД асистент в клиниката по токсикология  в НИСМП „Н.Пирогов”. Тогава  започнах да търся подкрепа от  влиятелна академична институция, която да съдейства да се осъществи първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология. .

 

2. Предшестващата  авария в ядрената централа в Чернобил на 26.04.1986г

 

Около 20 години по-късно по съвпадение датата 29 април, бе обявена от Европейската федерация на имунологичните дружества за международен ден на „Имунологията  и  имунолога „. 

 

След аварията в Чернобил започнахме да търсим подкрепа от утвърдени авторитети единомишленици в различни области и медицински специалности за разкриване на Център /Институт /за имунотерапия и имунопрофилактика на рака „ .Проведени са от нас за период от около 30 години няколко национални подписки, три Национални научни конференции с международно участие.,повече  от 5 пресконференции по темата. Преди 2 години петицията ни  е подкрепена от над 2780 българи граждани у нас и в чужбина  .

 

https://www.peticiq.com/243314

 

 Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт /Център/ за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване

 

Необходимостта от разкриването на специализирана структура за правене на иновативна медицина в областа на имунотерапията на рака ,в която да се създават ,проучват  и внедрява регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения се подкрепя от водещи у нас онколози като:                   

Проф. Асен Дудов дмн ,Проф. Констанца Тимчева дмн. ,Академик Б.Петрунов и др./ вж.Приложения  със цитат /

 

Какви са фактите в нашата специфична българска реалност ?                                 „

 

Защо държавата не  проявява  интерес няколко десетилетия и не съдейства за иновативно равитие на имунотерапията на рака, ,дори при регистриран световен приоритет с патенти за изобретения в областта на Т-клетъчната имунотерапия на рака? Сякаш е оставено бизнеса да се грижи  за иновативното развитие на стратегически важните за държавата направления ,каквито са онкологията ,имунотерапията на рака и  др.? Дори в условията на пандемия от COVID-19  при регистрирана  у нас върхова смъртност за Европа и света, държавата не е известно да е подкрепила да се започне интензивно да се работи при депозирани аргументирани иновативни предложения за намаляване  смъртността от Ковид-19 въпреки,че по темата има позитивни отзиви и становища от няколко хабилитирани специалисти в различни области и специалности като инфекциозни болести, хематология, вътрешни болести  и др./  ?

 

Ако беше разкрита предлаганата  от нас от няколко десетилетия  Национална специализирана структура /Център /за правене на иновативна медицина в областа на имунотерапията и имунопрофилактиката на рака, където да се създават, проучват и внедрява регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения, то  в същия Национален иновативен Център ,би  могло:

 

1.Да се проучат още до края на 2020г и биха могли да се внедрят някои от предложените от нас  на държавата  интензивни  екстракорпорални апаратурни методи за намаляване смъртността от Ковид-19 . Доказателство за тези   очаквания  са фактите от литературната справка по темата ,че от  края на 2020, през 2021г и през 2022г в целия цивилизован свят  се разработват и са в процес на внедряване  предлаганите  апаратурни интензивни екстракорпорални методи за депурация.   

 

https://www.credoweb.bg/publication/130856/vrazka-mezhdu-infektsiozen-shok-i-vatresadovata-koagulopatiya-pri-tezhko-bolni-s-kovid-19-i-myastoto-na-darzhavata-v-borbata-sreshtu-visokata-smartnost

 

 Това би могло да бъде приносът на малка  България с една от най-високата смъртност в света от Ковид-19 . Да, но  ако имаше държава, която да се интересува от иновативно развитие на онкологията и в частност от Т-клетъчната  имунотерапията на рака ,ако  имаше такъв иновативен Център и кой  да  чуе ? За да има или да няма предлагания  от   десетилетия  Национален иновативен Център за имунотерапия  имунопрофилактика на рака, и да не се разкрива, според писмо от МЗ е било гласувано отрицателно становище от Експертния съвет по клинична имунология към Министерството на здравеопазването / МЗ / , без да е посочен нито един аргумент за това !

 

Академичната надменност,професионалната и човешка завист не са ли пречка за прогреса  на България в иновативно  развитие на борбата  с рака ?                                           

 

В  друго официално писмо получено  от /МЗ / по повод внесени от нас  в началото на 2020г предложения за провеждане  интензивно проучване  на тристепенен  апаратурен  екстракорпорален интензивен подход  за  намаляване  факторите в кръвта, които водят до цитокинова буря и  убиват, се получи странен отговор .Той бе в смисъла ,че експертният съвет по клинична имунология към МЗ ,не е съгласен да се разреши  такова проучване, поради това ,че  няма още "литературни данни за статистическа достоверност"/СД/ .Риторично бихме запитали ,не ли  странно да се очаква такава /СД/, при условие,че   предлагаме да осъществи за първи път в света провеждане на тристепенно апаратурно проучване? В следваща близо 2 години кореспонденция-маратон  най-после получихме писмо,което дава отговор на истината, а тя е : "МЗ няма гласуван бюджет за провеждане на иновативни проучвания и няма нормативни правомощия да възлага такива ".Не е ли  парадокс ,  дори  в условията на пандемията от Ковид-19 ? Нужни ли са още примери  да се  демонстрира как  се похабява по варварски безсмислен начин, години и десетилетия от живота, труда, творческите  идеи ,времето  и  силите на  доказали се специалисти-иноватори , патентопритежатели  ?     

