Публикация

Омбудсманът иска гарантиран достъп до здравеопазване и спешна реформа в ТЕЛК и НЕЛК

Омбудсманът иска гарантиран достъп до здравеопазване и спешна реформа в ТЕЛК и НЕЛК

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, до министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков и до председателите на двете ресорни парламентарни комисии -  Искрен Арабаджиев и д-р Стоян Тонев, в което ги сигнализира за необходимостта от спешни решения по най-неотложните проблеми на хората с увреждания.

 

Причината за това становище е постъпилото в институцията на омбудсмана отворено писмо, в което хора с увреждания търсят съдействие за решаването на техни конкретни затруднения, свързани с осигуряване на лечението им, медицинската експертиза и произтичащите от нея социални права, социалното им подпомагане, асистентска грижа, включително изтеклите експертни решения след отмяната на извънредната епидемична обстановка, което ги остави без социална подкрепа. В него те обръщат внимание, че лошите политики са основна причина за положението, в което се намират хората с увреждания и посочват, че са лишавани от животоспасяващи и поддържащи терапии.

 

Отвореното писмо е публикувано от г-жа Павлина Григорова на сайта за онлайн петиции и само за една седмица подписите в негова подкрепа вече наброяват над 1 250.

Като основен проблем на хората с увреждания, за който се отбелязва, че нарушава тяхното достойнство, се посочва медицинската им експертиза от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК). В тази връзка се обръща внимание, че процедурата по освидетелстване и преосвидетелстване е тромава и се допълва, че  голяма част от явяващите се в продължение на месеци са лишени от всякакви доходи. Отправят се предложения за решаване на проблемите, в това число относно: осигуряване достъп до лечение на редица заболявания и търсене на алтернатива за лечение в други държави;

 

НЗОК да преразгледа финансирането, като при обсъжданията бъде взето предвид мнението на хората с увреждания;  Осигуряване на достъп до нови методи на лечение; Осигуряване на облекчен достъп в условията на извънболничната помощ до скъпоструващи образни изследвания,

пише проф. Ковачева.

хората с увреждания настояват да не бъдат лишавани от права

Тя подчертава, че хората с увреждания настояват да не бъдат лишавани от права при всяка промяна на Наредбата за медицинската експертиза; придобилите право на чужда помощ да не я губят до излизане на ново експертно решение и влизането му в сила, както и осигуряване на финансова подкрепа за този период; личната помощ да бъде съобразена и с помощните средства;  осигуряване на добро възнаграждение на лекарите работещи в ТЕЛК; за хора с вродени увреждания и придобити в детска възраст да няма изискване за осигурителен стаж като условие за отпускане на пенсия по инвалидност.   

 

„Като омбудсман нееднократно съм отправяла препоръки за решаване на поставените проблеми в отвореното писмо. Бих искала също да изразя силното си безпокойство от случаите на нарушени права на хора с увреждания и в тази връзка да посоча необходимостта от намиране на адекватни решения и гарантиране на техните права“, категорична е Диана Ковачева.

Пациентите доплащат високи суми в здравеопазването, често непосилни за хора с увреждания 

По повод достъпа до лечение, общественият защитник обръща внимание върху високите нива на доплащане от пациента в здравеопазването у нас, като необходимите за това суми често остават непосилни за хората с увреждания, заради ниските им доходи и липсата на адекватно социално подпомагане.

 

„Изискването за заплащане или доплащане поставя пациентите в риск и застрашава както правото им на достъп до здравеопазване, така и възстановяването на работоспособността им и възможностите за живот в добро здраве“, акцентира проф. Ковачева.

 

Другият въпрос, който омбудсманът посочва, е необходимостта от предприемане на спешни мерки за осигуряване на своевременен и гарантиран достъп на хора до индивидуално лечение и иновации чрез осигуряване на облекчен достъп до съвременни терапии и лечение в чужбина, което също е важна предпоставка за гарантиране правата на хората с увреждания.

В определени случаи са нарушени правата на пациентите

„Проблемите, произтичащи от неосигуряването на достъп на гражданите до продължително лечение, палиативни и здравни грижи, а също продължителна рехабилитация с достатъчен обем и продължителност, също нарушават пациентските им права и създават реална опасност за техния живот и здраве и е необходимо обсъждане на спешни мерки за тяхното решаване“, пише още омбудсманът.

 

Като особено важни Диана Ковачева откроява проблемите на хората с увреждания при медицинската експертиза и произтичащите от нея социални права.

 

Както многократно съм отбелязвала, забавянето на експертизата от ТЕЛК и НЕЛК и продължителната процедура по обжалване, лишава хората с увреждания до издаването на ново експертно решение и влизането му в сила от редица социални права, а голяма част остават за дълъг период с намалени или без никакви средства за издръжка и лечение, от които те своевременно се нуждаят,

подчертава общественият защитник.

