Публикация

Министерство на здравеопазването с промени в две наредби за лекарства

Министерство на здравеопазването с промени в две наредби за лекарства

В аптеките да има информация дали липсват лекарства в складовете на търговците на едро. Това се предлага в проект за изменение на Наредбата за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продуктии, включени в Позитивния лекарствен списък. 

 

Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за 14-дневно обществено обсъждане. Срокът на дискусията е до 11 юли 2022 г.

Информацията ще се обменя електронно

Целта на направеното предложение е да се осигури възможност за обмен на информация, която ще се осъществява чрез специализирана електронна система.

 

В Наредбата се записва изрично, че аптеката трябва да поддържа аптечен софтуер, осигуряващ нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, включително и на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК.

Вендинг машините - само приемното помещение на аптеките

С промяна в Наредба 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти пък се регламентират вендинг машините за лекарства, които могат да бъдат разполагани само в приемното помещение на аптеките. 

 

С проекта се забранява на аптеките да извършват дейности, извън посочените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

 

Документът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане до 12 юли 2022 г.

Коментари