Публикация

Важно за ОПЛ: Как ще се изчислява заплащането на профилактичния преглед

Важно за ОПЛ: Как ще се изчислява заплащането на профилактичния преглед

Информация за начина на изравнително калкулиране на заплащането за извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, в зависимост от процента на обхванатите с профилактичен преглед здравноосигурени лица (ЗОЛ) над 18 години. (чл. 174в, ал. 2-7 от НРД за медицински дейности 2020-2022 г.)


Профилактичните прегледи на ЗОЛ над 18 г., извършени през месеците: януари, февруари, март, април и май 2022 г., са заплатени на ОПЛ по цена 25 лв. за всеки преглед.


Първото изравнително калкулиране на заплащането, в зависимост от постигнатия процент обхванати пациенти (броя извършени и одобрени от НЗОК профилактични прегледи), се прави при отчитане на дейността за м. юни 2022 г., и ще продължи да се прави ежемесечно при всяко следващо отчитане и плащане на дейностите от месец юли до м. ноември 2022 г., за всеки ОПЛ, по следния начин:


1. Изчислява се средномесечният брой на ЗОЛ над 18 години , които подлежат на обхващане с профилактичен преглед през съответния период:


Ср./ месечният бр. на ЗОЛ, подлежащи на профилактичен преглед за периода, е = на сбора от включените в листата лица над 18 г. за всеки месец от периода (от месец януари до м. Х)/ разделен на броя на месеците(N), които периодът обхваща.


2. Изчислява се пропорционален брой ЗОЛ, подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за периода:


Пропорционален брой ЗОЛ, подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за периода = Ср./ месечния бр. на ЗОЛ от листата, подлежащи на профилактичен преглед за периода / делено на 12 и умножено по N.


3. Взема се броят на извършените от ОПЛ и одобрени от НЗОК профилактични прегледи за периода.


4. **Изчислява се % обхванати с профилактични прегледи ЗОЛ над 18 г. за съответния период (**от м. януари 2022 г. до месеца Х, през който се извършва изравнителното калкулиране):


Процент обхванати пациенти за периода\= Общ брой одобрени за плащане профилактични прегледи за периода/делено на Пропорционалния брой ЗОЛ, подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за периода.


Пример:
1. Ср./ месечен бр. на ЗОЛ, подлежащи на профилактичен преглед за 6 м. = (1200+ 1150+1150+1100+1100+1100) /6 = 1133 бр.


2. Пропорционален брой ЗОЛ, подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за период 6 м. = (1133/12)*6 = 566,6 бр.


3. Брой извършени и одобрени за плащане профилактични прегледи за 6 м. = 500 бр.


4. Процент обхванати пациенти за периода = 500/566,6= 0,88 = 88%


Ако обаче броят на одобрените за плащане профилактични прегледи за периода е 200, то процентът обхванати пациенти за периода ще е = 200/566,6 = 0,35 = 35%


1. Ако процентът на обхванатите за периода пациенти е по-малък или равен на 46%, то тогава стойността на всички извършени профилактични прегледи до момента се преизчислява по цена 20 лв. за преглед.


2. Ако процентът на обхванатите за периода пациенти е от 46,01% до 60%, - цената за всеки извършен профилактичен преглед за периода остава 25 лв.


3. Ако % профилактирани за периода пациенти е над 60% - стойността на всички извършени профилактични прегледи до момента се преизчислява по цена 26 лв. за преглед.


В месечното известие изравняването ще е отразено в два реда:


- Стойност на одобрените за заплащане профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. за периода (м. януари 2022 г. – м.Х) = бр. одобрени профилактични прегледи за периода *25 лв.


- Изравнителна сума за процент обхванати с годишни профилактични прегледи ЗОЛ над 18 г.


Изравнителната стойност за всеки ОПЛ за всеки месец може да бъде както положително, така и отрицателно число.


По нашия пример изравнителната сума за % обхванати с профилактичен преглед лица ще може да се изчисли така:


1. Ако за периода от 6 м. са обхванати 500 души или 88% от подлежащите на профилактичен преглед пациенти, то:


(500*26 лв.) – (500*25 лв.) =13000 лв. – 12500 лв. = 500лв.
ред изравнителна сума = 500 лв.


2. Ако за периода от 6 м. са обхванати 200 души или 35 % от подлежащите на профилактичен преглед лица, то:


(200*20 лв.) – (200*25 лв.) = 4000 лв. – 5000 лв. = -1000 лв.
ред изравнителна сума = -1000 лв.

Последното изравняване за годината ще се направи след отчитане на дейността за м. ноември 2022 г.

и ще обхваща всички одобрени профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. за периода м. януари 2022 г. - месец ноември 2022 г. (11 месеца).

Коментари

Много е интересно и не мога да разбира къде е уловката ,един същи преглед да струва различно ,а ние различно ли трябва да ги преглеждаме:)

Благодаря на БЛС за разяснението. Нищо, че е доста позакъсняло.

Въпросът е защо се прави това различно заплащане?
Ако статистически изоставаме спрямо страните в ЕС, защо тежестта се стоварва върху лекарите. Пациентът и държавата къде са.
Дали това ще повиши качеството на здравеопазването? Не.
Имаме задължителни дейности при профилактика, които не са 100% обезпечени. 
Не достигат и средствата за диагностика на острите и хронично обострени заболявания. 
Трябва да избираме дали да правим профилактика или навременна диагностика - избор пред който лекарите не бива да са поставени.
Нямаме изграден полезен поток на информация и обратна връзка с институциите.
Най-често информация се получава от организирани събития на които една част от лекторите са добри хора, но неполезни лектори което е неуважение към аудиторията.
От началото на covid19  говорят единствено имунолози и вирусолози.
За съжаление, това не е полезно на ИМП.
Уважение към имунологията и вирусологията, но те не са медицински специалности.
Че причинителят е респираторен вирус за който няма специфично лечение, и има ваксина която предпазва от тежко протичане и смърт, е достатъчната информация за ИМП от имунологията и вирусологията.
За да можем да формираме клинично поведение, е необходимо нашето клинично мислене да бъде захранено от патофизиология и патоанатомия и от практиката на реално работещи с пациенти колеги, които обаче имат изградено клинично мислене, а поведението им не е комерсиално зависимо. 
Професор Поповска се появи в началото на пандемията и после БЛС не беше достатъчно далновиден, за да я покани отново.
А аз няма как да формирам клинично поведение, след като не познавам патофизиологията и патоанатомията и не знам какво оптимално лечение да приложа, за да не получи 20 годишен пациент двустранна некроза на бедрена глава след ковид и още много други въпроси на които не вирусологията и имунологията дават отговор, а медицината.
Елементарно е, БЛС да направи постоянна организация за един или два пъти месечно онлайн събитие за ИМП с различни профили, в часовете около 19:00, за около час. Крайно време е, на подобни събития да се канят колеги които уважават аудиторията - подготвили са се с кратки но полезни презентации на най-актуалното, колеги които не са там за да подхранят егото си или само за да вземат едни пари, а такива които осъзнават отговорността си към здравето на обществото която ще произтече от дадена лекция.
Рядко на форум в България може да се чуе качествена презентация на световно ниво.
Време е, за медицина да говорят истински грамотни хора, а колегите които са само приятните и добри, да се канят за веселата част.

Хи, хи....