Публикация

Национален съвет се заема с психичното здраве на българина

Национален съвет се заема с психичното здраве на българина

Министерство на здравеопазването публикува на своя сайт проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по психично здраве. Срокът за общественото обсъждане е до 18 юни 2022 г. 

 

В доклада, който съпътства документа, министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова напомня, че реформирането на психиатричната помощ в България е част от цялостното преструктуриране на здравеопазването през последните години, тъй като много от промените в здравната система имат пряко отражение върху обслужването на психично болните. 

Българската система за психиатрично обслужване е „фрагментирана“

Една от главните причини за реформата е критиката в доклада на Европейската
психиатрична асоциация за психиатричната помощ в България за 2018 г., че „българската система за психиатрично обслужване е „фрагментирана“, което води до липса на приемственост и в последна сметка до нарушаване на човешките права по смисъла на конвенцията на ООН за защита на правата на човека“.

Посочени са главните цели,

залегнали в Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021 - 2030 г.:

 •  намаляване на заболяемостта, болестността и смъртността от психични
  разстройства;
 •  интегриране на психиатричните услуги в общото медицинско обслужване
  (деинституционализация);
 • създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка
  психична болест в близост до местоживеенето, центрове за лечение на разстройства,
  свързани с начина на хранене;
 • намаляване на употребата на алкохол и наркотични вещества, и редукция на
  проявите на агресия и автоагресия;
 • развиване на детско-юношеската психиатрия, психиатрията в напреднала възраст и съдебната психиатрия;
 • разработване на конкретни мерки и стимули за привличане и задържане на
  специалисти по детско-юношеска психиатрия, съдебна психиатрия и психиатрия на
  напредналата възраст;
 • възстановяване на баланса между отделните професионалисти – психиатри,
  социални работници, психолози, медицински сестри и санитари с разработване на
  съответни стимули за привличане на дефицитните специалисти;
 • спазване на човешките права и борба със стигмата и дискриминация.

С проекта на Постановление се предвижда да се създаде Национален съвет за
психично здраве като междуведомствен орган за осъществяване на координация,
сътрудничество и консултации при изпълнението и мониторинга на Националната
стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г.

Над 57 млн. лв. са планирани до 2030 г. за психично здраве

Общият финансов ресурс за изпълнението на Националната стратегия за психично
здраве на гражданите на Република България за целия период на действие (2021 – 2030 г.) възлиза на 57 655 000 лв.

 

Предвижда се част от дейностите по психично-здравната реформа да се осъществят със
средства, осигурени по програми и механизми на Европейския съюз и по други
международни програми и договори.

 

Вижте повече в прикачените файлове. 

Прикачени файлове

doklad_pms_nspz_14-04-2022.pdf
proekt_pms_nspz_14-04-2022.pdf

Коментари

"спазване на човешките права и борба със стигмата и дискриминация"?1 ?!  Не спазване на първите и стимулиране на последното! Причинени от системата на Здравеопазването!  И работата на Министерство на Здравеопазването!  28 години без диагностика! 28 години без помощ и подкрепа! 28 години без никакво съдействие!  Три години нежелание да се признаят съответните увреждания!  Спора продължава! 
Това е цветето на  Българското здравеопазване в частта му Офталмология! Една специалност последна дупка на кавала!
Кой е причината?