Публикация

Студентите по фармация и здравни грижи могат да работят в аптеките по време на стажа си

Студентите по фармация и здравни грижи могат да работят в аптеките по време на стажа си

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти е публикувана в Държавен вестник.

 

Според нея аптеките ще трябва да поддържат аптечен софтуер, осигуряващ нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, включително и на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК.

Автоматите за лекарства - в приемното на аптеката

Вендинг автоматите за лекарства ще трябва да са разположени в приемното помещение на аптеката.

В аптеките могат да работят и студенти

С промените се регламентира и чe в аптеките могат да работят и студенти по фармация и здравни грижи в рамките на изискуемия им стаж, съгласно изискванията за придобиване на висше образование. С изменения в друг текст се уточнява, че в аптеките

не могат да се предлагат дейности, различни от разрешените в закона за лекарствата 

Също така се добавя, че продажбата на продукти без лекарско предписание в интернет, регламентирана отново в Закона за лекарствата, е изключение от забраната за отпускане и покупко–продажба на продукти, извън помещенията, за които аптеката е получила разрешение.

Коментари

по време на стаж студентите ще могат ли да отпускат лекарства по НЗОК опиати и др и да работят сами без фармацевт в аптеката и трябва ли за това да са уведомени съответнине инстанции


Кн