Публикация

Промени във фармако-терапевтичното ръководство по детска клинична хематология и онкология

Промени във фармако-терапевтичното ръководство по детска клинична хематология и онкология

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране е публикуван за обществено обсъждане проект на наредба за изменение на Наредба 10 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология.

Той е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причините за разработване на проекта на наредба

са свързани с необходимостта от осъвременяване на лекарствената терапия, с цел включване на вече регистриран за детска възраст лекарствен продукт при случаи с рецидивиращ или рефрактерен Ходжкинов лимфом, се посочва в мотивите към проекта.

Цели

С проектонаредбата се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на Малигнени лимфоми, в частност Болест на Ходжкин. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне осигуряване на адекватна специфична лекарствена терапия при неповлияващи се с други средства случаи с посоченото заболяване.

Очаквани резултати

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на заболяването Болест на Ходжкин. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на детската клинична хематология и онкология и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия при пациенти с Болест на Ходжкин, изтъкват от здравното министерство.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Обществената консултация продължава до 4 юли 2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Motivi_FTR_detska_onkohematologia_2022.pdf
Proektпредложения_FTR_детска_онкохематология.pdf

Коментари