Публикация

Д-р Росина Моралийска: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)

Анкилозиращият спондилит е най-честото възпалително заболяване на гръбнака в световен мащаб. Между 0.1% - 1.6%, варира разпространението му като до 2% е за някои етнически групи. За страната ни липсват наскоро проведени висококачествени епидемиологични проучвания, но се счита, че около 30 000 души страдат от Болест на Бехтерев в България.

 

АС (Болест на Бехтерев) е хронично ревматично заболяване, засягащо аксиалния скелет (СИ стави и гръбнака). Характерни за него са  хроничната възпалителна болка в гърба и скованост (над 3 месеца, възраст при началото на симптомите под 45г.) както и паралелен процес на ново костно формиране, водещо до промяна в конфигурацията на гръбнака и значително ограничение в подвижността му.

 

Диагностицирането се извършва на база

 

клиничните характеристики на болестта и обичайно се подкрепя от доказателства за следвъзпалителни структурни увреждания на сакроилиачните стави, които се изобразяват при рентгенографското изследване на тези стави. При ранното заболяване поствъзпалителните  промени не се изявяват, тъй като те се развиват бавно в хода на болестния процес. На практика могат да минат няколко години  (описани са до 9г.) преди те да станат откриваеми чрез рентгенографското изследванене. Със съвременните достижения на техниката, в частност магнитно-резонансната томография, стана възможно обективизирането на острото (активно) възпаление на сакроилиачните стави и гръбнака в най-ранните фази на заболяването.

 

Първите изяви на АС

 

 може да са още в детска възраст. У възрастни лица се изявява обичайно в младостта - второто или третото десетилетие от живота преди 45 годишна възраст. Средна възраст при дебюта на болестта около 26 тодини. Болестта се причислява към имуно-медиираните заболявания, като факторите и механизмите за появата й все още не са напълно проучени. За възникването й от значение е взаимодействието между генетични фактори и фактори на околната среда (микробиом, инфекции, лекарства и експозиция на токсини). Наследствеността е силно изразена - над 90% от риска за развитие на заболяването е генетично детерминиран.

 

Симптоми на Болест на Бехтерев

 

Продължителна болка в гърба при покой, включително нощем се счита за основен симптом. Болката се подобрява до голяма степен при двигателна активност. Тя е придружена от гръбначната скованост, като най-затруднено е раздвижването сутрин. Ограничава се подвижността на гръбнака в началото от самото възпаление, а впоследствие и от формирането на костни мостове между прешленните тела и пълното “вкостяване” на гръбнака в напредналите стадии. Нарушава се възможността за осъществяване на различни функции и дейности от ежедневието. Функционалните затруднения значително се увеличават при паралелното засягане на ставите на горните и долните крайници. Умората също е съществен симптом в клиничната картина на болестните прояви. В напредналите стадии настъпват промени в конфигурацията на гръбнака и в телостоежа, стойката, което може да създаде освен функционални и психологически проблеми у болните.

 

Основната цел на лечението на АС

 

е да се подобри в дългосрочен план здравно-обусловеното качество на живот на пациента чрез контрол на симптомите и възпалението, превенция на прогресиращите структурни увреждания, запазване на функцията и социализацията.

Оптималното лечение на болните с аксСпА изисква комбинация от не-фармакологични и фармакологични методи на лечение. Стремежа е към най-добрата грижа и трябва да се основава на споделени решения между пациента и ревматолога. Обичайно е свързано с високи индивидуални, медицински и социални разходи, управлението на всеки един от които би трябвало да се прецизира от лекуващия ревматолог. Лечението на всеки пациент е индивидуално, съобразно клиничните прояви, резултатите от лабораторните тестове и образните изследвания, съпътстващите заболявания и психосоциални фактори. То трябва да се ръководи от специалиста ревматолог, който наблюдава конкретния пациент.

 

Фармакологична и нефармакологична терапия при Бехтерев

 

Освен повлияване на болката и сковаността, една от важните цели на лечението е забавянето на прогресиращите структурни увреждания и съвременните медикаментозни средства, прилагани като дълготрайно лечение дават обнадеждаващи резултати в това отношение. От съществена важност е и нефармакологичното лечение. Болните трябва да бъдат насърчавани редовно да правят упражнения и да спрат тютюнопушенето. Важно е също болните да се хранят балансирано и да избягват консумацията на излишни калории.

Референции:
1.Masi AT, Wilkins WR. Does male:female sex ratio in ankylosing spondylitis change with age? J Rheumatol. 1996;23:947—8.
2.Mielants H, Veys EM, Joos R, Cuvelier C, De Vos M. Repeat ileocolonoscopy in reactive arthritis. J Rheumatol 1987;14:456-8.
3.Monnet, et al. Ophthalmology 2004;111:802 Ophthalmic findings and frequency of extraocular manifestations in patients with HLA-B27 uveitis: a study of 175 cases.
4.Ruffer MA. Studies of the paleopathophysiology of Egypt. Chicago: University of Chicago Press; 1921.

Коментари