 

2. През последните 10 години имаме регистириран световен приоритет с  признати няколко патента за изобретения в областта в Национален  конкурс за иновации ,патенти за изобретения и трансфер. Получихме най-високия приз  „Изобретател на 2016г „

 

Патентите ни за изобретения с регистриран  световен приоритет  се очаква да имат значими  ползи  в лечението и профилактиката не само за онкоболните,както следва :                                                                                              

1. Флуид за центрофужно промиване на  лимфоцити изолирани от онкоболни със солидни тумори. Създаден е при търсене на нови възможности за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет. Това е стратегическо ново направление в имунотерапията  на рака ,по което  ние  работим от 80-те години на ХХ век.

 

В предклинично проучване /ин витро/ при над 120 клинично болни със солидни тумори с различна локализация и стадий ,установихме ,че след изолиране на лимфоцити от периферна кръв  при еднократно промиване по патентована от нас технология с флуид съдържащ във високо разреждане на фармакологично регистирано вещество, установихме,че блокирания при онкоболните важен рецептор от функцията на Т-лифоцитите, фунционално и структурно свързан с ТКР/Т-клетъчен рецептор / може успешно да бъде деблокиран след еднократно промиване.

 

Методът е значимо по–лесен и несравнимо по-евтин с този получил преди 3 години „НОБЕЛОВА НАГРАДА” за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет при онкоболни, признат на американски и японски учени и  постиган със скъпи и не съвсем винаги безопасни моноклонални антитела.

 

2.Поливалентен имунен комплекс за стимулиране на клетъчния противотуморен имунитет при онкоболни. Същият надгражда по  съвместим и взаимнопотенциращ се начин някои известни имуностимулиращи средства като съчетава:                                                     

 

2.1. Някои бактериални антигени с  доказани кръстосани имунни реакции с туморни антигени.                                                                                             

 

2.2.Включва патентован адювант с биологичен произход , с доказано усилващ ваксинационния потенциал на основата на доказана от нас от 80-те години на ХХ век , стимулация  на фагоцитарната  активност /първо стъпало на имунна защита./ Manev V.А.Maneva L.Sirakov Effect of lactoferrin on fagocytic activity of polymorphonuclear cells isolsted from blood of patients with autoimmune diseases and Staphylococcus aureus allergy Adv. Exp. Med.Biol ., 1998 ,443,321-330 /.

 

2.3.Формулата на поливалентния комплекс включва вещество с доказани деблокиращи свойства на Т-клетъчния противотуморен  имунитет.

 

3.Поливалентният имунен комплекс е предназначен  за стимулиране на неспецифичния клетъчен имунитет, така и на специфичния клетъчен противотуморен имунитет.                                                                                   

Същият  би бил подходящ  за профилактика на рецидиви и стимулиране на Т-клетъчния имунитет не само при онкоболни, но и при възрастови  високо рискови групи в условията на пандемия от Ковид-19.

 

 Онкологичният проблем, както и пандемията от Ковид-19 са стратегически важни за държавата аспекти на медицината.Те би следвало  да са държавен проблем и приоритет и да се отнасят към националната сигурност .Не е сериозно да се очаква ,че бизнесът у нас  ще се интересува от иновативните аспекти на имунотерапията на рака изпреварващи  нормативите, времето и клиничната практика с десетилетия,чиято реализация може да отнеме години.           

           

За повече от 10 години ходене по трънливия път на изобретателите в България , никъде не видяхме и не разбрахме  как държавата и по какъв закон е длъжна да се интересува и съдейства  за внедряване на регистриран световен приоритет на иновативни разработки признати с патенти за изобретения  в стратегически важни за държавата направления, каквито са онкологията и имунотерапията на рака?!                                                                                          

В нормалните, развити Европейски държави като Германия и др., за това те  са и развити , при  регистриран световен приоритет с признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление, има закон, според, който държавата се задължава да откупи интелекуалната собственост на патента и да  инвестира за неговото внедрявне. Държавата  вече като едноличен собственик ,продава лицензи и възвръща многократно вложените средства за внедряване . С години внасяме това и други  предложения до държавните  институции .Глас в пустиня! Такъв закон  у  нас още няма !

 

Високия  стандарт на живот е възможен ако станем държава, която не на  думи , а със законови актове бързо осигури необходимите условия, каквито у нас няма , за внедряване на регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения в стратегически важните за държавата направления  като ползва доказания позитивен чуждестранен опит .                                                              

 

Сега имаме Министерство на иновациите и развитието. Оставаме с очакване да се случи чудо, което 30 години не се случи, парламентът да гласува закон, държавата да изкупува интелектуална собственост при признати патенти в стратегически важни за държавата  направления , а не те да отиват в чужбина.

 

                                            ЧЕСТИТ ПРАЗНИК КОЛЕГИ!                                               

 

ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА И ИМУНОЛОГА !

 

Приложение : Док.1 и Док .2

 

Мнението на дългогодишния
Национален консултант по
медицинска онкология проф. Кон-
станта Тимчева

 

Публикуваме мейл , изпратен от
проф. Тимчева до доц. Манев на 28
юни 2019 г.

 

Уважаеми доц. Манев,
Още веднъж потвърждавам, че
изцяло подкрепям идеята за създа-
ване на Център за имунотерапия и
имунопрофилактика на рака, както
и за възстановяване на болни след
проведена химиотерапия.

 

Можете да цитирате мнението
ми, където е необходимо.

 

С уважение,
Д-р Тимчева

 

Здравейте, доц. Манев,
Напълно подкрепям Вашата инициатива!
Успех,
Проф. Асен Дудов,
Председател на Българското
онкологично научно дружество
10 юли 2019

 

/Док.2  /

 

Коментари