Публикация

Излезе от печат монографията „Синдром на карпалният канал”

Излезе от печат монографията „Синдром на карпалният канал”

Излезе от печат монографията „Синдром на карпалния канал” под редакцията на д-р Георги П. Георгиев, дм, и д-р Веселин Карабинов. В прикачения под публикацията файл може да намерите рецензиите на акад. Иван Миланов, дмн, и акад. проф. Владимир Овчаров, дмн, както и съдържанието на книгата.

 

„Синдром на карпалния канал” може да се намери в книжарницата срещу Предклиничния Център на Медицински Университет София: Хипократес Медикъл Букстор, гр София, ул „Здраве” 13, Тел: +359 24262049. 

 

Може да се поръча и онлайн на: hippocrates.bg/shop

 

Ето и отзив от проф. Любен Стоков: 

 

Представената ми за отзив монография „Синдром на карпалният канал” разглежда, както самите автори посочват – „често срещано и подценявано състояние“. Този монографичен труд представя най-честата и една от най-дискутираните мононевропатии на горния крайник. Актуалността на тази монография произхожда именно от изключителното социално-икономическото значение на синдрома на карпалния канал. Той засяга хора в работоспособна възраст и нелекуван води до изключително тежки функционални нарушения на ръката, които значително влошават качеството на живот. На базата на богата литературна справка авторите представят в отделни глави всички аспекти на това заболяване в т.ч. анатомия, патоанатомия и патофизиология, диагностиката на това заболявне, симптомите му и най-вече начина му на лечение.

 

В научен план за пръв път у нас авторите внедряват психометрични методи на обективизиране и оценяване резултатите от лечението на пациентите със синдрома на карпалния канал. Оригинален принос в ранната диагностика представлява установяване на корелация между прогресивното нарушаване на съня и степените на изразеност на това заболяване.

 

Оригинален характер има и анатомичното проучване, в което се доказват редица вариации имащи отношение към етиологията на синдрома на карпалния канал. Описанието на това заболяване в детската възраст обогатява знанията на лекарите специалисти по тази недостатъчно позната тема. Трябва да се отбележи и големи принос на авторите в областта на хирургичното лечение използвайки миниинцизионна техника.

 

В заключение смятам, че всеобхватното и детайлно представяне на проблемите на синдрома на карпалния канал ще удовлетвори в пълна степен и най-претенциозният читател. Настоящата монография е предназначена за както за тесни специалисти, така и за широк кръг читатели.

Прикачени файлове

Carpal tunnel syndrome.Georgiev an...

Коментари

Лично мнение. Едно време беше това. Сега никой не се интересува. Самите автори го знаят...