 

Според омбудсмана проблем, водещ да нарушаване на граждански права, е и липсата на ясен ангажимент от специализираните състави на НЕЛК да се произнесат с решение по същество при повторно констатирано процесуално нарушение от страна на ТЕЛК.

Експертни решения се отменят по няколко пъти от НЕЛК и се връщат на ТЕЛК

„Това води до няколкократна отмяна на експертните решения и връщането им на ТЕЛК за ново освидетелстване на лицето с указание за отстраняване на допуснатите грешки и пропуски в решението. Поради отмяната пенсията за инвалидност на лицето се спира, което го оставя без доход за целия период до окончателното произнасяне на органите на медицинската експертиза“, допълва проф. Ковачева.

 

Тя обръща внимание и на проблемите, които произтичат от обвързването на правото на пенсия за инвалидност поради общо заболяване с изискването за наличие на осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизиране.

 

Придобитият стаж след посочената в експертното решение дата на инвалидизиране не се взема предвид при определянето на правото за отпускане на пенсия за инвалидност, което за много граждани означава, че те на практика са лишени до края на живота си от този вид подкрепа,

 

подчертава омбудсманът. Затова препоръчва задълбочен анализ на проблема и преразглеждане на изискването за осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизиране, като условие за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Асистентската подкрепа трябва да осигурява на нуждаещите се достоен и независим живот

Диана Ковачева настоява да се обърне внимание и на асистентската подкрепа, която трябва да осигурява достатъчно помощ на нуждаещите се да водят достоен и независим живот. Според нея е важно въведените механизми да осигуряват адекватни възможности на членовете на семействата на хората с увреждания да упражняват професиите си и да се реализират на пазара на труда, в т.ч. и чрез провеждане на обучения и превръщане на асистентството в професия.

 

Омбудсманът напомня и за затрудненията на хора с увреждания да упражняват правата си след 1 април 2022 г., когато бе отменена извънредната епидемична обстановка. Настоява § 20, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение да обхване и гражданите, на които експертните решения са изтекли в периода след 31 март 2022 г.

 

В тази връзка още преди Великден, проф. Ковачева представи на вниманието на председателя на Народното събрание и депутатите от социалната комисия конкретно законодателно предложение за удължаване срока на изтеклите ТЕЛК решения с три месеца след епидемичната обстановка, впоследствие припознато и внесено от народни представители.

Коментари

Поздравления!
Едно допълнение към нейните препоръки!
Специалност Офталмология ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да преразгледа концепцията си за ЧОВЕШКОТО ОКО!
Не може този орган чийто основно предназначение е да е ОПТИЧНА СИСТЕМА, той да не се разглежда като такъв! И да не се познава как функционира той! Все едно, че уврежданията в тази ОПТИЧНА СИСТЕМА са нещо което не съществува!  И ТЕЛК и НЕЛК, както и останалите Офталмолози да не зачитат този факт! Уврежданията на Оптичната система на едно око, са едни от най-тежките увреждания, които ТЕЛК и НЕЛК въобще не зачитат и не искат да признаят! Има си Wavefront Аберометрия която нагледно представя проблемите там! 28 години тези не могат да проумеят това! Въпреки, че съм им предоставил нужната литература - различни научни публикации на известни Високи специалисти от САЩ и Япония!
Но какво може да се очаква след като един Професор - преподавател  сам инициира погрешен подход и виждания за Офталмологията! Да не може един професор да снеме актуална Анамнеза от пациент!  Това не е художествена литература! Да бърка един професор основни понятия! Point Spread Function не е Point Spread Diagram!  Едното представя едно, другото друго! И той преподава това на всички останали! И в крайна сметка да не можеш да намериш лекар който знае как се правят тези неща! Да не знае един лекар, професор, доцент или експерт, кога един метод за изследване е неприложим! И с помощта на кой метод се изследва съответната проблематика!
Тук просто става дума за необяснима НЕГРАМОТНОСТ! Науката е открила почти всичко! Ти просто трябва да съпоставиш тези знания!
Да вземат да си оправят представите за Офталмологията!
Една Зеница не е 4.0 мм. а 0.4 мм. !   Т.е. 10 пъти по-малка отколкото изглежда! Да не цитирам и други заблуждаващи твърдения от тяхната специалност! За да не ги срина! Които в общия контекст на знанието за човешкото око, водят до сериозно неразбиране на начина на неговото функциониране при различни обстоятелства! Особено по отношение на едно око излязло от НОРМАЛНОСТ! Страна на окото, която те НЕ ПОЗНАВАТ!

CredoMedia: in focus
3 юни 2022 19:09

Здравейте, г-н Славчев, очевидно говорите за някакъв личен негативен опит, но от мнението Ви не става ясно към кого е упрекът Ви.