Публикация

Проф. д-р Крикор Дикранян ще изнесе лекция на тема: „Поуки от реформата в медицинското образование в САЩ“

Проф. д-р Крикор Дикранян ще изнесе лекция на тема: „Поуки от реформата в медицинското образование в САЩ“

На 5 юли (вторник) от 15:00 ч. в I Аудитория в МУ - Варна проф. д-р Крикор Дикранян, професор по анатомия Washington University School of Medicine, САЩ, ще изнесе открита лекция на тема: „Поуки от реформата в медицинското образование на САЩ".


В своята лекция той ще представи кратка справка за дълбоките реформи в медицинското образование в САЩ и специално във Washington University School of Medicine, както и ролята на създадената Washington University Academy of Educators за повишаване на квалификацията на преподавателите. Основната цел на неговото изложение е и да обсъди мястото на различните методи на преподаване в т. нар. интегрирано обучение по медицина, както и ролята на изпитните въпроси в интегрирания курикулум. По време на срещата ще се обсъди и как да се създават изпитни въпроси, които да измерват компетентността на студентите и как те да се оценяват и категоризират.

Д-р Дикранян е възпитаник на Медицински университет - Варна

Постъпва като асистент в Катедрата по анатомия през 1979 г. През 1996 г. е поканен на работа в Катедрата по психиатрия във Вашингтонския университет на Сейнт Луис, където работи по проблемите на невротоксичността, феталния аклохолен синдром, ролята на системните анестетици върху централната нервна система на новородени, травмата на мозъка при подрастващите, както и промените в мозъчната тъкан при болестта на Алцхаймер.

Публикува десетки статии в реномирани научни списания, включително и в Nature и Science

От 2001 г. постъпва като преподавател в Катедрата по анатомия и невробиология (понастоящем Department of Neuroscience) на същия университет. За своите приноси в науката и образованието на студентите и специализантите в университета е избран за доцент и впоследствие професор. Създал е редица дигитални пособия за преподаването по анатомия, хистология и нервни науки. От много години проф. Дикранян сътрудничи с редица катедри от МУ - Варна, както и допринася за създаването на симулационното медицинско обучение на варненските студенти.

Коментари