Публикация

Транскатетърна аортна клапна имплантация чрез трансаортен хирургичен достъп

Транскатетърна аортна клапна имплантация чрез трансаортен хирургичен достъп

Липсата на подходящ трансфеморален достъп за транскатетърно аортно клапно протезиране сам по себе си не е противопоказание за извършване на процедурата, а напротив, трябва да служи като стимул за търсене и използване на нови и алтернативни съдови достъпи. Това се казва в нов научен доклад на екип от Клиника по кардиология, Клиника по сърдечна хирургия, Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Екатерина“ София. В последния брой на списание „Българска кардиология“ на Дружеството на кардиолозите в България, лекарите представят клиничен случай на 80-годишна пациентка със симптоматична високостепенна аортна стеноза и известна исхемична болест на сърцето, по повод на която е 

проведена предходна кардиохирургична реваскуларизация 

Болната е високорискова за конвенционално кардиохирургично аортно клапно протезиране (SAVR) предвид наличната коморбидност и напредналата ѝ възраст, поради което при нея е предприета стратегия за транскатетърна аортна клапна имплантация (TAVI). От екипа съобщават, че наличната подлежаща генерализирана атеросклероза е създала трудности при избора на подходящ съдов достъп за процедурата. 


Лекарите смятат, че  

трансфеморалният достъп е предпочитаният подход при TAVI  

поради малката си инвазивност. При пациенти, при които той не е възможен поради стеноза или тортузионност на съда, в съображение влизат алтернативните подходи. Този клиничен случай е пример за пациент с тежка периферносъдова патология, ангажираща почти всички съдове, тежка ЛК систолна дисфункция, ограничаваща TA достъп, и наличен функциониращ аортокоронарен байпас, създаващ технически  затруднения  при TAo достъп. При пациента успешно е имплантирана self-expandable клапна протеза чрез TAo достъп и хибриден  интервенционално-опертивен подход при тясна колаборация от страна на интервенционални кардиолози и кардиохирурзи, в резултат на което е постигнат задоволителен хемодинамичен резултат с подобрение на функционалния клас сърдечна недостатъчност. 


Целия клиничен случай можете да видите в сп. „Българска кардиология“.  

Коментари