Публикация

Съвместно указание между НЗОК и БЛС за прилагане на НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.

Съвместно указание между НЗОК и БЛС за прилагане на НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският лекарски съюз (БЛС), на основание чл. 3 от Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г. (НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.) във връзка с Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 17 май 2022 г.), издават

настоящото съвместно указание

Във връзка с прилагане на чл. 218, ал. 4 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г., следва да се има предвид следното:


По силата на чл. 81, ал. 1, т. 1 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. изпълнителите на медицинска помощ са задължени да събират, поддържат, съхраняват и предоставят на НЗОК/РЗОК информация на хартиен носител, съгласуван с БЛС - за документи, за които се изисква подпис на пациента.

Договорните партньори са задължени

да предоставят съхраняваната при тях информация по чл. 81, ал. 1 при проверка от контролните органи на НЗОК, с изключение на финансови отчетни документи по чл. 33, ал. 2, т. 3 при електронно отчитане (чл. 85 от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.).


В тази връзка, при електронно издадени документи, при които не се изисква подпис на пациента, а именно: „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) и „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6), и при отчитането им по електронен път, изпълнителите на СИМП не следва да предоставят същите на хартиен носител в РЗОК, а да ги съхраняват при тях (чл. 218, ал. 4 от НРД за медицински дейности за 2020-2022 г.). В тези случаи отпечатването на хартиен носител на съхраняваните при тях направления е необходимо да се прави само при проверка от контролните органи на НЗОК.


Съвместното Указание може да видите в прикачения файл

Прикачени файлове

указание.pdf

Коментари