Публикация

Подобрява се положението на УМБАЛ „Александровска“

Подобрява се положението на УМБАЛ „Александровска“

При излизането от COVID пандемията в края на м. май финансовото състояние на УМБАЛ „Александровска“ показва изразена тенденция към подобряване. Това съобщават от пресцентъра на болницата. Положителен резултат е налице при 20 от общо 28 структурни звена на лечебното заведение, изразяващ се в печалба от 1,5 млн. лева, сочат данните от отчета за м. май. Данните от прогнозирания счетоводен финансов резултат за юни запазват тази тенденция.

Оздравителните мерки, които предприе ръководството в рамките на една година

от своето управление, ни дават увереност, че болницата има потенциал да излезе самостоятелно от финансовата криза и да покаже възходящо развитие още в недалечно бъдеще, след като се уредят просрочените задължения към доставчици, натрупани по време на предходните ръководства на болницата. Пръв и основен приоритет на мениджмънта остава решаването на проблема с просрочените задължения.

 

Въпреки негативните тенденции в минали периоди, е налице воля за промяна, направени са и реални стъпки за преодоляването на кризата и задлъжнялостта. 

Като лечебно заведение за многопрофилна мултидисциплинарна грижа в условията на коронавирусната пандемия, за една година, успяхме да посрещнем адекватно следващите една след друга COVID вълни с реорганизация на дейността на 11 клиники.

 

Въпреки преустановения планов прием и планови операции за няколко месеца, в периода 1.07.2021– 30.06.2022г. през УМБАЛ „Александровска“ са преминали 27 512 пациенти или с 20% повече в сравнение със същия период от предходната година. За лечение постъпват болни от цялата страна, част от тях са неосигурени лица.

 

За една година ръководството на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД извърши първоначални одити, анализи и преглед на документите, на база на които бяха идентифицирани основните проблеми, довели до лошото финансово състояние на акционерното дружество, високия размер на просрочените задължения и неефективното функциониране на голяма част от болничните структури.

 

Това наложи още в самото начало да бъде разработена и приведена в действие цялостна оздравителна програма с цел създаване на позитивна перспектива за устойчиво развитие на търговското дружество и усъвършенстване на работните процеси в него. Въз основа на констатираните проблеми и подреждането им по степен на важност беше създадена нова система за вътрешен контрол върху приходите и разходите чрез предоговаряне с доставчиците, прекратяване на неизгодните договори, окрупняване на структури със сходни дейности и др.

 

В началото на управленския мандат на това ръководство повече от половината от клиниките работеха на загуба и формираха отрицателен финансов резултат. През м. май 2022г.

две трети от структурите реализират текуща печалба

в резултат на проведените от Съвета на директорите индивидуални работни срещи с ръководствата им, на които бяха обсъдени и реализирани възможности за по-пълноценно използване потенциала на структурите, за оптимизиране на работните процеси и подобряване на ефективността им.

 

В края на м. май 2022г. Съветът на директорите взе решение да назначи специалист в областта на финансовото управление (прокурист), който се включи в ръководния екип и в усилията му за преодоляване на наследеното тежко финансово състояние. Бяха водени преговори с банкови институции за получаване на кредит за преструктуриране и погасяване на просрочените задължения на болницата, като и срещи с министъра на здравеопазването, с ръководството на Българска банка за развитие и с министър-председателя на Република България. Към този момент държавата на най-високо ниво е ангажирана с каузата за спасяването на Александровска болница и се очаква в близките дни да бъде решен проблема с погасяването на просрочените задължения на дружеството.

 

Настоящият управленски екип продължава усилията си за извеждане на лечебното заведение от тежката финансова криза и да гарантира устойчивото му бъдещо развитие в полза на българските граждани и пациенти.

Коментари