Публикация

Над 5000 от работещите в спешните центрове са преминали обучения по проекта ПУЛСС

Над 5000 от работещите в спешните центрове са преминали обучения по проекта ПУЛСС

От началото на обученията по линия на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) до настоящата седмица петдневно теоретично и практическо обучение са преминали общо 5064 служители на центровете за спешна медицинска помощ в страната.

 

В периода 15-19 август в обучителния процес са включени 66 души

 

- работещи в спешните центрове в Благоевград, Бургас, Варна, Кърджали, Русе, Смолян, София, Стара Загора и Шумен.


Обученията се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са водещи наши лекари с богат професионален опит. В изпълнение на проекта ПУЛСС

надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти ще получат близо 7000 души

ангажирани в системата на спешната медицинска помощ у нас. Веднага след екипите на спешните центрове курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала.


По линия на проекта за Националния център за обучение и квалификация са закупени специализирани медицински манекени /симулатори/, както и необходимото за провеждането на обученията офис оборудване и обзавеждане, а всички 170 филиала на центровете за спешна медицинска помощ са оборудвани с нови компютърни конфигурации.


Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Основна цел на проекта

е подобряване качеството на предоставяната спешна помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

Коментари