Публикация

Обсъждат Кодекса за професионална етика на помощник-фармацевтите

Обсъждат Кодекса за професионална етика на помощник-фармацевтите

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект Кодекс за професионална етика на помощник-фармацевтите. Срокът на обществената консултация е до 22 юни 2022 г., а целта на документа е да е определи норми за нравствено поведение, нравствени правила и морал в обществото, към които помощник-фармацевтът следва да се придържа в изпълнение на своите професионални задължения.

 

В Кодекса се припомня, че професията на помощник-фармацевта е регулирана професия на територията на Република България и нейното упражняване и свързано със спазване на изискванията на чл. 4 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ), Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.


Помощник-фармацевтът е длъжен да упражнява професията си в рамките на
своите компетенции и да оправдава доверието, което му се предоставя.
Правилата за професионална етика, регламентирани в този кодекс са
задължителни за всички упражняващи тази дейност.

 

Създаването на етична рамка за помощник-фармацевтите при извършване на техните професионални дейности има за цел да гарантира спазването на етичните принципи от страна на тези медицински специалисти при предоставянето на фармацевтични грижи на пациентите, съобразно техните компетенции и стриктно спазвайки законодателството на Република България

 

се посочва в мотивите към проекта от МЗ.

Помощник-фармацевтът не трябва да манипулира пациентите

Кодексът гарантира, че при изпълнение на задълженията си помощник-фармацевтът ще се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до:

  • незаконно практикуване на професията;
  • лична облага;
  • извършване на измама;
  • манипулиране на пациентите;
  • участие в нелоялна конкуренция.

Длъжен е да поддържа професионалната си компетентност

Помощник-фармацевтът трябва да уважава пациента, без да го дискриминира, по какъвто и да било признак. Той трябва да предприема всякакви действия, които спомагат, но и да се въздържа от всякакви действия, които могат да засегнат живота и здравето на пациента. Задължен е и да подобрява уменията си чрез продължаващо обучение и е длъжен да поддържа професионалната си компетентност. Длъжен е и да уведомява своевременно другите отговорни лица и институции за обстоятелства, които могат да поставят живота на пациента в опасност.

Кодексът на БАПФ регламентира предоставянето на информация на трети лица

В Кодекса е записано още, че Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ) има право да предоставя при поискване от трети лица и при законен повод информация, свързана със своите членове. Информацията трябва е обективна и под никаква форма да не дава предимства на един член пред друг. Асоциацията създава и поддържа регистрите съгласно Закона за съсловните организации, но само въз основа на подадената от всеки член писмена информация. Членовете на БАПФ не са длъжни и от тях не може да се изисква информация, която може да представлява търговска тайна за тях или свързани с тях лица, но трябва да уведомява съсловната организация, ако му е известна информация, която накърнява интересите на БАПФ или на нейните членове, гласят още текстовете.

 

В прикачените файлове вижте Кодекс за професионална етика на помощник-фармацевтите и мотивите към него.

Прикачени файлове

zapoved_za_utvrzhdavane_na_kpepf.pdf
motivi.pdf

Коментари